Menu

Larawan ng Pag-ibig ng Diyos

Mga Larawan sa Biblia - Mateo 5:4

"Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin." (Mateo 5:4)   Kaugnay: Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Kaginhawaan Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Pagpapatawad Mga ...

Mga Larawan sa Biblia - Juan 3:16

"Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng b...

Mga Larawan sa Biblia - Juan 14:27

"Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni ma...