Menu

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabuhay muli at nagpakita sa Kanyang mga disipulo. Tinapos na ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, kaya bakit Siya nabuhay muli at nagpakita sa tao? Ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay at Kanyang pagpapakita sa tao?

Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus

Sinasabi ng mga salita ng Diyos: “Ang unang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay ay upang tulutan ang lahat na makita Siya, upang matiyak na Siya ay umiiral, at upang matiyak ang katotohanan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bukod dito, pinanumbalik nito ang Kanyang kaugnayan sa mga tao sa kaugnayang mayroon Siya sa kanila nang Siya ay gumagawa pa sa katawang-tao, at Siya ang Cristo na magagawa nilang makita at mahipo. Sa ganitong paraan, ang isang kalalabasan ay na ang mga tao ay walang pagdududa na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mag-uli mula sa mga patay pagkatapos mapako sa krus, at walang pagdududa sa gawain ng Panginoong Jesus na tubusin ang sangkatauhan. At ang isa pang kalalabasan ay ang katotohanan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa mga tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay at pagtulot sa mga tao na makita at mahipo Siya ay tiniyak ang katiwasayan ng sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya. Mula sa oras na ito, ang mga tao ay hindi na makakabalik sa nakaraang kapanahunan, ang Kapanahunan ng Kautusan, dahil sa ‘pagkawala’ o ‘paglayo’ ng Panginoong Jesus, ngunit sila ay magpapatuloy pasulong, susundin ang mga turo ng Panginoong Jesus at ang gawain na Kanyang ginawa. Kaya, isang bagong yugto sa gawain sa Kapanahunan ng Biyaya ang pormal na binuksan, at ang mga tao na nasa ilalim ng kautusan ay pormal na lumabas mula sa kautusan mula noon, at pumasok sa isang bagong panahon, na may isang bagong pasimula. Ito ang sari-saring mga kahulugan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan pagkatapos ng muling pagkabuhay(“Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III”). “Pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay mabuhay na muli, nagpakita Siya sa mga tao na iniisip Niyang kinakailangan, nakipag-usap sa kanila, at gumawa ng mga kailangan sa kanila, isinantabi ang Kanyang mga layunin, at ang Kanyang mga inaasahan sa mga tao. Na ang ibig sabihin, bilang Diyos na nagkatawang-tao, hindi na mahalaga kung ito pa ang panahong nasa katawang-tao Siya, o sa espirituwal na katawan pagkatapos mapako sa krus at nabuhay na muli—ang Kanyang malasakit sa sangkatauhan at mga kailangan ukol sa mga tao ay hindi nagbago. Siya ay nag-aalala sa mga disipulong ito bago Siya dalhin sa krus; sa Kanyang puso, malinaw sa Kanya ang ukol sa kalagayan ng bawat isang tao, naunawaan Niya ang pagkukulang ng bawat isang tao, at mangyari pa ang Kanyang pagkaunawa sa bawat isang tao ay pareho din pagkatapos Niyang mamatay, nabuhay na muli, at naging isang espirituwal na katawan gaya nang kung Siya ay nasa katawang-tao. Nalaman Niya na ang mga tao ay hindi nakatiyak nang lubos ukol sa Kanyang pagkakakilanlan bilang Cristo, ngunit sa Kanyang panahong nasa katawang-tao hindi Siya gumawa ng mahigpit na mga kahilingan sa mga tao. Ngunit pagkatapos Niyang mabuhay na muli nagpakita Siya sa kanila, at ginawa Niya silang lubusang nakatitiyak na ang Panginoong Jesus ay nagmula sa Diyos, na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao, at ginamit Niya ang katotohanan ng Kanyang pagpapakita at ang Kanyang pagkabuhay na muli bilang pinakadakilang pangitain at pagganyak para sa habambuhay na paghahangad ng sangkatauhan. Ang Kanyang pagkabuhay na muli mula sa kamatayan ay hindi lamang pinatatag yaong lahat na sumunod sa Kanya, ngunit ganap ding pinahintulot na ipatupad ang Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Biyaya sa gitna ng sangkatauhan, at sa gayon ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay unti-unting lumaganap sa bawat sulok ng sangkatauhan. Masasabi mo ba na ang pagpapakita ng Panginoong Jesus pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli ay nagkaroon ng anumang kahalagahan? … Ang Kanyang pagpapakita ay nagpahintulot sa mga tao na magkaroon ng isa pang karanasan at pagdama sa malasakit at pangangalaga ng Diyos samantalang pinatutunayan din nang may kapangyarihan na ang Diyos ay ang Isa na nagpapasimula ng isang kapanahunan, na nagpapaunlad sa isang kapanahunan, at Siya ang Isa na nagtatapos sa isang kapanahunan. Sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakita pinatatag Niya ang pananampalataya ng lahat ng tao, at sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakita pinatunayan Niya sa mundo ang katotohanan na Siya ang Diyos Mismo. Naibigay nito sa Kanyang mga tagasunod ang walang hanggang pagpapatibay, at sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakita nakapagsimula rin Siya ng isang yugto ng Kanyang gawain sa bagong kapanahunan(“Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III”).

Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin na mayroong malalim na kahulugan ang maraming beses na pagpapakita ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga disipulo matapos Niyang magbalik mula sa kamatayan, at ang maingat na pangangalaga at kaisipan ng Diyos ay nakatago din sa likod nito! Alam ni Jesus na, bagaman ang mga sumunod sa Kanya noong panahong iyon ay nakinig sa marami sa Kanyang mga turo at nakakita ng maraming himala na isinagawa ng Panginoon, at sinasabi nila na si Jesus ang kanilang Panginoon at na Siya ay Anak ng Diyos, gayunpaman wala silang tunay na pang-unawa sa katotohanan na si Jesus ay si Kristo at Siya ay Diyos mismo. Nang hulihin si Jesus ng mga awtoridad ng Roma at pinabulaanan at kinutya ng mga sundalo, marami sa Kanyang mga tagasunod ang nag-umpisang magduda sa Kanyang pagkakakilanlan, at ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ay humina ng humina. Lalo na nang mamatay ang Panginoong Jesus matapos maipako sa krus, maraming tao ang labis na nabigo sa Kanya, at ang nag-umpisa bilang pagdududa ay naging pagtatwa sa Panginoong Jesus. Laban sa konteksto na ito, kung ang Panginoong Jesus ay hindi nagpakita sa tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay, marami sa mga sumunod sa Kanya ang babalik sa Kapanahunan ng Kautusan at magpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ng Lumang Tipan. Pinag-aralang mabuti ng Diyos ang kailaliman ng puso ng tao at naintindihan ang kanilang mga kahinaan, gayunpaman, at alam Niya na mababa ang tayog ng mga tao. Kaya naman bumalik mula sa kamatayan ang Panginoong Jesus at maraming ulit na nagpakita sa Kanyang mga disipulo; kinausap Niya ang Kanyang mga disipulo, ipinakita Niya sa mga ito ang Kanyang espirituwal na katawan matapos mabuhay muli, at kumain Siya kasama nila at ipinaliwanag ang mga Kasulatan sa kanila. Ang layunin Niya sa paggawa ng lahat ng ito ay upang hayaan ang mga sumusunod sa Kanya na masiguro sa kaibuturan ng kanilang mga puso na tunay ngang nagbalik mula sa kamatayan ang Panginoong Jesus, na Siya pa rin ay ang Jesus na nagmahal at nagbigay ng awa sa mga tao, at na Siya ang Mesiyas na hinulaan sa Biblia na dumating upang tubusin ang sangkatauhan. Hindi na sila nagduda o itinatwa ang Panginoong Jesus, ngunit sa halip ay taos-puso na pinaniwalaan nila Siya at kinilala si Hesukristo bilang kanilang Panginoon. Mula dito ay makikita natin na, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli at pagpapakita sa tao, pinagtibay ni Jesus ang pananampalataya ng mga tao upang maniwala at sumunod sa Panginoon, dahilan upang mapalapit ang tao sa Diyos. Ito ay isang aspeto sa kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus.

Maliban dito, nagpakita at gumawa si Jesus sa katawang-tao, lubusan Niyang tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan, at inumpisahan niya ang Kapanahunan ng Biyaya. Matapos niyang mabuhay muli, hinayaan ni Jesus na makita ng mga tao ang katotohanang ito ng mas malinaw, na kahit na ang nagkatawang-taong Hesukristo ay ipinako, nagawa pa rin Niyang malagpasan ang kasalanan at kamatayan, tinalo Niya si Satanas, at tinapos Niya ang Kanyang gawain ng pagtubos at nagkamit ng kaluwalhatian. Inumpisahan ng Panginoong Jesus ang bagong panahon, inilabas ng tuluyan ang sangkatuhan mula sa Kapanahunan ng Kautusan ng Lumang Tipan at matatag na inilagay sila sa Kapanahunan ng Biyaya, kaya't pinayagan Niya ang mga ito upang tanggapin ang patnubay, pagpapastol at pagtutubig ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya. Sa ganitong paraan, kahit na nabuhay muli si Jesus at tumaas sa kalangitan, at hindi na siya kumain, sumunod o namuhay kasama ng tao, mananalangin at tatawagin pa rin ng tao ang pangalan ni Jesus, pananatilihin ang Kanyang mga aral, susunod kay Jesus nang may pananampalatayang hindi masisira at ipapakalat ang ebanghelyo ng Panginoon. Sa partikular, pagkatapos na muling mabuhay ang Panginoong Jesus at nagpakita sa mga disipulo na sumunod sa Kanya, ang kanilang pananampalataya ay naging mahusay, at pagdating sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon o pagpapatotoo doon, wala silang kinatatakutan na paghihirap o panganib, matigas ang kanilang pagpupursigi at inilaan lahat sa pagpapakalat ng ebanghelyo, kahit pa ang mamatay para sa Panginoon. Sa huli, ang ebanghelyo ni Jesus ay pinalawak sa buong sansinukob at sa buong mundo, at ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay nagpatuloy sa paglago ang bilang hanggang sa ang lahat sa bawa’t kabahayan ay narinig na ang Kanyang ebanghelyo at nalaman na iyon ng lahat.

Matapos Niyang magbalik mula sa kamatayan, nagpakita ang Panginoong Jesus sa tao, nakipag-ugnayan Siya sa kanila at nakipag-usap sa kanila, ipinaliwanag Niya ang Kasulatan at nakipag-usap sa kanila, at kumain Siya sa tabi nila, at iba pa. Pinahintulutan ng mga gawaing ito ang mga sumusunod sa Panginoong Jesus na maramdaman ang Kanyang pag-aalaga at pag-aalala para sa tao at magpatibay na si Jesus ay tunay na Diyos mismo, ang Kristong nagkatawang-tao, at ang mga gawaing ito ay matatag na itinayo ang mga taga-sunod ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya. Idagdag pa, ang gawain ng pagtubos ni Jesus ay nagsimulang kumalat mula noon hanggang sa marating nito ang buong sansinukob at lahat sa buong mundo. Kaya't maliwanag na ang kahulugan sa likod ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang Kanyang pagpapakita sa sangkatauhan ay napakalalim na, hindi lamang ang maingat na pag-aalaga ng Diyos at kaisipan ang nakatago sa mga gawaing ito, ngunit ang karunungan at kalinawan ng Diyos ay nakatago din sa kanila!

Mga minamahal na kapatid, magpasalamat tayo sa paliwanag at paggabay na nakapagbigay-daan sa atin upang maunawaan ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus, at sa pagpapahintulot sa atin na makita sa loob ng Kanyang gawain muli ang pag-aalaga at pagmamalasakit ng Diyos para sa ating sangkatauhan. Salamat sa Diyos!

Matuto nang higit pa sa pahina Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus

Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Si Jesus ay Kumakain ng Tinapay at Ipinaliliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Mag-iwan ng Tugon