Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

“Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma