Menu

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa? Paano Natin Dapat Unawain ang Kanyang Nakapaloob na Intensiyon?

Maraming mga Kristiyano ang nakakaramdam ng pagkalito: Ang Diyos ay pag-ibig at Siya ay makapangyarihan, kaya bakit pinapayagan Niyang magdusa tayo? Maaari kaya na tinalikuran Niya tayo? Ang katanungang ito ay palaging nagagamit upang maging palaisipan sa akin, ngunit nakaraan lamang, sa pamamagitan ng panalangin at paghahanap, nakakuha ako ng kaunting kaliwanagan at ilaw. Nalutas nito ang aking mga hindi pagkakaunawa sa Diyos, at nauunawaan ko na ang pagdurusa ay hindi para isantabi tayo ng Diyos, ngunit sa halip ay maingat na inayos ng Diyos upang linisin at mailigtas tayo.

Quick Navigation
Ang mga Pagsubok at Pagpipino ay Pinakadakilang Biyaya ng Diyos
Paano Pagdaanan ang Mga Pagsubok at pagpipino

Ang mga Pagsubok at Pagpipino ay Pinakadakilang Biyaya ng Diyos

Sabi ng Diyos, “At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin, Si Jehova ay aking Dios(Zacarias 13:9). “Narito dinalisay kita, nguni’t hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian(Isaias 48:10). At sa 1 Pedro 5:10, sinasabi nito, “At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo’y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo’y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo.”

pagsubok kahulugan

Makikita natin mula sa mga salita ng Diyos at sa banal na kasulatan na may kalooban ng Diyos sa pagpapahintulot sa atin na magdusa, at ganap na linisin at mailigtas tayo; ito ay isang mahalagang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bago dumating ang mga pagsubok at pagpipino, iniisip nating lahat ang ating mga sarili bilang mga taong nagtataguyod sa paraan ng Diyos. Naniniwala tayo na kahit na sino pa ang maaaring maging negatibo at mahina o ipagkanulo ang Diyos, hindi tayo maaaring gumawa ng ganoong bagay. Ngunit ang katotohanan ay kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap tulad ng pagkawala ng isang trabaho, o mga gawi sa pananalapi, nagrereklamo tayo laban sa Diyos, nawawala ang ating pananampalataya, at maging ayaw na mag-ukol para sa Kanya pa. Kapag may nangyaring kasawian sa ating pamilya o ilang sakuna na nangyari, nagrereklamo pa rin tayo sa Diyos sapagkat may epekto sa ating pansariling interes. Pinagtatalunan natin ang ating kaso at naglalaban, at sa mga malubhang kaso, ipinagkakanulo ang Diyos at tinatalikuran ang ating pananampalataya. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kalalim na tiniwali tayo ni Satanas. Palagi tayong naghahangad ng mga pagpapala sa ating pananampalataya, na mahalagang tangkang pakikipag-ugnayan sa Diyos—ang gawin ito ay tunay na makasarili, kasuklam-suklam, at ganap na kulang sa pangangatuwiran! Gayundin, sa pamamagitan ng gayong mga pagsubok at pagpipino, maaari nating maranasan ang kabanalan at katuwiran ng Diyos, at madarama kung gaano karaming mga panloloko ang mayroon sa ating pananalig sa Kanya. Kung patuloy tayong naniniwala sa Kanya na may intensyon na maghanap ng mga pagpapala, hinahayaan lamang nating mainis sa atin ang Diyos at kamuhian tayo. Sa sandaling nalantad sa mga pagsubok, makikita natin na ang ating katiwalian ay napakalaki at ang ating mga pagkukulang ay napakarami, at sa gayon maaari nating simulan ang paglapit sa harap ng Diyos sa panalangin, basahin ang Kanyang mga salita, at pagkatapos ay pagnilayan at alamin ang mga lugar sa loob natin na hindi hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Matapos ang gayong karanasan, hindi lamang tayo makakakuha ng pag-unawa sa ating sarili at ilang pag-unawa sa disposisyon ng Diyos, nagiging matatag din tayo at lalago. Ang ating mapanghimasok, mapagmataas, makasarili, at mapanlinlang na mga disposisyon ay babagsak, at pagkatapos lamang natin maiintindihan na ang mga pagsubok at pagpipino ay lubos na kapaki-pakinabang at nakakapag-ayos sa ating buhay.

Makikita rin natin ito mula sa mga karanasan ng mga santo sa mga nakalipas na panahon. Bago kinasangkapan ng Diyos si Moises, una Niyang tinimpla si Moises sa kasukalan sa loob ng 40 taon. Nang mga panahong iyon, tiniis ni Moises ang lahat ng uri ng paghihirap, wala siyang makausap, at madalas na nahaharap siya sa mga mababangis na hayop at marahas na panahon. Palaging nanganganib ang kanyang buhay. Labis nga siyang nagdusa sa marahas na kapaligirang iyon. Maaaring itanong pa ng ilang mga tao, “Hindi ba maaaring direktang gamitin ng Diyos si Moises? Bakit kailangan Niya muna itong ipadala sa kasukalan sa loob ng 40 taon?” Makikita natin dito ang kabutihan ng Diyos. Alam natin na matapat na tao si Moises na may pagpapahalaga sa hustisya, ngunit maigsi ang pasensiya niya at may ugali na kumikilos nang walang pasubali dahil sa kanyang ideya tungkol sa katuwiran. Nang makita niyang nilalatigo ng isang sundalong taga-Ehipto ang isang Israelita, pinukpok niya ang taga-Ehipto ng bato sa ulo, pinapatay ito. Ang natural na pasensiya ni Moises at pagiging bayani ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, kaya kung direkta siyang gagamitin ng Diyos, magpapatuloy lamang siyang umasa sa mga pag-uugaling ito sa kanyang pagkilos at hindi kailanman makukumpleto ang ipinagkatiwala sa kanya—pangunguna sa mga Isaelita palabas ng Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na manatili si Moises sa kasukalan sa loob ng 40 taon, upang maging mas nararapat siyang maging kasangkapan ng Diyos. Sa isang napakahirap at masungit na kapaligiran, si Moises ay hindi lamang patuloy na nanalangin at tumawag sa Diyos, ngunit nakita niya ang walang-hanggang kapangyarihan at pangingibabaw ng Diyos, at umasa sa Diyos para patuloy siyang mabuhay. Ang maigsing pasensiya, natural na mga katangian niya ay nawala, at nakabuo siya ng tunay na pananampalataya at pagpapasakop sa Diyos. Kaya, nang tinawag ng Diyos si Moises upang gawin ang Kanyang utos, ang pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, nagawang tanggapin at sundin iyon ni Moises nang walang pagtutol, at sa gabay ng Diyos, walang problemang nagawa niya ang utos ng Diyos.

Makikita rin natin ito mula sa mga karanasan ng mga banal sa buong kapanahunan. Bago pa ginamit ng Diyos si Moises, una Niyang nakita ang pagkagalit ni Moises sa ilang sa loob ng 40 taon. Alam natin na si Moises ay isang tuwid na tao na may hustisya, ngunit siya ay may galit at isang ugali na kumilos nang walang pasubali sa kanyang ideya ng katuwiran. Kung direktang ginamit siya ng Diyos, magpapatuloy siya na aasa sa mga katangiang ito sa kanyang mga aksyon at hindi niya magagawa na makumpleto ang ipinagkatiwala sa kanya—pangunahan ang mga Israelita palabas ng Egipto. Ito ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos si Moises sa ilang sa loob ng 40 taon, upang mas maging angkop siya sa paggamit ng Diyos. Sa napakahirap, nakakagalit na kapaligiran, hindi lamang si Moises ay patuloy na nananalangin at tumawag sa Diyos, ngunit nakita niya ang kapangyarihan at kapangibabawan ng Diyos, at umasa sa Diyos para sa kanyang patuloy na kaligtasan. Ang pagka-magagalitin, na natural na mga elemento sa kanya ay nawala, at siya ay bumuo ng tunay na pananampalataya at pagsumite sa Diyos. Kaya, nang tinawag ng Diyos si Moises na gawin ang Kanyang utos, na pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, nagawa ni Moises na tanggapin at sumunod nang walang pagtutol, at may gabay ng Diyos, maayos niyang naisagawa ang utos ng Diyos.

Ipinapakita nito sa atin na ang mga pagsubok at pagpipino ay talagang tunay at totoong pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan lamang nito maaari tayong malinis at maligtas ng Diyos, sa gayo’y magiging mga tao na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay na ito.

Paano Pagdaanan ang Mga Pagsubok at pagpipino

Sinabi ng mga salita ng Diyos, “Kapag hinaharap mo ang mga pagdurusa, dapat mong makaya na hindi isaalang-alang ang laman at huwag magreklamo laban sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang Sarili Niya mula sa iyo, dapat magkaroon ng pananampalataya na sumunod sa Kanya, mapanatili ang iyong dating pag-ibig nang hindi hinahayaang maging marupok o maglaho ito. Maging anuman ang ginagawa ng Diyos, dapat magpasakop ka sa Kanyang plano, at higit na nakahandang sumpain ang iyong sariling laman sa halip na magreklamo laban sa Kanya. Kapag ikaw ay nakaharap sa mga pagsubok dapat mong mapalugod ang Diyos sa kabila ng anumang pagbabantulot na mawalay sa isang bagay na iyong iniibig, o mapait na pagtangis. Ito lamang ang matatawag na tunay na pag-ibig at pananampalataya. Maging anuman ang iyong aktuwal na tayog, dapat angkin mo muna ang kaloobang magdusa ng kahirapan gayundin ang totoong pananampalataya, at dapat mayroon kang kaloobang talikdan ang laman. Kailangang nakahanda kang personal na tiisin ang mga paghihirap at magdusa ng mga kawalan sa iyong mga personal na interes upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. Dapat ka ring magkaroon ng isang pusong nanghihinayang sa iyong sarili, na hindi mo nagawang mapalugod ang Diyos noong nakalipas, at magawang magsisi ngayon sa iyong sarili. Walang isa man sa mga ito ang maaaring magkulang at gagawin kang perpekto ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kung kulang ka ng mga kalagayang ito, hindi ka magagawang perpekto(“Yaong mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino”).

Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng landas ng pagsasanay. Kung nakakaranas tayo ng mga paghihirap, kung umaasa tayo sa mga tiwaling disposisyon ni satanas at sakim para sa mga komportableng pang-laman sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagpipino, palaging isinasaalang-alang at pinaplano ang kapakanan ng ating sariling interes, malamang na tayo ay bubuo ng mga reklamo tungkol sa Diyos; lalaban tayo at tututulan Siya, o gagawa din ng mga bagay na paghihimagsik o paglaban sa Diyos. Kung gayon tayo ay isang katawa-tawa para kay Satanas at lubos tayong mawawalan ng patotoo. Ngunit kung magagawa nating tanggapin at nagsumite sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga paghihirap, at hanapin ang kalooban at mga kahilingan ng Diyos sa atin sa loob nito, kung maiiwan natin ang laman at isasagawa ang katotohanan, mas pipiliing magdusa sa laman at maging saksi para sa Diyos , kung maaari nating maranasan ang mga kapaligiran na ito na may pag-ibig sa Diyos at pagnanais na masiyahan Siya, kung gayon ay magagawa nating maintindihan ang higit pang mga katotohanan sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, ang ating masasamang disposisyon ay maaaring malinis ng Diyos, at maaari tayong maging mga tao na naaayon sa kalooban ng Diyos.

Hindi pa nagtatagal ilang mga kaguluhan ang dumating sa aking pamilya—ang aking asawa ay nawalan ng kanyang tagapag-suplay para sa aming negosyo, ang aking anak ay nahihirapan sa trabaho, at may mga palagiang problema sa negosyo. Talagang masama ang loob ko at nalulumbay at hindi ko na napigilan ang sarili ko na bumulong sa Diyos. Naramdaman ko na araw-araw akong naglalaan ng pagsusumikap para sa Diyos, lumalabas sa mga lansangan upang ibahagi ang ebanghelyo at naglalaan ng aking sarili, kaya bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa aking pamilya? Paanong hindi prinotektahan ng Diyos ang aking pamilya? Sa tagal ng panahon na iyon, hindi ko gaanong ginugol ang pagbabasa ng Banal na Kasulatan at kahit na patuloy akong dumadalo sa mga pagtitipon at nagtatrabaho, ang aking puso ay palaging puno ng kapaitan at hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin sa kapaligirang iyon.

Pagkatapos, nanalangin ako sa Diyos sa paghahanap, at binasa ang mga salitang ito mula sa Kanya: “Napakaraming naniniwala sa Akin para lamang pagalingin Ko sila. Napakaraming naniniwala sa Akin para lamang gamitin Ko ang Aking mga kapangyarihang itaboy ang masasamang espiritu mula sa kanilang katawan, at napakaraming naniniwala sa Akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa Akin. Napakaraming naniniwala sa Akin para lamang hingan Ako ng mas maraming materyal na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa Akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa Akin para maiwasang magdusa sa impiyerno at matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming naniniwala sa Akin para lamang pansamantalang guminhawa, ngunit hindi naghahangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos Ko ang Aking matinding galit sa tao at tanggalin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nang ibinigay Ko sa tao ang pagdurusa ng impiyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. Nang hilingin ng tao na pagalingin Ko siya, ngunit hindi Ko siya pinakinggan at namuhi Ako sa kanya, lumayo sa Akin ang tao at sa halip ay naghangad ng panggagaway at pangkukulam. Nang alisin Ko ang lahat ng hiningi ng tao sa Akin, naglaho ang tao nang walang bakas. Samakatuwid, sinasabi Ko na ang tao ay may pananampalataya sa Akin sapagkat Ako’y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya, at masyadong maraming pakinabang(“Ano ang Alam Mo sa Pananampalataya?”).

Hindi ko mapigilang umiyak habang binabasa ko ang mga salita ng Diyos—ako ay tinamaan at nasaktan, pati na rin ang napahiya. Nakita ko na ang aking pananaw sa pananampalataya lahat ay mali, at iyon ay para lamang humingi ng mga pagpapala at biyaya. Nang biniyayaan ako ng Diyos, masigasig akong lumabas at ibinahagi ang ebanghelyo at ginugol ko ang aking sarili at hindi ako natakot o nahirapan ni mapagod. Ngunit nang ang mga paghihirap ay dumating sa aking pamilya, nagsimula akong mamuhay sa kahinaan at pagka-negatibo, bumubuo ng mga reklamo tungkol sa Kanya at sinisisi Siya sa hindi pagprotekta sa aking pamilya. Naglagay ako ng pader laban sa Diyos sa aking puso. Kailangang gumawa ako ng paghahanap ng sarili, tinatanong ang sarili ko, “Ang aking pagsusumikap ay hindi para bayaran ang pag-ibig ng Diyos ngunit kapalit lamang ng mga pagpapala ng Diyos—hindi ba iyan ang pagsasagawa ng transaksyon sa Diyos? Paano ang ganoong uri ng pananampalataya—puno ng hindi wastong pagganyak at panloloko—makakapagkamit ng pagsang-ayon ng Diyos? Patuloy akong humihinga sa lubos na hininga ng Diyos, tinatamasa ang araw at ulan na nilikha Niya, at nabubuhay sa mga biyaya ng lupa na ginawa Niya, ngunit wala akong mga iniisip na pagbabayad sa Diyos sa kahit ano. Sa halip, gumawa ako ng patuloy na paghingi sa Diyos. Hindi ba ito ganap na kulang sa katwiran?” Noon ko lang nakita kung gaano kasuklam-suklam at kahamak-hamak ang ganoong uri ng pananampalataya sa Diyos—talagang hindi ako nakatayo sa posisyon ng isang nilikha sa pagsamba sa Diyos. Naunawaan ko rin na upang maging masunurin sa Diyos, kailangan ko munang tumayo sa posisyon ng isang nilalang na nilikha, at kahit na ano ang gawin ng Lumikha, kung ibigay man o inaalis Niya, kailangan kong sumunod at magsumite nang hindi nakikipagtalo sa kaso ko. Iyon lamang ang uri ng kadahilanan na dapat taglayin ng isang nilikha. Minsan naintindihan ko na naipagpasiya ko sa Diyos na anuman ang nangyari sa mga sitwasyon ng aking asawa o sa aking anak, handa akong magsumite sa mga orkestrasyon at pagsasaayos ng Diyos at hindi magrereklamo tungkol sa Diyos. Minsan napagtanto ko na ang lahat ng ito ay naramdaman kong mas malaya at unti-unting lumalabas sa negatibong estado ko. Hindi na ako nagambala o napuwersa ng mga isyung ito, ngunit mahinahon akong nakapagtatrabaho at ginugol ang aking sarili para sa Panginoon.

Ang karanasan na ito ay talagang ipinakita sa akin kung gaano kapani-paniwalang mga kapakinabangan ng mga pagsubok at pagpipino para sa ating paglago sa buhay. Kahit na naghihirap tayo ng konti sa pamamagitan ng mga ito, inaani natin ang napakahalagang mga kayamanan sa buhay, at lumalago ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Tiyak kong ang lahat ng mga kapatid na naghahangad na makakuha ng pag-apruba ng Diyos ay nauunawaan ngayon ang masidhing hangarin ng Diyos at hindi na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa Kanya, at makakaya nilang humarap sa anumang mga paghihirap, hindi nag-aalala. Sa anumang pagsubok o hindi kanais-nais na mga bagay na kinakaharap natin sa hinaharap, nawa’y itahimik natin ang ating sarili sa harap ng Diyos at hanapin ang Kanyang kalooban at hanapin ang katotohanan. Sa ganitong paraan maaari nating maranasan ang mga pagpapala na dala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagpipino! Salamat sa Diyos!

Inirekomendang pagbabasa:

Mag-iwan ng Tugon