Mag-subscribe

Menu

Larawan ng Umasa sa Diyos

Umasa sa Diyos at Tayo ay Magkakaroon ng Daan na Susundin

"Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas" (Kawikaan 3:6)....

Mga Larawan sa Biblia - Kawikaan 16:20

Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. (Kawikaan 16:20)...

Mga Larawan sa Biblia - Filipos 4:13

"Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin." (Filipos 4:13)...