Mag-subscribe

Menu

Tagalog Devotional Topics

Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan

Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...

Paano Malilinis ang Tao mula sa Katiwalian

Yamang tayong mga mananampalataya ay pinatawad ng kasalanan, bakit madalas pa rin tayong magkasala? Paano natin maititigil ang pagkakasala, madalisay, at makapasok sa kaharian ng langit? Narito ang mg...

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Pinapatawad ba ng Diyos ang mga Kasalanang Paulit-ulit Mong Ginagawa?

Ngayon, maraming mga mananampalataya sa Panginoon ang gumagawa ng mga kasalanan araw-araw, hindi mahanap ang landas upang maging malinis sa kasalanan. Kaya pinapatawad ba ng Diyos ang mga kasalanang p...

Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon

Alam mo ba kung ano ang katotohanan? Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang katotohanan? Ang artikulong ito ay ibibigay sa iyo ang mga sagot, tutulungan...

Gospel for Today (Tagalog) - Mga Mensahe ng Pagbabalik ng Panginoon

Tala ng Patnugot: Ang Gospel for Today Tagalog ay magbibigay ng mga artikulo tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, pagwawaksi ng kasalanan, pagpapalago ng pananampalataya, kaligtasan, walang hanggan...

Ano ang Ibig Sabihin ng Pagsunod sa Diyos? Paano ang Pagsunod sa Diyos

“Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos at kung paano ang pagsunod sa Diyos” ay isang paksang inaalala ng maraming mga mananampalataya, sapagkat nagsasangkot ito ng mahalagang bagay sa kung makakam...

10+ Tagalog Devotional Songs ng Kristiyano upang Mapalapit Ka sa Diyos

Ang abalang trabaho at stress sa buhay ay madali tayong malayo sa Diyos, mawala ang presensya ng Diyos, mahulog sa kadiliman, at makaramdam ng gayong sakit. Makinig sa mga Tagalog devotional songs anu...

Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya

Pagdating sa kung ano ang pananampalataya, iniisip ng ilang tao na ang pag-iwan sa ating mga tahanan at karera, pagsisikap para sa Panginoon, pagkalat ng ebanghelyo kahit saanman na maaari at pagtatag...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at magkaroon ng ...

Alam Mo Ba Kung Paano Lulutasin ang Iyong Pagiging Magagalitin?

Tanong: Sa kabila ng pagiging isang mananampalataya sa Panginoon sa loob nang maraming taon, nabubuhay pa rin ako sa loob ng isang siklo ng pagkakasala at pagtatapat at mainitin ang ulo ko. Nasa bahay...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Ni Shen Qingqing, South Korea Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang i...

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Ang mga propesiya sa Aklat ng Pahayag ay natutupad na. Palihim na dumating ang Panginoon. Nasalubong mo na ba Siya?...

Mga Kamaliang Kailangang Ituwid Upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, anong mga pagkakamali ang pinakamadali nating nagagawa? Ipapakita sa iyo ng pahinang ito ang tamang paraan upang masalubong ang Panginoon....

Mga Talata ng Bibliya tungkol sa Relasyon sa Diyos

Nadama mo ba na ang iyong relasyon sa Diyos ay naging higit na napapalayo habang lumilipas ang panahon? Ang mabilis na pag-ikot ng buhay ay ginagawang abala ang ating isip sa lahat ng uri ng ta...

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Ni Jingnian, Estados Unidos Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bi...