Menu

Dalawang Malaking Hadlang Sa Tuwing Sinisiyasat ang Tunay na Daan

Habang lahat tayo ay nakatingala ng ating mga leeg sa langit, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, sa buong mundo Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos lamang ang lantaran na nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nakabalik na, na Siya ay Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao. Pinatototohanan nila na ipinapahayag Niya ang lahat ng katotohanan upang hatulan at linisin ang sangkatauhan upang tayo ay mapalaya mula sa mga kadena ng kasalanan at makamit ang buong kaligtasan ng Diyos. Gayunpaman, kapag nakikita ng ilang mga tao na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hinatulan ng pamahalaan ng CCP pati na rin ng mga pastor at elder ng relihiyosong mundo, hindi nila hinahanap o sinisiyasat ito, iniisip na hindi ito maaaring ang tunay na daan. Tama ba ang pananaw na iyon? Tayo ay magbabahagian at sasaliksik ng dalawang malaking hadlang sa pagsisiyasat ng totoong daan upang lahat tayo ay mahanap ang tamang landas.

Sinisiyasat ang Tunay na Daan

Hadlang I

Kapag tumitingin ang ilang tao sa totoong daan, nais nilang tingnan muna kung ano ang sasabihin ng gobyerno ng CCP tungkol sa simbahan, na iniisip na ang anumang bagay na hinatulan ng CCP ay tiyak na hindi maaaring maging tunay na daan. Ito ba talaga ang tamang pananaw? Alam nating lahat na si Marx, ang nagtatag ng Partido Komunista ay isang Satanista, at ang Satanismo ay masama at sumasalungat sa anuman at lahat ng klase ng paniniwala sa Diyos. Ang Partido Komunista ay bahagi ng isang pangkat ng mga ateyistikong demonyo na partikular na napopoot sa Diyos. Mula nang maitaguyod ang People’s Republic of China, ginawa ng gobyerno ng CCP ang buong makakaya upang maitaguyod ang Tsina bilang isang lugar ng ateismo, na palaging nagpapalaganap ng mga ideya ng ateismo at ebolusyon upang linlangin at itiwali ang mamamayan. Tinukoy din nito ang Katolisismo at ang Protestantismo bilang mga kulto at ang Bibliya bilang panitikan ng kulto, at galit na galit nitong hinahabol at pinag-uusig ang mga Kristiyano, padayang inaasam na malipol ang lahat ng mga paniniwala sa relihiyon. Ito ay hayag na kaaway ng Diyos. Ang pamahalaan ng CCP ay ang satanikong rehimen na karamihan ay sumasalungat sa Diyos at pinaka-hinahamak ang katotohanan. Paano malalaman nito ang tunay na daan? Ito ay ganap na hindi karapat-dapat na tumimbang sa mga usapin ng pananampalataya, at partikular na hindi karapat-dapat upang humatol sa sinumang pangkat o simbahan ng pananampalataya.

Mayroong isang kilalang CCP na kasabihan: “Isang kasinungalingan na sinabi ng 10,000 beses ay nagiging katotohanan.” Marahas na pinalawak ng CCP ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, at marahas na pinapanatili nito ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Wala itong paghinto upang higpitan ang pagkakahawak nito. Ipinakita ito sa pagpigil ng CCP sa Insidente ng ika-apat ng Hunyo pati na rin ang mga pag-aalsa sa Xinjiang at Tibet: Una ginamit nila ang media upang gawaan at siraan ang mga kasangkot, at pagkatapos ay ginamit nila ang marahas na pagpigil. Ito ang pangkalahatang taktika nito. Bukod dito, ang pamahalaan ng CCP ay palaging ipinapahayag sa labas ng mundo na pinapayagan nito ang kalayaan ng relihiyon, ngunit sa likod ng mga saradong pintuan, galit na galit nitong inaaresto at inuusig ang mga Kristiyano, pinipilit ang hindi mabilang na mga tao ng pananampalataya na tumakbo at ang mga pamilya ay masira. Ang ilan pa ay inusig hanggang kamatayan. Ang CCP ay walang kabuluhang nagsisinungaling at niloloko ang mga tao sa mundo. Maaari bang ang isang salita ng katotohanan ay magmula sa gobyernong tulad nito? Maaari ba nating mapagkatiwalaan ang pagkondena nito sa isang simbahan? Bilang mga mananampalataya, kung hindi natin makikita ang masamang kakanyahan ng pamahalaan ng CCP sa pagsalungat sa Diyos, sa halip walang taros na naniniwala sa pagkondena nito sa gawain ng Diyos, hindi ba natin naiwawala ang kaligtasan ng Diyos? Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamalaking pagbabawal para sa ating pagsisiyasat sa totoong paraan ay ang pakikinig sa sinasabi ng gobyerno ng CCP. Kung gagawin natin, maaari lamang nating makuha ang mga kasinungalingan nito.

Hadlang II

Sa kanilang pagsisiyasat sa totoong daan, maraming mga mananampalataya ang nagbigay importansya sa pakikinig sa kung ano ang sasabihin ng mga pastor at elder ng relihiyosong mundo, na iniisip na ang anumang bagay na kinokondena ng mga pinuno ng relihiyon ay hindi maaaring maging tunay na daan. Naaayon ba ito sa katotohanan? Sinabi ba ito ng Panginoong Jesus? Nang nagpakita ang Panginoong Jesus at gumawa, Siya ay lantarang sinalungat at hinatulan ng mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo, at nakipagsabwatan pa sila sa gobyerno ng Roma upang Siya ay ipako sa krus. Kung gayon, masasabi ba natin na mula nang sumalungat at kinondena ng relihiyosong mundo ang Panginoong Jesus, hindi Siya ang tunay na Diyos, at ang Kanyang paraan ay hindi ang tunay na daan? Batay sa uri ng pamamaraang iyon, paano natin hindi hahatulan ang Panginoong Jesus? Ipagpalagay lamang na ipinanganak tayo sa panahon nang ang Panginoong Jesus ay nagpakita at gumawa—makikinig ba tayo sa mga Pariseo, sasamahan sila sa paglaban at pagkondena sa Panginoong Jesus? Kung isasaalang-alang natin kung ang isang bagay ay ang totoong daan, hindi ba ito ibabatay sa kung ito ay may gawain ng Banal na Espiritu at kung ito ay pagpapahayag ng katotohanan kaysa sa kung kinikilala ba ito ng mga pinuno sa relihiyosong mundo? Ito ba ay naaayon sa katotohanan? Sa ating pananampalataya, hindi tayo maaaring makinig sa mga tao sa lahat ng bagay, lalo na hindi sa ating pagsisiyasat sa totoong daan. Isipin lamang kung kailan nagpakita ang Panginoong Jesus at gumawa: Alam ng mga punong pari at mga Pariseo na hindi sila dapat magsaksi ng huwad na patotoo, ngunit ipinagkalat nila ang mga tsismis tungkol sa Panginoong Jesus na bukas ang kanilang mga mata, siniraang-puri at hinatulan Siya. Kahit na pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli, sinuhulan nila ang mga sundalong Romano na magkalat ng mga tsismis upang takpan ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At pagkatapos, hindi ba’t ang mga karaniwang tao na hudyo ay pinarusahan ng Diyos sa huli dahil wala silang anumang pag-unawa, bagkus nagbigay ng labis na paglaan sa kanilang mga pinuno sa relihiyon, at sa gayon ay naligaw, na sumusunod sa mga Pariseo sa pagkondena at pagtanggi sa Panginoong Jesus? Talagang madugong-mantsa na aral iyon!

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ngayon ay nagpapatotoo na bumalik na ang Panginoong Jesus. Paano ito tinanggap ng mga pinuno ng relihiyosong mundo? Alam nila na ang pamahalaan ng CCP ay tutol sa Diyos, gayunpaman ay nakikibahagi sila, at nagpapayo sila sa mga mananampalataya ng anumang tsismis at paninirang-puri ng pamahalaan ng CCP na ipinapakalat tungkol sa Iglesia. Malinaw ding sinabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya(Mateo 25:6). “Magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan(Mateo 7:7). Gayunpaman, ang mga pastor at elder sa relihiyosong mundo ay hindi lamang tumanggi na maghanap at magsaliksik sa tunay na daan alinsunod sa mga salita ng Panginoon, ngunit sa halip ginagawa nila ang lahat upang humarang sa daan, upang ilayo ang mga mananampalataya mula sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Hindi ba iyon isang garapal na paglabag sa mga salita ng Panginoon? Hindi ba ito ganap na salungat sa Panginoon?

Alam nating lahat na ang anumang bagay mula sa Diyos ay mabubuhay, samantalang ang anumang bagay mula sa tao ay malalanta at mabibigo. Noong gumagawa ang Panginoong Jesus, bagaman kinondena ng mga pinuno ng mga Judio ang Kanyang gawain, kumalat pa rin ito sa bawat sulok ng mundo nang mas maraming tao ang tumanggap nito at kinilala ito bilang totoong daan. Gayundin, maraming pastor at elders sa relihiyosong mundo ngayon ang kumukondena sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ngunit sa paglipas ng mga ilang dekada lamang, ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ay kumalat sa buong lupain ng Tsino at ngayon ay lumalawak na hanggang sa malayong abot ng mundo sa bilis ng kidlat. Ang maaari nating mapulot mula dito ay: Ang totoong daan ay laging magiging tunay na daan, at kahit na hinahatulan ito ng buong relihiyosong mundo, sa huli ay makikilala at tatanggapin ito ng lahat ng sangkatauhan; walang makakapigil sa sariling gawain ng Diyos. Ito ang natatanging awtoridad ng Diyos! Kung hindi natin isasaalang-alang ang mga katotohanang ito, kung hindi natin susuriin ang totoong daan, bagkus sa halip bulag na susunod sa mga sinasabi ng mga pastor at elder, iyon ang isa sa mga bagay na ipinagbabawal sa pagsisiyasat ng totoong daan. Sa pamamaraang ito, napakadali na gawin ang parehong pagkakamali na ginawa ng mga pangkaraniwang Judio, at pagkatapos ay aabandonahin at aalisin ng Panginoon.

Ang Tamang Pamamaraan sa Pagsisiyasat ng Tunay na Daan

Maaari nating kumpirmahin mula sa fellowship na ito na kapag sinisiyasat natin ang totoong daan, hindi tayo makikinig sa gobyerno ng CCP, at hindi rin tayo makikinig sa mga pinuno ng relihiyon. Kung gayon, ano ang tamang pamamaraan sa pagtingin ng totoong daan? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko(Pahayag 3:20). “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin(Juan 10:27). Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagka’t kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap ng mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang ‘Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.’ At kaya, ang maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, hindi sila naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo pang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali!” Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Kung ano ang pinaka-pangunahin, kung ano ang pinaka-kritikal sa pagsisiyasat ng tunay na daan ay ang makita kung ang pamamaraang ito ay naglalaman ng katotohanan, kung naglalaman ito ng mga pagbigkas mula sa Diyos—ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Kung iisipin natin kung kailan nagpakita ang Panginoong Jesus at gumawa, sina Pedro, Juan, at ang iba pang mga apostol ay hindi sila bulag na naniwala sa sinabi ng mga punong pari at eskriba ng mga Judio, at hindi rin sila napigilan ng rehimen ng Roma. Sa halip, nagtuon sila sa pakikinig sa sinabi ng Panginoong Jesus Mismo, at nang makita nila na ang Kanyang mga salita ay naglalaman ng awtoridad at kapangyarihan, na mayroon itong pagpapahayag ng tinig ng Diyos, sinundan nila ang Panginoong Jesus at sa huli ay nakamit ang kaligtasan ng Panginoon. At kaya , sa ating kasalukuyang paghahanap at pagsisiyasat ng totoong daan, hindi talaga tayo dapat na makinig sa mga tsismis at kasinungalingan ng CCP, at partikular na hindi tayo dapat na pikit-matang sumunod sa mga pastor at elder sa relihiyosong mundo. Sa halip, dapat nating ituon ang ating pagtuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos at tuklasin kung ang pamamaraang ito ay naglalaman ng mga pagpapahayag ng katotohanan. Ito ang pinakamahalaga, pinaka-pangunahin.

Ang Makapangyarihang Diyos ay nagawa na ngayon ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus. Ipinahayag Niya ang lahat ng katotohanan upang linisin at mailigtas ang sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay inilalahad ang lahat, kasama ang anim-na-libong-taong planong pamamahala, ang layunin ng Kanyang tatlong yugto ng gawain, ang mga misteryo ng Kanyang pagkakatawang-tao, ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, at ang kahihinatnan at patutunguhan ng sangkatauhan. Kaugnay nito, ipinahayag din ng Diyos ang katotohanan ng ating katiwalian ni Satanas pati na rin ang ating mga pagpapahayag ng pamumuhay alinsunod sa ating mga satanikong disposisyon tulad ng pagmamataas, pagkamakasarili, at pagiging kasuklam-suklam, isa-isa. Labis na ipinaliwanag ng Diyos ang Kanyang kalooban at mga kahilingan para sa sangkatauhan upang malaman natin kung paano makamit ang pagsunod at paggalang sa Diyos, ganap na maitapon ang mga kadena ng kasalanan, at malinis. Tinutupad nito ang propesiyang ito mula sa Panginoong Jesus: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:47–48). Maraming mga tunay na mananampalataya mula sa lahat ng mga denominasyon na nagnanais ng pagpapakita at gawain ng Diyos ay nakilala ang tinig ng Diyos mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, na nagpasiya na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, at bumalik sa harap ng Diyos, isa-isa. Nakatuon sila sa pakikinig sa tinig ng Diyos upang siyasatin ang tunay na daan at masalubong ang Panginoon, na tumanggi na makinig sa paninirang-puri at pagkondena ng pamahalaan ng CCP at ng relihiyosong mundo. Nakikita na ang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, hindi sila basta nakuha ng mga tsismis at kasinungalingan ni Satanas, bagkus patuloy na sumunod sa mga yapak ng Cordero at sa huli ay nadala sa harap ng trono ng Diyos. Nakamit nila ang kaligtasan mula sa Diyos Mismo, at silang lahat ay mga matatalinong mga dalaga. Ngunit tungkol sa mga mangmang na mga dalaga na naniniwala sa kasinungalingan sa halip na ang katotohanan at na hindi nakatuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos, sa huli lahat sila ay malilinlang at lulunukin ni Satanas, at mapupunta lamang sa pag-abandona at pagtanggal ng Diyos, pagbagsak sa mga sakuna. Tinutupad nito kung ano ang nakasulat sa Bibliya: “Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman(Hosea 4:6). “Ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa” (Kawikaan 10:21). Kaya’t kung nais nating matukoy ngayon kung ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, ang pinakamagandang pamamaraan natin ay upang makita kung ang ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, kung ito ay tinig ng Diyos. Dapat nating salubungin ang Panginoon sa tinig ng Diyos. Tanging ito ay ang pagiging isang matalinong dalaga, at sa ganitong paraan lamang tayo maaaring makadalo sa piging kasama ang Panginoon.

Tala ng Patnugot:

Mula sa pagbabasa ng artikulong ito, nalaman natin na ang pinakahadlang sa ating pagsisiyasat sa tunay na daan ay ang pakikinig sa gobyerno ng CCP at sa mga pastor at elder ng relihiyosong mundo. Ang maging siguradong makinig sa tinig ng Diyos ay ang tanging ligtas-sa-kabiguan na pamamaraan. Kung gayon, nais mo bang malaman ang higit pa tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Nais mo bang basahin ang mga salitang ipinahayag ng Cristo ng mga huling araw? Welcome kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras sa pamamagitan ng messenger na pagpipilian sa aming site.

Kung nais mong higit pang matuto tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, Paki-click ang Mga Pahina ng Ebanghelyo o i-enjoy ang sumusunod na nauugnay na nilalaman.

Mag-iwan ng Tugon