Menu

Matibay na Pundasyon: Isang Pagpapahayag ng Pananampalataya sa Awit 62:6

Tagalog devotion for today

Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan: Siya'y aking matayog na moog; hindi ako makikilos.

Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa hindi natitinag na pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga tagumpay at kabiguan ng paglalakbay sa buhay, madalas tayong nahaharap sa hindi tiyak na mga kalagayan at iba't-ibang paghihirap at hamon. Gayunpaman, makakatagpo tayo ng pagtitiwala at matibay na haligi sa mga pangako at biyaya ng Diyos, na nagbibigay-daan sa atin na maligtas sa bawat paghihirap. Anuman ang mga unos sa buhay, matatag tayong makakaasa sa Diyos, nakatayong hindi natitinag sa matibay na lupa. Sabi ng Diyos, “Manahimik sa loob Ko, sapagkat Ako ang inyong Diyos, ang inyong tanging Manunubos. Dapat ninyong payapain ang inyong mga puso sa lahat ng sandali at mabuhay sa loob Ko; Ako ang inyong bato, ang inyong tagapagtaguyod. Huwag magkaroon ng ibang isip, ngunit buong-pusong sumandal sa Akin at Ako ay tiyak na magpapakita sa inyo—Ako ang inyong Diyos!”.

Tagalog prayer for today

Oh Diyos, Ikaw ang aming walang hanggang bato, ang aming kaligtasan ng aming mga buhay, at ang aming tanging pag-asa. Ngayon, lumalapit kami sa Iyo nang may mapitagang puso, nagpapahayag ng pasasalamat at pagtitiwala sa Iyo. Sa aming paglalakbay sa buhay, madalas kaming nakakaharap ng mga panganib at hamon. Ipagkaloob Mo sa amin ang pananampalataya ni David at ang lakas na umasa sa Iyo, upang ang aming buhay ay maitatag sa Iyong di-natitinag na bato. Nawa'y patatagin ng Iyong katotohanan ang aming mga hakbang at bigyan kami ng lakas upang manatiling matatag sa harap ng bawat hamon. Amen!

Mag-iwan ng Tugon