Menu

Ang Sandali ng Pagbabalik ng Panginoon: Pag-asa at Pagninilay sa Pahayag 22:12

Tagalog devotion for today

Narito, Ako'y madaling pumaparito; at ang Aking ganting-pala ay nasa Akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawa't isa ayon sa kaniyang gawa.

Ipinakikita sa atin ng talatang ito ang dakilang pangako ng pagbabalik ng Panginoon at ang Kanyang tungkulin sa paggantimpala sa mabubuti at pagpaparusa sa masasama sa huling kapanahunan. Sa loob ng 2,000 taon, ang lahat ng mananampalataya ay buong pananabik na naghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon, na nananabik sa katapusan ng madilim at masamang mundong ito at ang pagpasok sa maluwalhating destinasyon—ang kaharian ng langit. Ngayon, sa huling yugto ng huling kapanahunan, ang mga propesiya ng pagdating ng Panginoon ay natupad na. Nagbalik na nga ba ang Panginoong Jesus? Paano Niya isinasagawa ang gawain ng paggantimpala sa mabubuti at pagpaparusa sa masasama? Ano ang dapat nating gawin upang matamo ang pangako ng Diyos at makapasok sa maluwalhating destinasyon? Kung gusto mong maunawaan ang mga tanong na ito tungkol sa tunay na tadhana ng tao, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Ibabahagi namin ang salita ng Diyos at magkakaroon kami ng online na talakayan sa iyo.

Tagalog prayer for today

Panginoon, ang mundo ay tila napakadilim at puno ng kasamaan; ang buhay namin ay puno ng paghihirap at kapaguran. Gayunpaman, mahigpit naming pinanghahawakan ang Iyong mga pangako ng pagpapanibago at pagpapanumbalik sa Iyong pagbabalik. Panginoon, buong pananabik naming hinihintay ang Iyong pagbabalik, upang iligtas kami mula sa gusot ng kasalanan at paghihirap sa buhay, at akayin kami sa magandang kinabukasan kung saan walang pagluha, walang pasakit, tanging ang Iyong walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Panginoon, inaasam-asam namin ang araw na makikita Ka namin nang harapan, nalulugod sa Iyong kaluwalhatian at tinatamasa ang walang hanggang kagandahan ng destinasyong inihanda Mo para sa amin. Amen!

Mag-iwan ng Tugon