Menu

Pananampalatayang Katoliko—Paglutas ng Iyong Espirituwal na Pagkalito

Ang Santo Papa at Klero ba ang Unang Makakaalam sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Quick Navigation 1. Ang mga Pari ay ang Pinakapipitagan 2. Ang Panginoon ay Nagbalik—Bakit Hindi Alam ng mga Pari? 3. Sasabihin ba Talaga ng Panginoon sa Santo Papa at Klero ang Pa...

Ang Diyos ay Bumalik Na: Hindi Na Ako Mabubuhay pa sa mga Relihiyosong Ritwal

Tala ng Patnugot: Sa loob ng dalawang libong taon, ang lahat ng naniniwala sa Diyos ay sumunod sa ilang mga kaugaliang panrelihiyon tulad ng liturhiya, pagkukumpisal, pagdalo sa Misa, pagdarasal, a...

Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?

Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...

Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?

Nagdarasal ka ba ng Rosaryo tuwing umaga at gabi ngunit hindi mo makuha ang tugon ng Panginoon? Pinag-iisipan mo ba kung paano manalangin upang makinig ang Panginoon? Basahin ngayon upang makuha ang s...

Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan

Naniniwala siya sa Panginoon kasama ng kanyang ina simula sa kanyang pagkabata, pero namuhay siya sa kasalanan at walang kakayahang makatakas dito. Ngayon nahanap na niya sa wakas ang daan ng pagdadal...

Ang Pangalan ng Diyos sa Katoliko: Naunawaan Ko ang Misteryo ng Pangalan ng Diyos

Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos ang pangalang Yahweh; sa Kapanahunan ng Biyaya, kinuha Niya ang pangalang Jesus, at sa Aklat ng Pahayag pinopresiya na magkakaron uli ng bagong pangalan an...