Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan | Sipi 318 Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan | Sipi 318
00:00/ 00:00

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan | Sipi 318

00:00
00:00

Ang iyong paniniwala sa Diyos, ang iyong paghahabol sa katotohanan, at maging ang pagdadala mo sa iyong sarili ay dapat na nakabatay lahat sa katotohanan: Lahat ng iyong mga ginagawa ay dapat na maging praktikal, at hindi ka dapat maghabol sa gayong mga bagay na hindi-makatotohanan, kathang-isip na inaasam lamang. Walang halaga ang pag-aasal nang ganito, at higit pa rito, walang kabuluhan sa gayong buhay. Dahil ang iyong paghahabol at buhay ay ginugugol sa gitna ng kasinungalingan at panlilinlang, at hindi ka naghahabol sa mga bagay na may halaga at kabuluhan, ang tanging makakamit mo ay nakakatawang pangangatuwiran at katuruang walang katotohanan. Ang gayong mga bagay ay walang kaugnayan sa kabuluhan at halaga ng iyong pag-iral, at maaari lamang magdala sa iyo sa hungkag na kinasasaklawan. Sa ganitong paraan, ang iyong buong buhay ay mawawalan ng anumang halaga o kabuluhan—at kung hindi ka naghahabol sa isang buhay na may kabuluhan, maaari kang mabuhay nang isang daang taon at lahat ng ito ay kawalan. Paano iyon matatawag na buhay ng tao? Hindi ba iyon buhay ng isang hayop? Sa katulad na paraan, kung sinusubukan ninyong sundan ang landas ng paniniwala sa Diyos, nguni’t hindi nagtatangkang habulin ang Diyos na nakikita, sa halip ay sumasamba sa isang di-nakikita at di-nahahawakang Diyos, kung gayon hindi ba ang gayong paghahabol ay lalo pang walang-saysay? Sa katapusan, ang iyong paghahabol ay magiging bunton ng mga guhò. Anong pakinabang ng gayong paghahabol para sa iyo? Ang pinakamalaking suliranin ng tao ay minamahal lamang niya ang mga bagay na hindi niya nakikita o nahihipo, mga bagay na labis na mahiwaga at kamangha-mangha at hindi lubos na mawari ng tao at hindi kayang maabot ng mga mortal lamang. Mas hindi makatotohanan ang mga bagay na ito, mas pinag-aaralan pa ito ng mga tao, anupa’t hinahabol pa ang mga iyon kaysa sa anupaman, at nililinlang ang sarili niya na kaya niyang makamit ang mga iyon. Mas hindi makatotohanan ang mga iyon, mas malapitang sinisiyat at pinag-aaralan ng tao ang mga iyon, gumagawa pa nga ng mga sarili niyang mga malawakang ideya tungkol dito. Sa kabilang banda, habang mas makatotohanan ang mga bagay-bagay, mas ipinagwawalang-bahala ang mga iyon ng tao, minamaliit niya ang mga ito at higit pa ay linalait ang mga ito. Hindi ba ito mismo ang pag-uugali ninyo sa makatotohanang gawaing ginagawa Ko ngayon? Habang mas makatotohanan ang gayong mga bagay, mas kumikiling kayo laban sa mga iyon. Hindi kayo nagbibigay ng panahon para suriin ang mga iyon, sa halip hindi ninyo pinapansin iyon; minamaliit ninyo ang ganitong makatotohanan at tahasang mga kinakailangan, at nagkukupkop pa ng napakaraming pagkaintindi tungkol sa Diyos na ito na totoong-totoo, at wala lamang kakayahang tanggapin ang Kanyang pagkatotoo at pagka-karaniwan. Sa ganitong paraan, hindi ba kayo naniniwala sa gitna ng kalabuan? Mayroon kayong di-natitinag na paniniwala sa malabong Diyos ng nakalipas na panahon, at walang paghahangad sa tunay na Diyos ngayon. Hindi ba ito dahil sa ang Diyos ng kahapon at ang Diyos ngayon ay mula sa dalawang magkaibang panahon? Hindi ba ito dahil din sa ang Diyos ng kahapon ay ang mabunying Diyos ng kalangitan, samantalang ang Diyos ngayon ay isa lamang maliit na tao sa lupa? Karagdagan pa, hindi ba ito dahil sa ang Diyos na sinasamba ng tao ay isang kinatha ng kanyang mga pagkaintindi, samantalang ang Diyos ngayon ay totoong katawang-tao na iniluwal sa lupa? Pagkatapos na masabi at magawa ang lahat, hindi ba ito dahil sa ang Diyos ng ngayon ay totoong-totoo kaya’t hindi Siya sinusunod ng mga tao? Sapagka’t kung ano ang hinihingi ng Diyos ng ngayon sa tao ay yaong talagang pinakaaayaw niyang gawin, at yaong nakakapagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Hindi ba ginagawa lamang nitong mahirap ang mga bagay-bagay para sa tao? Hindi ba nito inilalantad ang kanyang mga peklat? Sa ganitong paraan, marami sa mga hindi naghahabol sa katotohanan ay nagiging mga kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, nagiging mga anticristo. Hindi ba ito isang maliwanag na katunayan? Sa nakalipas, noong hindi pa nagiging katawang-tao ang Diyos, maaaring ikaw ay naging isang relihiyosong personalidad o isang debotong mananampalataya. Pagkatapos na ang Diyos ay naging katawang-tao, marami sa gayong mga debotong mananampalataya ay hindi-namamalayang naging anticristo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi ka nagtutuon ng pansin sa pagkatotoo o naghahabol sa katotohanan, bagkus ay nahuhumaling sa mga kabulaanan—hindi ba ito ang pinakamalinaw na pinagmumulan ng iyong alitan sa Diyos na nagkatawang-tao? Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinatawag na Cristo, kaya hindi ba ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao ay anticristo? At talaga bang ang pinaniniwalaan at minamahal mo nang tunay ay ang Diyos na nagkatawang-tao? Ito ba ay ang talagang buháy, humihingang Diyos, na pinaka-totoo at bukod-tanging karaniwan? Ano ba talaga ang layunin ng iyong paghahabol? Ito ba ay nasa langit o nasa lupa? Ito ba ay isang pagkaintindi o ito ang katotohanan? Ito ba ay ang Diyos o isang higit-sa-natural na nilalang? Sa katunayan, ang katotohanan ay ang pinaka-tunay na talinghaga ng buhay, at ang pinakamataas sa gayong mga talinghaga sa gitna ng buong sangkatauhan. Dahil ito ang kinakailangan ng Diyos sa tao, at ito ay ang gawaing ginawa mismo ng Diyos, kaya ito ay tinatawag na talinghaga ng buhay. Hindi ito isang talinghaga na binuo mula sa isang bagay, o isang kilalang kasabihan mula sa isang dakilang personalidad; sa halip, ito ay ang pagbigkas sa sangkatauhan mula sa Panginoon ng mga kalangitan at ng lupa at ng lahat ng mga bagay, at hindi ito ilang salita na binuo lamang ng tao, kundi ang likas na buhay ng Diyos. Kaya’t ito ay tinawag na ang pinakamataas sa lahat ng talinghaga ng buhay. Ang paghahabol ng tao na isagawa ang katotohanan ay ang pagganap ng kanyang tungkulin, ibig sabihin, ang paghahabol na tugunan ang kinakailangan ng Diyos. Ang diwa ng kinakailangang ito ay ang pinakatunay sa lahat ng mga katotohanan, sa halip na doktrinang walang-katuturan na walang sinuman ang kayang magkamit. Kung ang iyong paghahabol ay walang iba kundi doktrina at walang nilalamang pagkatotoo, hindi ka ba naghihimagsik laban sa katotohanan? Hindi ka ba isang tao na kumakalaban sa katotohanan? Paanong ang gayong tao ay makapaghahabol na ibigin ang Diyos? Ang mga taong walang pagkatotoo ay yaong mga nagkakanulo sa katotohanan, at likas lahat na mga mapanghimagsik!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay

Ang ''Katotohanan'' ay ang pinaka-tunay sa mga talinghaga ng buhay, at pinakamataas ito sa buong sangkatauhan. Tinatawag itong "talinghaga ng buhay", ito ang hinihingi ng Diyos sa tao at ginagawa Niyang personal, hinihingi ng Diyos sa tao at ginagawa Niya nang personal. 'Di kasabihang binuod mula sa isang bagay, ni tanyag na kasabihang mula sa isang dakila. Ngunit ito'y pagbigkas sa sangkatauhan mula sa Panginoon ng lahat sa lupa at langit.

'Di ilang salitang binuod ng sangkatauhan, ngunit likas na buhay ng Diyos, ng Diyos Mismo. Kaya ito'y "pinakamataas sa lahat ng talinghaga ng buhay." Ang pagsasagawa sa katotohana ay pagtupad sa tungkulin, at bigyang kasiyahan ang utos ng Diyos, utos ng Diyos. 'Di kasabihang binuod mula sa isang bagay, ni tanyag na kasabihang mula sa isang dakila. Ngunit ito'y pagbigkas sa sangkatauhan mula sa Panginoon ng lahat sa lupa at langit.

Ang diwa nitong "utos" ang pinakatotoo sa lahat ng katotohanan, at 'di lang hungkag na doktrinang 'di matatamo. 'Di kasabihang binuod mula sa isang bagay, ni tanyag na kasabihang mula sa isang dakila. Ngunit ito'y pagbigkas sa sangkatauhan mula sa Panginoon ng lahat sa lupa at langit.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon