Menu

Susunod

Tagalog gospel Movie Trailer | "Mga Pagninilay tungkol sa Kaligtasan"

1,365 2022-01-30

Si Yang Mingyuan ay isang elder ng bahay-simbahan. Isang araw, narinig niya na si Elder Xu, na labis na iginagalang sa simbahan, ay tumanggap sa Kidlat ng Silanganan. Labis siyang naantig, at nagpasyang hanapin at siyasatin ang Kidlat ng Silanganan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ang mga tanong na nakalito sa kanya sa loob ng maraming taon ng paniniwala niya sa Panginoon ay nalutas, at natutuhan niya na ang maligtas ay ang mapatawad lamang sa kasalanan, at hindi lubos na pagkakaligtas. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol at pagdadalisay ng Diyos sa mga huling araw at lubos na paglutas sa kanyang makasalanang kalikasan siya magiging marapat na pumasok sa kaharian ng langit. Nagbasa siya ng maraming salita ng Makapangyarihang Diyos at natuklasan niyang ang mga ito ang katotohanan at ang tinig ng Diyos. Naniwala siya na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, kaya masaya niyang tinanggap ang Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, nangaral siya ng ebanghelyo sa mga mananampalatayang nasa ilalim niya, at sa loob lang ng ilang buwan, lima o anim na libong tao ang tumanggap ng ebanghelyo. Akala niya'y magpapatuloy siyang maging lider, pero nagulat siya nang isinaayos ng iglesia na mangangaral siya ng ebanghelyo habang ang mga kasamahan niya ay napili na maging mga lider. Habang nangangaral siya ng ebanghelyo, hindi kasing linaw o kasing praktikal ng sa katuwang niyang si Brother Zhou ang pagbabahagi niya ng katotohanan. … Hindi nasisiyahan na maging pangalawa lamang, para mapatunayan ang kanyang lakas at matamo ang paghanga ng iba, nagsikap siya para sangkapan ang kanyang sarili ng katotohanan, at madalas niyang ipagyabang sa harap ng mga tao kung gaano karami na ang nagawa niya at kung gaano na siya nagdusa. Nagulat siya nang naging sanhi ito para tabasan at iwasto siya ng mga kapatid at labis siyang itinuwid at dinisiplina ng Diyos. … Matapos maranasan ang paghatol at pagkastigo, pagtutuwid at pagdisiplina ng Diyos, ano mismo ang natamo ni Yang Mingyuan? Paano siya nagbago? Panoorin ang pelikulang ito para malaman.

Mag-iwan ng Tugon