Menu

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpapakita at Gawain ng Diyos | Sipi 53 Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpapakita at Gawain ng Diyos | Sipi 53
00:00/ 00:00

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpapakita at Gawain ng Diyos | Sipi 53

00:00
00:00

Makapangyarihang Diyos, Walang-hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan, ang ating Diyos ang Hari! Itinatapak ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang mga paa sa Bundok ng mga Olibo. Anong ganda nito! Makinig! Nilalakasan nating mga tagapagbantay ang ating mga tinig; sama-sama tayong umaawit, dahil nakabalik na ang Diyos sa Sion. Nakikita ng sarili nating mga mata ang kapanglawan ng Jerusalem. Magsaya at umawit nang sama-sama, dahil naaliw na tayo ng Diyos at natubos na ang Jerusalem. Nailantad na ng Diyos ang Kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng bansa, nagpakita na ang tunay na persona ng Diyos! Nakita na ng lahat ng dulo ng mundo ang pagliligtas ng ating Diyos.

O, Makapangyarihang Diyos! Ang pitong Espiritu ay naipadala na mula sa Iyong trono papunta sa lahat ng iglesia upang ibunyag ang lahat ng Iyong mga hiwaga. Habang nakaupo Ka sa Iyong trono ng kaluwalhatian, napamahalaan Mo ang Iyong kaharian at nagawa itong matatag at matibay gamit ang katarungan at katuwiran, at nalupig Mo ang lahat ng bansa sa Iyong harapan. O, Makapangyarihang Diyos! Nakalagan Mo na ang bigkis ng mga hari, nabuksan Mo na nang maluwang ang mga tarangkahan ng lungsod sa Iyong harapan, upang hindi na kailanman magsara. Sapagka’t ang Iyong liwanag ay dumating na at ang Iyong kaluwalhatian ay sumisikat at nagniningning. Binabalot ng kadiliman ang lupa at ang makapal na karimlan ay nasa ibabaw ng mga bayan. O, Diyos! Ikaw, gayunpaman, ay nagpakita na at pinagliwanag ang Iyong ilaw sa amin, at ang Iyong kaluwalhatian ay makikita sa amin; lahat ng bansa ay lalapit sa Iyong liwanag at ang mga hari sa Iyong kaningningan. Tumitingala Ka at tumitingin sa paligid: natitipon ang Iyong mga anak na lalaki sa Iyong harapan, at mula sila sa malayo; ang Iyong mga anak na babae ay dala-dala sa kanilang mga bisig. O, Makapangyarihang Diyos! Hawak na kami ng Iyong dakilang pag-ibig; Ikaw ang nangunguna sa aming pagsulong sa daan patungo sa Iyong kaharian, at ang Iyong mga banal na salita ang tumatagos sa amin.

O, Makapangyarihang Diyos! Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa Iyo! Hayaan Mo kaming tumingala sa Iyo, sumaksi sa Iyo, magtaas sa Iyo, at magsiawit sa Iyo taglay ang isang taos, payapa, at nakatuong puso. Hayaan Mo kaming magkaisa ang isipan at maitayong sama-sama, at nawa sa lalong madaling panahon ay gawin Mo kaming mga kaayon ng Iyong puso, na Iyong gagamitin. Maisakatuparan nawa nang walang hadlang sa lupa ang Iyong kalooban.

—Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula, Kabanata 25

Almighty God Reigns as King

I

How beautiful! His feet are on the Mount of Olives. Listen, we watchmen are singing loud together, for God has returned to Zion. We’ve seen the desolation of Jerusalem. Now we sing of joy for God’s comforts and His salvation of Jerusalem. Before all nations, God shows His holy arm, He appears as He truly is. People on the earth all see God’s salvation. Your great love has held us fast, Your sacred word pierces us through and through. Almighty God! Thanks be to You, praise unto You! Father everlasting, Prince of Peace, our God reigns as King over all!

II

Out from the throne of Almighty God, the seven Spirits are sent to churches everywhere. Your mysteries are revealed. You rule on Your throne of glory. With justice and righteousness, You strengthen Your kingdom. All nations bow down before You. Almighty God, He appears as He truly is. People on the earth all see God’s salvation. Your great love has held us fast, Your sacred word pierces us through and through. Almighty God! Thanks be to You, praise unto You! Father everlasting, Prince of Peace, our God reigns as King over all!

III

Darkness shrouds all lands, covers all people. But God You appear and shine Your light upon us, Your glory in us manifest. All nations and all kings come to Your light. You raise eyes to look about You. Your sons are getting around You from afar. Your daughters come too, borne in Your arms. You lead us forward on the road to Your kingdom. People on the earth all see God’s salvation. Your great love has held us fast, Your sacred word pierces us through and through. Almighty God! Thanks be to You, praise unto You! Father everlasting, Prince of Peace, our God reigns as King over all!

IV

With a heart sincere, serene, and faithful, we look up to You, bear witness to You, raise You up, sing praise to You. We construct ourselves in united harmony. May You make us ones pleasing to You, fit to be used by You. May Your will be carried out on earth, without being stopped by any force. You’ve loosed the girdle of the kings, that the gates of their cities shall be open and nevermore be shut to You. For Your light of glory has come shining forth. Almighty God! Thanks be to You, praise unto You! Father everlasting, Prince of Peace, our God reigns as King! Almighty God! Thanks be to You, praise unto You! Father everlasting, Prince of Peace, our God reigns as King over all!

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Mag-iwan ng Tugon