Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 188

387 2020-10-03

Bilang isang tao na naniniwala sa Diyos, nararapat mong maunawaan na ngayon, sa pagtanggap ng gawain ng Diyos sa mga huling araw at ang lahat ng gawain ng plano ng Diyos sa iyo, ikaw ay talagang nakatanggap ng malaking pagpaparangal at kaligtasan mula sa Diyos. Ang lahat ng gawa ng Diyos sa buong sansinukob ay nakatutok sa kalipunang ito ng mga tao. Inilaan Niya ang lahat ng Kanyang pagsisikap para sa inyo at inihandog ang lahat para sa inyo; Kanyang tinubos at ibinigay sa inyo ang lahat ng gawain ng Espiritu sa buong sansinukob. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabing, kayo ang mapalad. Higit pa rito, inilipat Niya ang Kanyang kaluwalhatian mula sa Israel, ang Kanyang piniling mga tao, sa inyo, nang sa gayon ay matupad ang layunin ng Kanyang plano na lubusang maihayag sa pamamagitan ninyong mga kalipunan ng tao. Samakatwid, kayo ang yaong makatatanggap ng pamana ng Diyos, at higit pa, ang mga tagapagmana ng kaluwalhatian ng Diyos. Marahil ay naaalala ninyo ang mga salitang ito: “Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na panandalian lamang, ang siyang magdudulot sa amin ng lalong higit at walang hanggang kaluwalhatian.” Dati, narinig ninyong lahat ang kasabihang ito, ngunit walang nakaunawa ng tunay na kahulugan ng mga salita. Ngayon, alam niyo na rin ang tunay na kahalagahan na mayroon ang mga ito. Ang mga salitang ito ang isasakatuparan ng Diyos sa mga huling araw. At ito ay mangyayari sa mga malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lupa kung saan ito namamalagi. Inuusig ng malaking pulang dragon ang Diyos at ito ay kaaway ng Diyos, kaya sa lupang ito, yaong mga naniniwala sa Diyos ay isinailalim sa panghihiya at pag-uusig. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga salitang ito ay magiging katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao. Habang ang gawain ay naisasakatuparan sa lugar na tumututol sa Diyos, ang lahat ng Kanyang gawain ay sinalubong ng labis na pang-aabala, at marami sa Kanyang mga salita ay hindi maisasakatuparan sa tamang panahon; kaya, ang mga tao ay pinino dahil sa mga salita ng Diyos. Ito rin ay bahagi ng paghihirap. Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, ngunit ito’y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Diyos ng yugto ng Kanyang gawain upang ipahayag ang Kanyang karunungan at mga nakakamanghang mga gawa. Ginagamit ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng tao. Dahil sa pagdurusa ng tao, ang kanilang kakayahan, at lahat ng mala-satanas na disposisyon ng mga tao sa maruming lugar na ito, ginagawa ng Diyos ang gawain Niya ng pagdadalisay at paglupig nang sa gayon, mula rito, Siya ay maaaring magkamit ng kaluwalhatian at makuha ang mga tao na maging saksi sa Kanyang mga gawa. Ito ang lubos na kahulugan ng lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa kalipunan ng mga taong ito. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng gawain ng panlulupig sa pamamagitan lamang ng yaong mga sumasalungat sa Kanya. Samakatwid, sa paggawa nito ay maaaring maihayag ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa ibang salita, yaon lamang nasa maruming lupa ang karapat-dapat na magmana ng kaluwalhatian ng Diyos, at ito lamang ang makapagbibigay ng katanyagan sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabing ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakamit sa maruming lupa at yaong mula sa mga naninirahan doon. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ay katulad din sa yugto ng gawa ni Jesus; maaari lamang Siyang luwalhatiin sa kalagitnaan ng mga Fariseong umusig sa Kanya. Kung hindi dahil sa pag-uusig na iyon at ang pagkakanulo sa Kanya ni Judas, hindi sana pinagtawanan o nakaranas ng paninirang-puri si Jesus, higit dito ay ang ipako sa krus, at hindi sana Siya nagkamit ng kaluwalhatian. Kahit saan man gumawa ang Diyos sa bawat panahon at kahit saan siya gumawa ng Kanyang tungkulin sa katawang-tao, Siya ay nagkakamit ng kaluwalhatian doon at doon nagkakamit yaong mga ninanais Niyang magkamit. Ito ang plano ng gawa ng Diyos, at ito ang Kanyang pamamahala.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

A Hymn of God’s Words
You Are Those Who Will Receive the Inheritance of God

I
Understand that as one who believes in God, in receiving His work in the last days, you’ve received glory and salvation as God works His plan through you. God’s work in the universe has focused on you. All of His efforts have been devoted to you. God has sacrificed everything for you, and bestowed the work of the Spirit upon you. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance.

II
Before, you heard but didn’t understand the true meaning of these wondrous words: “For our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory.” Now you are fully aware, the significance they hold. These words will be fulfilled in the last days, upon those who are cruelly afflicted by the great red dragon, the enemy of God. Because it persecutes God, believers in this land suffer torment. That’s why God’s promise will be realized in them. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

III
God carries out His work in a land that opposes Him; His work suffers great hindrance, His words cannot be fulfilled soon. So His people are refined as they wait and suffer. God’s work is difficult in the great red dragon’s land. It is through this struggle that God does this step of work to manifest His wisdom and His wondrous deeds, to make these people perfect and complete. Due to their suffering and poor caliber, their satanic disposition formed in this filthy land, God works to purify, purify and conquer them, that He may gain glory and witnesses to His deeds. This is the meaning of all sacrifice He makes. God conquers through those who oppose Him, to manifest His power; in the unclean land, only people there are worthy of inheriting His glory. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Mag-iwan ng Tugon