Mag-subscribe

Menu

Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay Para sa Lahat ng Bagay

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan: Tunog

Ano ang ikatlong bagay? Ito rin ay isang bagay na ang normal na tinitirahang kapaligiran para sa mga tao ay dapat na mayroon. Isa ring bagay na kailangang pakitunguhan ng Diyos noong nilikha Niya ang...

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan: Temperatura

Ang ikalawang bagay ay temperatura. Alam ng lahat kung ano ang temperatura. Ang temperatura ay isang bagay na dapat mayroon ang isang kapaligirang nababagay sa kaligtasan ng tao. Kung ang...

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan: Daloy ng hangin

Ano ang ika-limang bagay? Ang bagay na ito ay lubos na may kaugnayan sa bawat araw ng bawat tao, at matatag ang kaugnayang ito. Ito ay isang bagay na hindi kayang mawala sa buhay ng katawan ng...

Gumuhit ang Diyos ng mga hangganan para sa iba’t ibang mga ibon at hayop, isda, insekto, at lahat ng halaman

Dahil sa mga hangganang ito na iginuhit ng Diyos, ang iba’t ibang kalupaan ay nakagawa ng sari-saring kapaligiran para sa pamumuhay, at ang mga kapaligiran na ito para sa pamumuhay ay naging...

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan: Liwanag

Ang ikaapat na bagay na may kaugnayan sa mga mata ng tao—iyon ay, ang liwanag. Napakahalaga rin nito. Kapag nakakita ka ng maliwanag na ilaw, at ang liwanag ng ilaw na ito ay umaabot sa isang...

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan: Hangin

Una, nilikha ng Diyos ang hangin upang maaaring makahinga ang tao. Ang “hangin” bang ito ay hindi ang hangin ng pang-araw-araw na buhay na palaging nararamdaman ng mga tao? Ang hangin bang...

Kuwento 2. Isang Malaking Bundok, Isang Maliit na Sapa, Isang Malakas na Hangin, at Isang Dambuhalang Alon

May isang maliit na sapa na nagpapaliku-liko paroo’t parito, hanggang sa nakarating sa wakas sa paanan ng malaking bundok. Hinaharangan ng bundok ang daanan ng maliit na sapa, kaya tinanong ng...

Nakikita ang Pagtustos ng Diyos sa Sangkatauhan Mula sa Pangunahing Kapaligirang Kinabubuhayan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan

Makikita mo ba, mula sa paraang pinakitunguhan Niya ang limang pangunahing kundisyon para sa kaligtasan ng buhay ng tao, ang pagtustos ng Diyos sa sangkatauhan? (Oo.) Ibig sabihin, nilikha ng Diyos...

Itinatakda ng Diyos ang mga Hangganan para sa Iba’t Ibang Kapaligirang Heograpiko

Tatalakayin Ko sa araw na ito ang paksa kung papaanong ang ganitong uri ng mga batas na nadala ng Diyos sa lahat ng bagay ay nangangalaga sa buong sangkatauhan. Ito ay isang malaking paksa, kaya...

Ang Pang-araw-araw na Pagkain at Inumin na Inihahanda ng Diyos para sa Sangkatauhan

Napag-usapan pa lamang natin ang tungkol sa isang bahagi ng pangkalahatang kapaligiran, iyon ay, ang mga kundisyong kinakailangan para sa kaligtasan ng buhay ng tao na inihanda ng Diyos para sa...

Kuwento 1. Isang Buto, ang Lupa, Isang Puno, ang Sikat ng Araw, ang mga Ibong Umaawit, at ang Tao

Sa araw na ito ibabahagi Ko sa inyo ang tungkol sa isang bagong paksa. Ano ang magiging paksa? Ang titulo ng paksa ay “Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay para sa Lahat ng Bagay.” Hindi ba ito ay...