Menu

10+ Tagalog Devotional Songs ng Kristiyano upang Mapalapit Ka sa Diyos

Ang abalang trabaho at stress sa buhay ay madali tayong malayo sa Diyos, mawala ang presensya ng Diyos, mahulog sa kadiliman, at makaramdam ng gayong sakit. Makinig sa mga Tagalog devotional songs anumang oras. Patahimikin natin ang ating mga puso sa harap ng Diyos, pagnilayan ang pag-ibig ng Diyos, at ibalik ang isang normal na relasyon sa Diyos.

Quick Navigation
Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos
Mayroon Ka bang Normal na Relasyon sa Diyos?
Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos
Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos
Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos
Paano Maging Panatag Sa Harap ng Diyos
Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu
Pagtahimik sa Harap ng Diyos
Mga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa Buhay
Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan
Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala
Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos

1. Tagalog Christian Song "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos"

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao,

dapat sundan nila'ng yapak Niya.

Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu

mga nagpapaalipin sa mga doktrina.

Sa bawat sandali ng panahon,

may bagong gawain ang Diyos,

dala ang bagong simula sa tao.

Kung tao'y manahan lang

sa katotohanan ng isang panahon

na si Jehova'y Diyos at si Jesus ay Cristo,

tao'y 'di makakasabay o makakamit

ang gawain ng Banal na Espiritu.

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

Yaong 'di sumusunod hanggang huli,

o nakakasabay sa gawain ng Espiritu,

at kumakapit lang sa lumang gawain

ang bigong nakamit ang katapatan sa Diyos.

Sila'y naging mga taong sumasalungat sa Diyos

at itinatanggi ng bagong kapanahunan,

at lahat sila'y parurusahan sa huli.

May mas kaawa-awa pa ba?

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

Silang nagpapaalipin sa kautusan

na mas tapat pa rito,

sila ang mas sumusuway sa Diyos.

Panahon na ng Kaharian, hindi Kautusan.

Ang gawain ngayo'y 'di maikukumpara

sa lahat ng gawain noon;

ang gawaing nagdaa'y

'di maihahambing sa gawain ngayon.

Nagbago na'ng gawain ng Diyos,

pati na ang pagsasagawa ng tao;

ito'y ang 'di sundin ang kautusan

o magpasan ng krus.

Kaya ang katapatan ng tao

sa mga ito ay 'di magkakamit ng

pagsang-ayon ng Diyos.

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

2. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mayroon Ka bang Normal na Relasyon sa Diyos?"

I

Kung nais mong maperpekto,

tumahak sa tamang landas ng buhay,

ituon sa Diyos ang puso mo,

'wag mong sundan si Satanas.

II

'Wag pagamit kay Satanas

o magpaimpluwensya.

Sarili ay ilaan sa Diyos,

nang Siya ang mamahala.

Isip, salita at gawa mo'y suriin,

tunay mong kalagayan ay unawain,

gawain ng Espiritu'y taglayin,

nang maging normal relasyon mo sa Diyos.

III

Nais mo bang si Satanas,

gamitin ka't alipinin?

Nais mo bang maperpekto ng Diyos

o hambingan sa Kanyang gawain?

IV

Nais mo bang matamo ng Diyos

mabuhay nang makabuluhan?

O nais mo lang mabuhay

nang may kahungkagan?

Isip, salita at gawa mo'y suriin,

tunay mong kalagayan ay unawain,

gawain ng Espiritu'y taglayin,

nang maging normal relasyon mo sa Diyos.

V

Pagagamit ka ba sa Diyos

o kaya'y kay Satanas?

Mapuspos ng Kanyang salita

o ng sala at ni Satanas?

VI

Ingatan salita mo't gawa

nang relasyon mo sa Diyos

maging normal, pumasok ka

sa mga tamang sitwasyon.

Isip, salita at gawa mo'y suriin

tunay mong kalagayan ay unawain,

gawain ng Espiritu'y taglayin,

nang maging normal relasyon mo sa Diyos.

