Menu

Larawan ng Umasa sa Diyos

Mga Larawan sa Biblia - Kawikaan 16:20

Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. (Kawikaan 16:20)...

Mga Larawan sa Biblia - Filipos 4:13

"Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin." (Filipos 4:13)...