Mag-subscribe

Menu

Talambuhay ni Jesus

Ano ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus?

Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at na...

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Quick Navigation Baffled From Reading the Bible Pagsangguni sa Isang Kasamahan at Paghahanap sa Sagot Iniibig ni Pedro ang Panginoon at Natamo niya ang Kanyang Pagsang-ayon K...

Pagkilala sa Panginoong Jesus: Bakit Gumagawa Ang Panginoong Jesus sa Gitna ng Tao sa isang Ordinaryong Anyo?

Ako ay isang pastor at nagtatrabaho at nangangaral ako para sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Sa tuwing binubuksan ko ang Bibliya, Nakita ko ang mga salita na nakasulat sa Mateo 13:53–57 na kun...

Ano Ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Nawawalang Tupa?

Tala ng Editor: Naniniwala ako na ang lahat ay pamilyar sa talinghaga ng nawawalang tupa na nasa Bibliya. Ginamit ng Panginoong Jesus ang talinghaga ito upang malinaw na maihayag sa atin ang tungkol...

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakiki...

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya...