Menu

Susunod

Tagalog Full Christian Movie | "Anak, Umuwi Ka Na!"

134,371 2019-09-22

Si Li Xinguang ay isang estudyante sa senior high school. Noon pa mang bata siya ay matino at masunurin na siya. Gustung-gusto siya ng kanyang mga magulang at guro. Habang nasa middle school, nahumaling siya sa internet computer games. Madalas siyang lumiliban sa klase para magpunta sa internet café. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat para maputol niya ang adiksyon niya sa online gaming. Sa kasamaang-palad, lumala nang lumala ang adiksyon ni Li Xinguang. Nawalan siya ng gana at dahan-dahang naging basagulero. … Nang wala nang maisip na remedyo ang mga magulang ni Li Xinguang, nabalitaan nila na kayang iligtas ng Diyos ang mga tao, na tutulungan Niya silang putulin ang kanilang adiksyon sa online gaming at makaalpas mula sa kasamaan ni Satanas. Dahil dito, ipinasiya nilang manalig sa Diyos at inasam na mailigtas ng Diyos ang kanilang anak. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan nila ang pinagmumulan ng kasamaan at kabuktutan ng sangkatauhan. Nakita nila ang katotohanan sa likod ng kadiliman at kasamaan ng tao at naunawaan na Diyos lamang ang makapagliligtas at makapagpapalaya sa mga tao mula sa kasamaan at pagpapahirap ni Satanas. Kinailangan lang maniwala ni Xinguang sa Diyos at maunawaan ang katotohanan, at makakalaya siya sa kanyang adiksyon sa online gaming. Dahil dito, ipinangaral nila ang ebanghelyo kay Xinguang at inakay siyang basahin ang mga salita ng Diyos. Ipinagdasal nila sa Diyos na iligtas ang kanilang anak at tulungan itong putulin ang kanyang adiksyon sa online gaming. … Matapos magtalo ang kalooban, nagsimulang magdasal at manalig sa Diyos si Xinguang. Sa patnubay ng mga salita ng Diyos, naputol niya kalaunan ang kanyang adiksyon sa online gaming at napalaya ang sarili mula sa kasamaan at pagpapahirap ni Satanas. Nakauwi na rin sa wakas ang anak na ito na nawalan na ng pag-asa dahil sa internet games at internet cafés!

Mag-iwan ng Tugon