Mag-subscribe

Menu

Ano ang katotohanan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios” (Juan 1:1).

“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin … na puspos ng biyaya at katotohanan” (Juan 1:14).

“Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6).

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan” (Juan 17:17).

“At sinabi niya sa kanila, Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, Ang bayang ito’y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, Datapuwa’t ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali’t-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, Totoong itinatakuwil ninyo ang utos ng Dios, upang mangaganap ninyo ang inyong mga sali’t-saling sabi. … Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong sali’t-saling sabi, na inyong itinuro: at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito” (Marcos 7:6–13).

Ano ang katotohanan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang katotohanang inilagay sa wika ng tao ay talinghaga ng tao; hindi kailanman lubusang mararanasan ito ng sangkatauhan, at dapat mabuhay ang sangkatauhan sa pagsalig dito. Mapapanatiling buhay ng isang piraso ng katotohanan ang sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon.

Ang katotohanan ay ang buhay ng Diyos Mismo, kumakatawan sa Kanyang sariling disposisyon, kumakatawan sa Kanyang sariling diwa, kumakatawan sa lahat ng nasa Kanyang kalooban.

—mula sa “Alam Mo ba Kung Ano Talaga ang Katotohanan?” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang katotohanan ay hindi gawa sa pormula, hindi rin ito isang kautusan. Hindi ito patay—ito ay buhay, ito ay isang buhay na bagay, at ito ang patakaran na dapat sundin ng isang nilikha at ang patakaran na dapat taglayin ng tao sa kanilang buhay. Ito ay isang bagay na higit mong maiintindihan mula sa karanasan. Hindi alintana kung anong yugto ka man nakarating sa iyong karanasan, ikaw ay hindi maihihiwalay sa salita ng Diyos o sa katotohanan, at kung ano ang iyong pagkaunawa sa disposisyon ng Diyos at kung ano ang iyong pagkakilala sa kung anong mayroon at kung ano ang Diyos ay ipinahayag lahat sa mga salita ng Diyos; ang mga ito ay may ugnayang hindi maihihiwalay sa katotohanan. Ang disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon at kung ano Siya ay ang mga katotohanan mismo; ang katotohanan ay isang tunay na kapahayagan ng disposisyon ng Diyos at ng kung anong mayroon at kung ano Siya. Ginagawa nitong kongkreto ang kung anong mayroon at kung ano ang Diyos at malinaw na sinasabi ito; sinasabi nito sa iyo nang mas tuwiran kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang hindi Niya gusto, kung ano ang nais Niyang gawin mo at kung ano ang hindi Niya pinahihintululot na gawin mo, anong mga tao ang hinahamak Niya at anong mga tao ang Kanyang kinagigiliwan. Sa likod ng mga katotohanan na ipinahahayag ng Diyos nakikita ng tao ang Kanyang kagalakan, galit, kalungkutan, at kaligayahan, gayundin ang Kanyang diwa—ito ang paghahayag ng Kanyang disposisyon.

—mula sa “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang katotohanan ay ang pinaka-tunay na talinghaga ng buhay, at ang pinakamataas sa gayong mga talinghaga sa buong sangkatauhan. Dahil hinihiling ito ng Diyos sa tao, at ito ang gawaing personal na ginawa ng Diyos, tinatawag itong talinghaga ng buhay. Hindi ito isang talinghagang binuo mula sa isang bagay, ni isang bantog na kasabihan mula sa isang dakilang personalidad; sa halip, ito ang pagbigkas sa sangkatauhan mula sa Panginoon ng kalangitan at ng lupa at ng lahat ng bagay, at hindi ito ilang salita na binuo lamang ng tao, kundi ang likas na buhay ng Diyos. Kaya nga ito ang tinatawag na pinakamataas sa lahat ng talinghaga ng buhay.

—mula sa “Yaon Lamang mga Nakakakilala sa Diyos at Nakakaalam sa Kanyang Gawain ang Makakapagbigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay katotohanan at buhay. Ang katotohanan para sa tao ay isang bagay na hindi maaaring wala sila sa kanilang mga buhay, na hindi kailanman maaaring sila’y wala; maaari mong sabihin na ito ang pinakadakilang bagay. Bagama’t hindi mo ito nakikita o nahihipo, ang kahalagahan nito sa iyo ay hindi maaaring balewalain; ito ang tanging bagay na makapagbibigay ng kapahingahan sa iyong puso.

—mula sa “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang ilang tao’y gumagawa at nangangaral at, bagaman sa ibabaw mukhang sila’y nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang tanging sinasalita nila ay tungkol sa literal na kahulugan ng salita ng Diyos, walang binabanggit na may nilalaman. Ang kanilang mga sermon ay parang pagtuturo mula sa isang tekstong-aklat ng wika, na nakaayos batay sa aytem, aspeto, at kapag tapos na sila umaawit ng mga papuri ang lahat, sinasabing: “Ang taong ito’y mayroong realidad. Napakahusay nilang mangaral at napaka-detalyado.” Matapos silang mangaral, sinasabihan nila ang iba na pagsama-samahin ang lahat ng ito at ipadala sa lahat. Ang kanilang pagkilos ay nagiging panlilinlang ng iba at ang tanging ipinangangaral nila ay mga kabulaanan. Sa ibabaw, mukhang salita lamang ng Diyos ang ipinangangaral nila at mukhang kaayon ito sa katotohanan. Nguni’t sa maingat na pagtalos, makikita mong walang iba kundi mga titik at doktrina at huwad na pangangatwiran kasama ng ilang guni-guni at pagkaunawa ng tao gayundin ay ilang bahagi na naglilimita sa Diyos. Hindi ba ang ganitong uri ng pangangaral ay isang paggambala sa gawain ng Diyos? Ito’y paglilingkod na sumasalungat sa Diyos.

—mula sa “Mababago Mo Lamang ang Iyong Disposisyon sa Pamamagitan ng Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Nalihis ang pagbubuod mo sa katotohanan; matapos mong gawin ang lahat ng pagbubuod na ito, nagbunga lang ito ng mga patakaran. Ang inyong “pagbubuod ng katotohanan” ay hindi ginagawa para magtamo ang mga tao ng buhay o magkamit ng mga pagbabago sa kanilang mga disposisyon mula sa katotohanan. Sa halip, nagiging dahilan ito para magpakadalubhasa ang mga tao sa ilang kaalaman at doktrina mula sa loob ng katotohanan. Mukhang naunawaan na nila ang layunin sa likod ng gawain ng Diyos, ngunit sa katunayan kinabisa lamang nila ang ilang salita at doktrina. Hindi nila nauunawaan ang pinatutungkulang kahulugan ng katotohanan; walang pinagkaiba ito sa pag-aaral ng teolohiya o pagbabasa ng Biblia. Pinagsasama-sama mo ang mga aklat o ang mga pinag-aaralang iyon, kaya nga napapasakanila ang aspetong ito ng doktrina o ang aspetong iyon ng kaalaman. Magagaling kayong tagapagsalita ng mga doktrina—ngunit ano ang nangyayari kapag tapos na kayong magsalita? Ang mga tao ay wala namang kakayanang makaranas, wala silang pagkaunawa sa gawain ng Diyos, ni wala silang anumang pagkaunawa sa kanilang mga sarili. Sa kasukdulan, ang tanging mga nakamtan nila ay mga pormula at alituntunin, at nakapagsasalita sila tungkol sa kaunting mga bagay na ito ngunit wala nang iba pa. Kung gumawa ang Diyos ng isang bagay na bago, makakaya mo bang itugma ang lahat ng doktrinang alam mo riyan? Ang mga bagay na iyan na taglay mo ay mga tuntunin lamang at tinuturuan mo lamang ang mga tao ng teolohiya, hindi sila hinahayaang maranasan ang salita ng Diyos o ang katotohanan. Samakatuwid, ang mga aklat na iyon na pinagsasama-sama mo ay maaari lamang magdala sa iba sa teolohiya at kaalaman, sa mga pormula, at sa mga panuntunan, at kalakaran. Hindi nila madadala ang mga tao sa harapan ng Diyos, o matutulutan silang unawain ang katotohanan o ang kalooban ng Diyos. Iniisip mo na sa sunud-sunod na pagtatanong na iyon, na sinasagot mo naman, at nagsusulat ka ng mga balangkas at mga buod, ang gayong pag-uugali ay magiging dahilan para makaunawa ang iyong mga kapatid. Iniisip mo na bukod sa madaling tandaan ang mga isyung ito ar malinaw sa isang sulyap, at ito’y magaling na paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ngunit ang kanilang nauunawaan ay hindi ang tunay na pinatutungkulang kahulugan ng katotohanan at hindi tumutugma sa realidad—ang mga ito’y mga salita at doktrina lamang. Kaya mas makabubuti kung hindi mo na lamang ginawa ang mga bagay na ito. Ang paggawa nito ay pag-aakay sa mga tao sa pag-unawa at pagsaulo ng kaalaman. Dinadala mo ang iba tungo sa mga doktrina, sa relihiyon, at pinasusunod sila at pinapapaniwala sa Diyos na napapaloob sa mga relihiyosong doktrina. Hindi ba pagiging tulad lamang iyan ni Pablo? Iniisip mo na partikular na mahalaga ang pagsasaulo ng kaalaman sa katotohanan, gayon din ang pagsasapuso ng mga talata ng mga salita ng Diyos. Ngunit kung paano nauunawaan ng mga tao ang salita ng Diyos ay hindi mahalaga. Iniisip ninyo na napakahalagang maisaulo ng mga tao ang marami sa mga salita ng Diyos, masambit ang maraming doktrina, at matuklasan ang maraming pormula sa loob ng mga salita ng Diyos. Samakatuwid, lagi mong gustong gawan ng sistema ang mga bagay na ito upang ang lahat ay umaawit mula sa isang himnong papel, nagsasabi ng parehong mga bagay, at nagsasalita ng parehong mga doktrina, kaya mayroon silang parehong kaalaman at sumusunod sa parehong mga tuntunin—ito ang inyong layon. Ang paggawa ninyo nito ay mukhang para sa kapakanan ng pagtamo ng mga tao ng pagkaunawa, ngunit sa kabaligtaran wala kayong ideya na ito’y pagdadala sa mga tao sa kalagitnaan ng mga tuntunin na nasa labas ng katotohanan ng mga salita ng Diyos.

—mula sa “Kung Wala ang Katotohanan Madaling Magkasala sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang makarating sa tunay na pagkaunawa sa aktuwal na kahulugan ng salita ng Diyos ay hindi simpleng bagay. Huwag kang mag-isip sa ganitong paraan: Naibibigay ko ang literal na kahulugan ng mga salita ng Diyos, at sinasabi ng lahat na mainam ito at sinasang-ayunan ako, nabibilang ito na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi ito tulad ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Kung nakatamo ka na ng kaunting liwanag mula sa nakapaloob sa salita ng Diyos at nadarama mo na ang tunay na kabuluhan ng salita ng Diyos, kung maipapahayag mo ang kabuluhan ng salita ng Diyos at kung ano ang sukdulang makakamit ng mga ito, sa sandaling malinaw na ang lahat ng ito bilang pagkakaroon ng kahit paano’y pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya, hindi ganoon kasimple ang pag-unawa sa salita ng Diyos. Hindi dahil lamang sa nakapagbibigay ka ng mabulaklak na paliwanag sa titik ng salita ng Diyos ay nangangahulugang nauunawaan mo ito. Gaano mo man maipaliliwanag ang titik ng salita ng Diyos ito pa rin ay guni-guni at paraan ng pag-iisip ng tao—walang silbi ito! … Kung binibigyang-kahulugan mo ito nang literal o mula sa iyong sariling pag-iisip at imahinasyon, samakatuwid ang iyong pagkaunawa ay hindi tunay kahit gaano ka man kahusay magpakahulugan. Posible pa ngang mawala ka sa konteksto at magkamali ng pakahulugan sa salita ng Diyos, at higit pa ngang nagsasanhi ng kaguluhan iyan. Kaya, ang katotohanan ay pangunahing nakakamtan sa pagtanggap ng pagliliwanag mula sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-alam sa salita ng Diyos. Ang pag-unawa sa literal na kahulugan ng Kanyang salita o kakayanang magpaliwanag ay hindi binibilang na pagkakamit na ng katotohanan. Kung kailangan mo lamang bigyang-kahulugan ang titik ng Kanyang salita, ano kung gayon ang silbi ng kaliwanagan mula sa Banal na Espiritu? Kung magkagayon kakailanganin mong magkaroon ng partikular na antas ng edukasyon, at ang mga di-nakapag-aral ay malalagay sa alanganin. Ang gawain ng Diyos ay hindi isang bagay na naiintindihan ng utak ng tao. Ang tunay na pag-unawa sa salita ng Diyos ay pangunahing nakadepende sa kaliwanagan mula sa Banal na Espiritu; ganyan ang proseso ng pagkamit ng katotohanan.

—mula sa “Paano Malalaman ang Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Kung nakabasa na kayo ng napakaraming salita ng Diyos nguni’t naiintindihan lamang ang kahulugan ng teksto at wala kayong personal na kaalaman sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong praktikal na mga karanasan, hindi ninyo malalaman ang salita ng Diyos. Para sa iyo, ang salita ng Diyos ay hindi buhay, nguni’t mga titik lamang na walang buhay. At kung panghahawakan mo lamang ang mga titik na walang buhay, hindi mo mauunawaan ang diwa ng salita ng Diyos, ni hindi mo mauunawaan ang Kanyang kalooban. Tanging kapag naranasan mo ang Kanyang salita sa iyong mga tunay na karanasan saka pa lamang magbubukas nang kusa ang espirituwal na kahulugan ng salita ng Diyos sa iyo, at sa karanasan mo lamang mauunawaan ang espirituwal na kahulugan ng maraming katotohanan, at tanging sa pamamagitan lamang ng karanasan mo matutuklasan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. Kung hindi mo ito isasagawa, kung gayon gaano man kalinaw ang Kanyang salita, ang tanging bagay mong nauunawaan ay hungkag na mga titik at mga doktrina, na naging mga relihiyosong tuntunin sa iyo. Hindi ba ito ang ginawa ng mga Fariseo? Kung inyong isinasagawa at nararanasan ang salita ng Diyos, ito ay nagiging praktikal sa inyo; kung hindi ninyo hahangarin na isagawa ito, kung gayon ang salita ng Diyos sa iyo ay higit lang nang kaunti sa alamat ng ikatlong langit. …

… Ang karamihan sa mga tao ay nasisiyahan na basta na lamang maintindihan ang teksto ng salita ng Diyos at ituon ang isipan sa pagsasangkap sa kanilang mga sarili ng mga doktrina nang hindi nararanasan ang lalim nito sa pagsasagawa; hindi ba iyon ang paraan ng mga Fariseo? Paano magiging totoo ang pariralang “Ang salita ng Diyos ay buhay” sa kanila, kung gayon? Kapag isinasagawa na ng tao ang salita ng Diyos saka pa lamang tunay na mamumukadkad ang kanyang buhay; hindi ito makalalago sa pamamagitan lamang ng pagbasa sa salita ng Diyos. Kung naniniwala kang ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay ang tanging kailangan upang magkaroon ng buhay, upang magkaroon ng tayog, kung gayon ang iyong pagkaunawa ay baluktot. Ang tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos ay nangyayari kapag isinasagawa mo ang katotohanan, at dapat mong maunawaan na “sa pagsasagawa lamang sa katotohanan ito kailanman maaaring maintindihan.”

—mula sa “Isagawa ang Katotohanan sa Sandaling Inyong Maunawaan Ito” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon