Menu

Ang Plano ng Diyos sa Kaligtasan: Ang Proseso ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

Bakit Mahalaga ang Kaligtasan? Paano Makakamtan ang Walang-Hanggang Kaligtasan

Banggitin ang “kaligtasan” at halos lahat ng tao ay iisipin na ang paniniwala sa Panginoon ay nagbibigay ng kaligtasan, at ibig sabihin nito ay pagkamit ng walang-hanggang kaligtasan ng Diyos dahil sa...

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Quick Navigation Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkat...

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanil...

Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

(1) Ang layunin at kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawaing ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa sangkatauhan, ang panlupa...

Ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan s...

Ang ugnayan sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa ...