Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Paano Salubungin ang Pagbalik ng Panginoon (Tampok na Extract)

5,113 2020-09-19

Lumitaw na ang apat na kulay dugong buwan. Nangangahulugan ito na sasapit na sa atin ang mga malalaking sakuna, tulad ng napropesiya sa libro ni Joel, "At sa mga araw na iyon, sa mga lingkod na lalaki at babae Ko rin ibubuhos ang Aking Espiritu. At Ako ay magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ni Jehova" (Joel 2:29–31). Bago sumapit sa atin ang malalaking kalamidad, pakakainin ng Espiritu ng Diyos ang Kanyang mga lingkod at aliping babae, at gagawa Siya ng isang grupo ng mga mananagumpay. Kung hindi tayo madadala bago ang mga malalaking sakuna, marahil ay mamamatay tayo sa mga sakunang ito. Ngayon, nagpapatotoo ang Kidlat ng Silanganan na nagbalik na ang Panginoong Jesus, inihayag ang katotohanan, at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Hindi ba nito tinutupad ang mga propesiya ng Biblia? Hindi ba't pagpapahayag ng gawain ng Panginoon ang Kidlat ng Silanganan?

Mag-iwan ng Tugon