Menu

Susunod

Tagalog Christian Crosstalk | "Isang Anticristo sa Iglesia"

10,594 2019-10-08

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, "Nasa Biblia ang lahat ng salita't gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia" at "mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman" para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan" (Juan 16:12-13). Iprinopesiya rin ng Aklat ng Pahayag, "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia" (Pahayag 2:7). Babalik ang Panginoon sa mga huling araw, at dapat makinig nang husto ang mga tao sa tinig ng Panginoon para makasabay sa mga yapak Niya, kaya bakit lantarang itinatanggi ng kanilang pastor ang mga salita ng Panginoon at sinisikap na pigilan ang mga mananampalataya na tanggapin ang Panginoon? Panoorin ang crosstalk na Isang Anticristo sa Iglesia para sa mga kasagutan.

Mag-iwan ng Tugon