Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15)

Panimula

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 7/15) Ginagabayan ng Diyos ang mga Israelita Palabas ng Egipto

Para mailabas ng Egipto ang mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng sampung salot doon, ginamit ang Kanyang awtoridad sa paghahati ng dagat, at pinalaya ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin—lahat ng ito ay nagpakita ng Kanyang malaking kapangyarihan, at nagpadama ng Kanyang matinding pagmamahal at pag-aalala sa mga hinirang.

 

Rekomendasyon:

I-expand