Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 28 Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 28
00:00/ 00:00

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 28

00:00
00:00

Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa buong kapanahunan. Ito ang panuntunan ng paggawa ng Diyos sa Kapanahunan ng Salita. Siya ay nagkatawang-tao upang magsalita mula sa iba’t-ibang pananaw, binibigyang-kakayahan ang tao na tunay na makita ang Diyos, na Siyang Salita na nagpapakita sa katawang-tao, at ang Kanyang karunungan at himala. Ang ganoong gawain ay ginagawa upang mas makamit ang mga layunin ng paglupig sa tao, paggawang perpekto sa tao, at pag-aalis sa tao. Ito ang tunay na kahulugan ng paggamit sa salita upang gumawa sa Kapanahunan ng Salita. Sa pamamagitan ng salita, nalalaman ng tao ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, ang kakanyahan ng tao, at kung ano ang kailangang pasukin ng tao. Sa pamamagitan ng salita, ang lahat ng gawain na nais isagawa ng Diyos sa Kapanahunan ng Salita ay natutupad. Sa pamamagitan ng salita, nahahayag ang tao, naaalis at sinusubukan. Nakita ng tao ang salita, narinig ang salita, at nabuksan ang kamalayan patungkol sa pag-iral ng salita. Ang bunga nito, naniniwala ang tao sa pag-iral ng Diyos; naniniwala ang tao sa pagiging-makapangyarihan at karunungan ng Diyos, gayundin sa puso ng Diyos para sa pagmamahal sa tao at Kanyang pagnanais na iligtas ang tao. Bagaman ang salitang “salita” ay payak at karaniwan, ang salita mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang-tao ay niyayanig ang buong sansinukob; binabago ng Kanyang salita ang puso ng tao, ang mga paniwala at ang lumang disposisyon ng tao, at ang lumang anyo ng buong mundo. Sa pagdaan ng mga kapanahunan, tanging ang Diyos ng kasalukuyan ang gumagawa sa ganoong paraan, at Siya ang tanging nagsasalita at nagliligtas sa tao. Pagkatapos noon, namumuhay ang tao sa ilalim ng patnubay ng salita, inaakay at tinutustusan ng salita; sila ay namumuhay sa mundo ng salita, namumuhay sa gitna ng mga sumpa at mga pagpapala ng salita ng Diyos, at higit pa ay namumuhay sa ilalim ng paghatol at pagkastigo ng salita. Ang mga salita at gawaing ito ay para lahat sa kapakanan ng kaligtasan ng tao, pagkamit sa kalooban ng Diyos, at pagbabago sa orihinal na anyo ng mundo ng unang paglikha. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita, pinamumunuan ang mga tao sa buong sansinukob sa pamamagitan ng salita, nilulupig at inililigtas sila sa pamamagitan ng salita. Sa huli, gagamitin Niya ang salita upang dalhin ang buong lumang mundo sa katapusan. Doon lamang ganap na matatapos ang plano sa pamamahala. Sa buong Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang gawin ang Kanyang gawain at makamit ang mga bunga ng Kanyang gawain; hindi Siya gumagawa ng kababalaghan o gumaganap ng mga himala: ginagawa lamang Niya ang Kanyang mga gawain sa pamamagitan ng salita. Dahil sa salita, ang tao ay pinalulusog at tinutustusan; dahil sa salita, nagtatamo ang tao ng kaalaman at tunay na karanasan. Ang tao sa Kapanahunan ng Salita ay tunay na nakatanggap ng mga bukod-tanging pagpapala. Ang tao ay hindi nagdurusa ng sakit ng laman at nagtatamasa lamang ng masaganang tustos ng salita ng Diyos; hindi nila kailangang maghanap o maglakbay, at walang kahirap-hirap na nakikita nila ang anyo ng Diyos, naririnig nila Siyang nagsasalita sa kanilang sarili, natatanggap ang Kanyang panustos, at nakikita nila sa kanilang sarili na ginagawa Niya ang Kanyang gawain. Ang tao sa mga nakaraang Kapanahunan ay hindi natamasa ang ganoong mga bagay, at ito ang mga pagpapala na hindi nila kailanman matatanggap.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

A Hymn of God’s Words

In the Age of Kingdom, the Word Accomplishes Everything

I

God become flesh speaks from different perspectives, enabling man to truly see God Himself, who is the Word appearing in the flesh, and to see the wisdom and wonder of God. He does this to better achieve the goals of conquering, perfecting, eliminating man. This is the true meaning of using the word to perform all the work in the Age of Word. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age (and do the work for the entire age). This is God’s principle in the Age of Word.

II

Through the word, man knows God’s work, His disposition, knows what they should enter, and also their essence. God’s work in the Age of Word’s done through the word. Man’s revealed, eliminated, and tried through the word. Seeing and hearing the word, man knows it exists, thus believes God exists, He’s almighty and wise. Man knows that God has a heart of love for them, and also knows that God desires to save them. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age (and do the work for the entire age). This is God’s principle in the Age of Word.

III

“Word” is a simple term, but the word God in flesh speaks can truly shake the entire universe. It transforms man’s heart, old nature and notions, and also changes how the old world appears. Only now does God work, speak, and save man this way. And the word guides them, shepherds and provides for them. They live in its world, with its curses and blessings. Many of them live in its judgment and chastisement. His words and His work are for man’s salvation. They are used to achieve the will of God. They also change the original appearance of the world of the old creation of God. With the word, God created the world, He leads and conquers, saves men throughout the universe. Finally, He’ll use it to end the old world. That’s when His management plan is complete, when His plan is wholly complete. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age. This is God’s principle (in the Age of Kingdom), this is God’s principle (oh, this is God’s principle), this is God’s principle in the Age of Word, in the Age of Word.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Mag-iwan ng Tugon