VII

Timbangin kung relasyon mo

sa Diyos mabuti't wasto,

ituwid mga layon mo,

alamin kalikasan ng tao.

VIII

Para sarili ay makilala,

magkaro'n ng karanasan.

Sarili mo ay tatalikdan

at pasasakop ka.

'Pag naranasan mo kung

sa Diyos normal ang relasyon mo,

pagkakataong maperpekto'y pasasaiyo.

Sitwasyo'y mauunawaan mong

Banal na Espiritu'y gumagawa.

Makikita mo panloloko ni Satanas.

Ganyan ang maging perpekto.

Isip, salita at gawa mo'y suriin

tunay mong kalagayan ay unawain,

gawain ng Espiritu'y taglayin,

nang maging normal relasyon mo sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

3. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"

'Pag 'di nauunawaan ang kapalaran o kapangyarihan ng Diyos,

'pag sadyang nangangapa sa pagsulong,pasuray-suray sa hamog,

mahirap ang paglalakbay,malungkot ang paglalakbay.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

'Pag wala kang Diyosat 'di S'ya makita,

'pag 'di makilalaang kapangyarihan Niya,

bawat araw ay miserable,at walang halaga o kahulugan.

Nasa'n man o anuman ang gawain,

kabuhayan at mga layunin,

'pag walang Diyos, puso ng taoay masasakta't magdurusa nang husto.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

Pag kayang kilalanin ng mga taoang kapangyarihan ng Diyossa kanilang kapalaran,

pinipili ng matatalinona alami't tanggapin ito,

at magpaalam sa masasaklap na araw

nang sikapin nilang magkaro'nng magandang buhaysa sariling kayod.

Tanggap na nilaang kanilang kapalaran

'di na pagsisikapan mithiin nila.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

mula sa Sumunod sa Corderoat Kumanta ng mga Bagong Awitin

4. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos"

Nagsisimula sa pagpapatahimik ng puso mo

ang normal na relasyon sa Diyos.

Kahit di mo maunawaan,

tuparin mga tungkulin mo sa Kanya.

Di pa huli para hintayin na mabunyag

kalooban ng Diyos at isagawa.

Kapag tama ang relasyon mo sa Diyos,

gayon din naman sa mga nasa paligid mo.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos,

magpasakop sa Diyos, unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

Kainin at inumin ang salita ng Diyos,

ang bato na pundasyon ng lahat.

Kumilos ayon sa hiling ng Diyos,

huwag tumutol ni mang-abala.

Huwag gumawa o magsalita ng mga bagay

na hindi pakikinabangan ng mga kapatid mo.

Huwag magdala ng kahihiyan, maging makatarungan at tapat,

gawin ang lahat na karapat-dapat sa Diyos.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos, magpasakop sa Diyos,

unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

Kahit mahina ang laman,

mapagsisilbihan mo ang pamilya ng Diyos

bilang pinakamahalaga,

ipagwalang-bahala anumang pagkawala.

Hindi nag-iimbot sa sarili

pero nagsasagawa sa pagkamatuwid.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay walang pagdududa,

paglaban sa gawain ng Diyos.

Humarap sa trono na may tamang layunin, sarili'y isantabi.

Tanggapin ang paghahanap ng Diyos, magpasakop sa Diyos,

unahin ang interes ng pamilya Niya.

Kung magsasagawa ka nang ganito,

magiging normal ang relasyon mo sa Diyos.

Oh, normal. Oh, normal.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

5. Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos"

I

Ang pusong tunay na tahimik sa harap ng Diyos

ay di magagambala ng anuman sa mundo,

kahit ng tao, pangyayari o bagay;

maging tahimik sa harap ng Diyos.

Lahat ng negatibo'y nawawala,

ito ma’y pagkaintindi o masamang isip, pilosopiya, maling ugnayan sa tao;

pumayapa sa harap ng Diyos.

Tumahimik sa harap Niya, namnamin ang Kanyang salita,

umawit ng himno at purihin ang Kanyang pangalan.

Bigyan mo Siya ng pagkakataong gumawa sa'yo;

gusto Niya'y maperpekto ka.

Sumunod sa gabay ng Banal na Espiritu

at mamuhay sa harap ng Diyos, sa gayon mabibigyang-kaluguran mo Siya.

Maging tahimik sa harap Niya.

II

Yamang ikaw ay laging nagninilay sa salita ng Diyos,

ang iyong puso'y lumalapit sa Kanya,

pinupuno ka nito ng lahat ng Kanyang tunay na salita.

Ang mga positibong bagay ay hindi nagbibigay ng puwang para sa mga lumang pag-iisip at ginagawa.

Huwag ng magtuon ng pansin sa negatibo;

hindi na kailangang magpakahirap at kontrolin ang mga ito.

Mamuhay sa Kanyang salita at mas makipagtalastasan sa Kanya.

Maliwanagan at pagliwanagin ka ng Kanyang Espiritu.

Habang ito'y iyong ginagawa,

ang iyong paniwala at pagmamataas ay mawawala.

At malalaman mo kung paano ibigay ang lahat,

magmahal at bigyang-kaluguran ang Diyos,

hindi namamalayang nakakalimutan ang lahat ng bagay na labas sa Kanya.

III

Tumahimik sa harap Niya, namnamin ang Kanyang mga salita,

umawit ng himno at purihin ang Kanyang pangalan.

Bigyan mo Siya ng pagkakataong gumawa sa'yo;

gusto Niya'y maperpekto ka.

Ang gusto Niya'y mapasa-Kanya ang 'yong puso;

inaantig ng Kanyang Espiritu ang iyong puso.

Sumunod sa gabay ng Banal na Espiritu

at mamuhay sa harap ng Diyos, sa gayon mabibigyang-kaluguran mo Siya.

Maging tahimik sa harap Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

6. Tagalog Christian Song | Paano Maging Panatag Sa Harap ng Diyos

Lumayo muna sa mga tao't bagay

para sa inyong espirituwal na debosyon,

kung saan makakamit

ng puso ang kapayapaan

at maging panatag sa harap ng Diyos.

Gumawa ng tala ng iyong pagkakaintindi

sa salita ng Diyos,

kung paano ka Niya naantig,

'di alintana kung malalim o mababaw,

subukang maging panatag

sa Kanyang harapan.

Magbigay ng ilang oras araw-araw

para sa tunay na buhay espirituwal;

madaramang buhay mo'y pinagyaman

at puso mo'y magiging maaliwalas

at maningning.

Lalo mong ibibigay

ang puso mo sa Diyos,

espiritu mo'y lalakas,

bubuti ang 'yong kundisyon.

Lalakaran mo ang landas

ng Banal na Espiritu,

kaloob ng Diyos

ang maraming pagpapala.

Di man makamit

ang pinakamabuting kinalabasan

sa landas mo sa simula,

ngunit huwag kang

maging mahina o umurong.

Magsikap ka lang nang husto.

Upang maging panatag

ang 'yong puso sa harap ng Diyos,

sadyaing makipagtulungan,

makipagtulungan!

Habang isinasabuhay mo

ang buhay mong espirituwal,

puso'y mas napupuno

ng salita ng Diyos,

laging nababahala sa mga usaping ito

at laging tinitiis ang pasaning ito.

Kausapin mo ang Diyos

mula sa 'yong puso

sa pamamagitan ng buhay espirituwal.

Sabihin sa Kanya'ng 'yong iniisip

at gusto mong gawin,

iyong pagkaunawa't

pananaw sa Kanyang salita.

Huwag ipagkait sa Kanya

ang anumang bagay,

sabihin sa Kanya

ang nilalaman ng 'yong puso,

aminin ang tunay mong nararamdaman,

malaya mong sabihin

ang laman ng 'yong puso.

Lalong gawin 'to't madarama'ng

pagiging kaibig-ibig Niya,

puso'y mas magiging malapit sa Diyos.

Mararamdaman mo na ang Diyos

ang pinakamamahal mo,

hindi mo Siya iiwan,

anuman ang mangyari.

Gan'to ang isagawa mo araw-araw,

huwag mong alisin sa'yong isipan,

ituring 'to bilang

iyong misyon sa buhay,

at mapupuno ang 'yong puso

ng salita ng Diyos.

Para bang puso'y

kay tagal nang may pag-ibig.

Walang sinuman

ang makakaagaw nito sa'yo.

Ang Diyos ay tunay na tatahan sa'yo

at magkakaroon ng lugar

sa loob ng iyong puso.

Upang maging panatag

ang 'yong puso sa harap ng Diyos,

sadyaing makipagtulungan!

Upang maging panatag

ang 'yong puso sa harap ng Diyos,

sadyaing makipagtulungan,

makipagtulungan!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

7. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu"

I

O Diyos! Sana ang Iyong Espiritu ay magkaloob ng biyaya sa mga tao sa mundo,

upang ang aking puso ay lubos na bumaling sa Iyo, upang maantig ang aking espiritu,

at maaari kong makita ang Iyong kagandahan sa aking espiritu at sa aking puso,

at silang nasa mundo ay maaaring makita ang Iyong ganda.

O Diyos, sana maantig muli ng Iyong Espiritu ang aming mga espiritu.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan at hindi ito kailanman magbabago.

O, antigin Mo kaming muli, o, antigin kaming muli, o Diyos.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan.

at hindi ito kailanman magbabago, o Diyos!

II

Ang unang ginagawa ng Diyos ay subukin ang ating mga puso.

Aantigin Niya ang ating mga espiritu kapag ibinubuhos natin ang ating mga puso sa Kanya.

Tanging sa espiritu natin maaaring makita na ang Diyos ay dakila,

Siya ay napakaganda at kataas-taasan.

Ito ang landas ng Espiritu sa tao.

O Diyos, sana maantig muli ng Iyong Espiritu ang aming mga espiritu.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan at hindi ito kailanman magbabago.

O, antigin Mo kaming muli, o, antigin kaming muli, o Diyos.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan at hindi ito kailanman magbabago.

O Diyos, sana maantig muli ng Iyong Espiritu ang aming mga espiritu.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan at hindi ito kailanman magbabago.

O, antigin Mo kaming muli, o, antigin kaming muli, o Diyos.

Antigin ang aming mga espiritu, upang ang aming pagmamahal ay pangmatagalan

at hindi ito kailanman magbabago, o Diyos, o Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

8. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pagtahimik sa Harap ng Diyos"

I

Pag kausap ang iba o naglalakad,

sinasabi mo, "Malapit ang puso ko sa Diyos.

Di ako nakatuon sa mga panlabas na bagay."

Kaya tahimik ka sa harap ng Diyos.

Huwag makipag-ugnayan sa mga bagay

na humihikayat sa'yong puso sa labas.

Huwag makipag-ugnayan sa mga tao

na nagpapalayo sa'yong puso sa Diyos.

Kung 'di Diyos ang hahabulin mo,

walang pagkakataong magawang perpekto.

Silang nakakarinig ngayon ng salita N'ya

pero di matahimik sa presensya N'ya,

sila'y 'di nagmamahal sa katotohanan,

sila'y 'di nagmamahal sa Diyos.

Kung 'di mo iniaalay ang sarili mo ngayon,

kailan mo iaaalay ang lahat-lahat mo?

Bitawan anumang umaagaw ng pansin mo

mula sa pagiging malapit sa Diyos, o lumayo rito.

Mas mabuti 'yan para sa'yo.

Gawa ng Banal na Espiritu'y dakila,

Diyos Mismo'ng nagpeperpekto sa tao ngayon.

Kung 'di mo kayang tumahimik sa harap ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos.

II

Ang payapain ang puso sa harap ng Diyos

ay tunay na pag-aalay.

Silang tunay na nag-aalay ng puso nila

magagawang ganap ng Diyos.

Di natitinag, napakitunguhan man o napungos,

naharap sa siphayo o kabiguan,

ang puso mo'y dapat pa ring manatiling,

laging tahimik sa harap ng Diyos.

Bitawan anumang umaagaw ng pansin mo

mula sa pagiging malapit sa Diyos, o lumayo rito.

Mas mabuti 'yan para sa'yo.

Gawa ng Banal na Espiritu'y dakila,

Diyos Mismo'ng nagpeperpekto sa tao ngayon.

Kung 'di mo kayang tumahimik sa harap ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos.

III

Paanuman ang pagtrato ng tao sa'yo,

patahimikin puso mo sa harap ng Diyos.

Sa lahat ng kapaligirang hinaharap mo,

pag-uusig o pagdurusa,

anumang pagsubok ang hinaharap mo,

patahimikin puso mo sa harap ng Diyos.

Para magawang perpekto, ito ang paraan.

Para magawang perpekto, ito ang paraan.

Bitawan anumang umaagaw ng pansin mo

mula sa pagiging malapit sa Diyos, o lumayo rito.

Mas mabuti 'yan para sa'yo.

Gawa ng Banal na Espiritu'y dakila,

Diyos Mismo'ng nagpeperpekto sa tao ngayon.

Kung 'di mo kayang tumahimik sa harap ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos,

di ka nakabalik sa trono ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

9. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa Buhay"

I

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nakakalaya sa mga makamundong relasyon,

at maaaring magpasakop sa Diyos.

Sinumang di kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay mapagpalayaw at di mapigilan.

Oh, at lubos silang mapagpalayaw sa sarili.

Lahat ng kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay mga debotong nananabik sa Diyos.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

II

Yaong balewala ang pagtahimik sa harap ng Diyos,

na 'di ito 'sinasagawa, sila'y mabababaw

na lubos na nakakabit sa mundo.

Wala silang buhay, wala silang buhay.

Kahit sabihin nilang nananalig sila sa Diyos, 'di 'yon totoo,

hungkag na mga salitang madaling bigkasin.

Yaong kayang tumahimik, ginagawang perpekto at ganap ng Diyos.

Binibiyayaan sila ng kahanga-hangang mga pagpapala.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

III

Yaong bihirang magbasa ng mga salita ng Diyos,

na walang malasakit sa pagpasok sa buhay

kundi nakatuon sa mga gawain, ay mga ipokritong walang kinabukasan.

Bayan ng Diyos ay yaong talagang kayang makipagniig

sa Kanya at tumahimik sa harap Niya.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

10. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan"

Kung susundin mo ang hinihingi ng Diyos

at totoo ang direksyon mo,

kahit mawala ka sa landas nang bahagya,

o mahulog sa kahinaan, hindi ito tatandaan ng Diyos;

sa halip, paroroon Siya upang suportahan ka.

Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos?

Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan,

isang taong may determinasyon,

tapat, kahit na sa kamangmangan.

Ang Diyos ay hindi natatakot kung ikaw ay mangmang,

kung ikaw ay mahina o kulang sa karunungan.

Kinasusuklaman ka Niya na walang hangarin sa buhay,

ang parehong pananaw sa buhay bilang mga makamundo,

walang kaluluwa at walang ginagawa, walang makakamit.

Kinasusuklaman ka ng Diyos,

ikaw na naniniwala sa ganitong paraan.

Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos?

Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan,

isang taong may determinasyon,

tapat, kahit na sa kamangmangan.

Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos?

Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan,

isang taong may determinasyon,

tapat, kahit na sa kamangmangan,

tapat, kahit na sa kamangmangan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

11. Tagalog Christian Song With Lyrics | "Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala"

Yaong mga handang tumanggap sa pagmamasid ng Diyos

ay yaong mga habol ang pagkakilala sa Diyos.

Sila'y handang tanggapin ang salita ng Diyos.

Kanilang makakamit, pamana't mga pagpapala ng Diyos.

Sila yaong mga pinaka-pinagpala.

Isinusumpa ng Diyos ang mga walang puwang para sa Kanya.

Kinakastigo Niya't iniiwan sila.

Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos,

minamahal ang kaliwanagan N'ya,

kung minamahal mo ang presensya ng Niya,

minamahal ang pag-iingat N'ya,

kung minamahal mo ang salita ng Diyos

bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay,

kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos.

Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo,

pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

Gumagawa ang Diyos sa mga habol ang salita N'ya,

at gumagawa S'ya sa nagmamahal sa mga 'yon.

Mas minamahal mo ang mga iyon, mas gumagawa S'ya.

Mas pinahahalagahan ang salita ng Diyos,

mas may pag-asa silang magawang perpekto.

Pineperpekto ng Diyos, mga tunay na mahal S'ya,

yaong ang mga puso ay panatag sa harap Niya.

Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos,

minamahal ang kaliwanagan N'ya,

kung minamahal mo ang presensya ng Niya,

minamahal ang pag-iingat N'ya,

kung minamahal mo ang salita ng Diyos

bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay,

kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos.

Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo,

pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

Sikaping maging realidad mo ang salita ng Diyos,

pasayahin S'ya, maging ayon sa puso N'ya.

H'wag lamang sikaping biyaya N'ya'y tamasahin.

Tanggapin gawa Niya't pagka-perpekto,

maging s'ya na nagsasakatuparan ng nais N'ya.

Wala nang mas mahalaga pa kaysa rito.

Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos,

minamahal ang kaliwanagan N'ya,

kung minamahal mo ang presensya ng Niya,

minamahal ang pag-iingat N'ya,

kung minamahal mo ang salita ng Diyos

bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay,

kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos.

Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo,

pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

12. Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos

1 Sa bawat pagkakataong gagawa ka ng anumang bagay, dapat mong siyasatin kung ang iyong mga pagganyak ay tama. Kung nagagawa mong kumilos alinsunod sa mga kinakailangan ng Diyos, kung gayon ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal. Ito ang pinakamababang pamantayan. Kung, sa pagsisiyasat mo sa iyong mga pagganyak, lumabas yaong mga hindi tama, at kung magagawa mong talikuran ang mga ito at kumilos alinsunod sa mga salita ng Diyos, kung gayon ikaw ay magiging yaong nararapat sa harap ng Diyos, na magpapakita na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal, at na ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa kapakanan ng Diyos, at hindi para sa sarili mo.

2 Sa bawat pagkakataon na ikaw ay gumagawa o nagsasabi ng anumang bagay, dapat mong ilagay sa tama ang iyong puso, maging matuwid, at huwag pangunahan ng iyong mga damdamin, o kumilos alinsunod sa iyong sariling kalooban. Ito ang mga prinsipyo kung saan iginagawi ng mga sumasampalataya sa Diyos ang kanilang mga sarili. Ang mga pagganyak at tayog ng isang tao ay maaaring ibunyag sa isang maliit na bagay, at kaya, para makapasok ang mga tao sa landas ng pagiging ginawang perpekto ng Diyos, dapat muna nilang lutasin ang kanilang sariling mga pagganyak at ang kanilang kaugnayan sa Diyos.

3 Kapag ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal saka ka lamang magagawang perpekto ng Diyos, at sa gayon lamang matatamo ng pakikitungo, pagtatabas, pagdidisiplina, at pagpipino ng Diyos sa iyo ang ninanais na epekto ng mga ito. Na ang ibig sabihin, nagagawa ng mga taong taglayin ang Diyos sa kanilang mga puso, hindi hinahangad ang personal na mga pakinabang, hindi iniisip ang kanilang personal na kinabukasan, ngunit sa halip binabata nila ang pagpasok sa buhay, ginagawa nila ang buong makakaya sa paghahangad sa katotohanan, at nagpapasakop sa gawain ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga layunin na iyong hinahangad ay tama, at ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal. kung ikaw ay maaaring gawing perpekto at kamtin ng Diyos ay nakasalalay sa kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal o hindi.

Hango sa “Kumusta ang Kaugnayan Mo sa Diyos?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon