Mag-subscribe

Menu

Larawan ni Jesus

Juan 14:6

Sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Diyos Mismo ay...

Mga Larawan sa Biblia—Pahayag 3:20

Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko (Pahayag 3:20)....

Ang mga Propesiya ng Diyos ay Tiyak na Matutupad

“At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”(Mateo 1:21) Inirerekomenda para...

Mga Larawan sa Biblia - Isaias 9:6

"Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghama...

Mga Larawan sa Biblia - Pahayag 3:20

"Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko." (Pahayag 3...

Mga Larawan sa Biblia – Marcos 11:25

"At kailan man kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mg...

Mga Larawan sa Biblia - Juan 10:27

"Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin" (Juan 10:27)....

Mga Larawan sa Biblia - Pahayag 14:4

“At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon” (Pahayag 14:4). Mula rito, makikita natin na yaong mga uhaw sa katotohanan ay binibigyang atensiyon ang paghahanap at pakik...