Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Mga Hantungan at mga Kalalabasan | Sipi 587

298 2020-10-26

Sa napakalawak na mundo, hindi mabilang na mga pagbabago na ang nangyari, nang paulit-ulit. Walang may kakayahang manguna at gumabay sa sangkatauhang ito maliban sa Kanya na namumuno sa lahat ng mga bagay sa sansinukob. Walang makapangyarihan na maaaring magtrabaho o gumawa ng mga preparasyon para sa sangkatuhang ito, lalo na ang isang tao na may kakayahang mamuno sa sangkatuhang ito tungo sa hantungan ng liwanag at ng liberasyon mula sa makamundong kawalan ng mga katarungan. Ang Diyos ay dumaraing para sa kinabukasan ng sangkatauhan, at nagdadalamhati sa pagbagsak ng sangkatauhan. Siya ay nakakaramdam ng kalungkutan sa dahan-dahang pagmartsa ng sangkatauhan paibaba at sa landas na walang balikan. Winasak ng sangkatauhan ang puso ng Diyos at tinalikuran Siya para hanapin ang kasamaan. Walang sinuman ang nakapag-isip tungo sa direksyon kung saan ang sangkatauhang tulad nito ay gagalaw. Dahil mismo sa kadahilanang ito kaya walang nakadarama ng galit ng Diyos. Walang naghanap ng paraan para pasayahin ang Diyos o subukin na maging malapit sa Diyos. Higit pa rito, walang naghangad na unawain ang kalungkutan at pasakit ng Diyos. Kahit pagkatapos marinig ang tinig ng Diyos, nagpapatuloy ang tao sa kanyang landas palayo sa Diyos, umiiwas sa biyaya at kalinga ng Diyos, lumalayo sa katotohanan ng Diyos, at sa halip ay mas nanaising ibenta ang kanyang sarili kay Satanas, ang kaaway ng Diyos. At sino rito ang nag-isip kung paano makikitungo ang Diyos sa taong walang pagsisising nagpaalis sa Kanya? Walang nakakaalam na ang paulit-ulit na paalala at mga pangaral ng Diyos ay dahil sa hawak Niya sa Kanyang mga kamay ang walang kahalintulad na sakuna na Kanyang inihanda, yaong hindi kakayanin ng laman at kaluluwa ng tao. Ang sakunang ito ay hindi isang simpleng kaparusahan ng laman kundi pati ng kaluluwa. Kailangan mong malaman ito: Kapag ang plano ng Diyos ay nawalan ng bisa at kapag ang Kanyang mga paalala at mga pangaral ay hindi tinugunan anong galit ang Kanyang ipapamalas? Ito ay walang magiging katulad kumpara sa dinanas dati o narinig ng sinumang nilalang. Kaya’t ito ang masasabi ko, ang sakunang ito ay walang katulad at hindi kailanman mauulit. Ito ay sa kadahilanang isang paglikha lamang at isang kaligtasan ang nakapaloob sa plano ng Diyos. Ito ang una at huling pagkakataon. Samakatuwid, walang maaaring makaunawa sa mabuting intensyon at taimtim na pag-asa ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan


Sa malawak na mundo na nagbago nang 'di mabilang na beses mula pa noon, walang sinuman ang nangunguna at gumagabay sa tao, walang sinuman kundi Siya na namamahala sa lahat. Walang dakila na gumagawa at naghahanda para sa kapakanan ng sangkatauhan. Walang gagabay sa kanila tungo sa masiglang kinabukasan, ni magpapalaya mula sa kawalang katarungan ng mundo. Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila! Tingnan Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman na tinatahak nila ang landas ng walang balikan. Tao'y nagrebelde, sinaktan ang puso ng Diyos; masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran. At walang tumitigil upang malinaw na makita kung saan pupunta ang tao sa huli.


Sino ang pumipigil at nakadarama ng poot ng Diyos? Sino ang naghahangad na sa Kanya'y mapalapit? Nasaan ang sumisilay sa kalungkutan ng Diyos o sumusubok na unawain ang sakit na nadarama? Kahit na narinig ang kanyang tinig, sila'y patuloy na lumalayo sa awa, katotohana't pagmasid ng Diyos; sarili'y binebenta nang maluwag sa loob kay Satanas. Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila! Tingnan Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman na tinatahak nila ang landas ng walang balikan. Tao'y nagrebelde, sinaktan ang puso ng Diyos; Masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran. At walang tumitigil upang malinaw na makita kung saan pupunta ang tao sa huli.


Paano gayon kikilos ang Diyos tungo sa taong suwail na sa Kanya'y tumatakwil? Alamin na ang mga pagtawag at paghimok ng Diyos ay sinusundan ng lupit na sakuna at mahirap pasanin. Pinaparusaha'y hindi lang laman kundi'y kanyang kaluluwa. Walang nakakaalam kung ano ang ipamamalas Niya; 'Pag plano Niya'y binasura at hindi pansin ang tinig Niya; poot na hindi pa nadama o narinig ng tao kailanman. Ito'y kakaibang kalamidad; nagplano ang Diyos ng paglikha at pagligtas. Ito ang unang beses at huli, walang sinuman ang nakakaunawa sa Kanyang puso. Hapis na pag-ibig ng Diyos at maalab na hangaring iligtas ang sangkatauhan. Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila! Tingnan ang Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman na tinatahak nila ang landas ng walang balikan. Tao'y nagrerebelde, sinaktan ang puso ng Diyos; masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran. At walang tumitigil upang malinaw na makita kung saan pupunta ang tao sa huli, saan pupunta ang tao sa huli.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon