Menu

Tanging ang Pag-unawa sa mga Alingawngaw ay Masasalubong ng Isang Tao ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa pagsusumamo sa pagbabalik ng Panginoon, sa tuwing naririnig mo Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik na, nais mong siyasatin ang totoong daan, ngunit sinasabi ito ng mga pastor at elders:

“Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay sinusubukang magpanggap na Kristiyanismo. Sa simula ay nagbibigay sila ng mga pangangaral sa Biblia, ngunit pagkatapos, nakatuon lamang sila sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos sa iyo. Sa gayon ay unti-unti kang malilinlang.”

Ang mga salitang iyon ay nanatili sa iyong isipan at pipigil sa iyo sa pagsisiyasat ng tunay na daan at pagsalubong sa Panginoon. Napansin mo ba ito: Ang mga pastor at elders ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga Kristiyano ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos o sinisiyasat ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, ngunit basta na lamang gumagawa ng mga konklusyon. Hindi ba’t pagiging iresponsable lamang iyon? Naaayon ba sa katotohanan ang sinasabi nila?

pag-unawa-alingawngaw-pagbabalik-ng-Panginoon

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios(Mateo 5:8). Bilang mga mananampalataya kailangan nating magkaroon ng isang malinaw na puso, dahil tanging ang mga taong dalisay ang puso ang makakakita sa mukha ng Diyos. Kaya, patungkol sa gayong kalaking bagay tulad ng pagsisiyasat sa totoong daan upang salubungin ang pagdating ng Panginoon, hindi lamang tayo dapat makinig sa isang-panig na opinyon ng iba, ngunit kailangang magkaroon ng dalisay na puso, magkaroon ng ating sariling mga pananaw, at hangarin na maunawaan ang katotohanan ng mga katunayan. Kaya, ano ang katotohanan? Tayo ay magbabahaginan ngayon ng tungkol sa isyung ito upang matulungan kang maunawaan at upang hindi mo mapalampas ang pagkakataon na tanggapin ang Panginoon.

Kung Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Ginagaya ang Kristiyanismo

Una ay magbahaginan tayo sa kung ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay gumagaya sa Kristiyanismo. Upang malaman ito, dapat muna nating maunawaan ang pinagmulan ng Kristiyanismo. Tulad ng alam nating lahat, ang Kristiyanismo ay lumitaw mula sa pagpapakita at gawain ng nagkatawang-tao na Panginoong Jesus dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos sa katawang-tao at Siya ang Cristo, ang iglesia na binubuo ng mga taong naniniwala sa Kanya ay tinawag na Kristiyanismo. Iyon ay upang sabihin, ang Kristiyanismo ay ganap na lumitaw dahil sa pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Dalawang libong taon na ang nakalilipas, ipinangako sa atin ng Panginoong Jesus na sa mga huling araw ay babalik Siya muli. Ngayon ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad. Sa buong mundo, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik. Kung titingnan natin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, malalaman natin na ang Makapangyarihang Diyos ay si Cristo na nagkatawang-tao, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, at Siya at ang Panginoong Jesus ay iisang Diyos. Maaaring sabihin na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang Kristiyanismo.

Ang Makapangyarihang Diyos ay nagkatawang-tao at dumating sa lihim, na nagpapahayag ng katotohanan at gumagawa ng isang yugto ng gawain ng paghatol upang linisin at iligtas ang tao. Ganap na natutupad nito ang mga propesiya sa Biblia: “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao(Mateo 24:27). “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating(Lucas 12:40). “At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka’t siya’y anak ng tao(Juan 5:27). “Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol(Juan 5:22). “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan(Juan 17:17). “Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas(Pahayag 22:13). Ang mga propesiya na ito ay binabanggit ang “Anak ng tao” nang maraming beses. Ang sanggunian ng “Anak ng tao” ay nangangahulugang isang ipinanganak ng isang tao at nagtataglay ng normal na pagkatao. Kung Siya ay darating sa anyo ng Espiritu o sa espiritwal na katawan ng Panginoong Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay, kung gayon hindi Siya maaaring tawaging “Anak ng tao.” Bukod diyan, ang mga propesiya ay tungkol sa mga bagay na magaganap sa hinaharap, kaya ang “Anak ng tao” na nabanggit dito ay hindi nangangahulugang ang Panginoong Jesus, ngunit sa halip nangangahulugan ito na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, Siya ay muling nagkatawang-tao bilang ang Anak ng tao, at magpapakita sa sangkatauhan at isasagawa ang gawain ng paghatol. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa gitna ng tao at isinasagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa imahe ng Anak ng tao, at ganap nitong natutupad ang mga propesiya ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw, ang Diyos na nagkatawang-tao.

Mula sa itaas ay makikita na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at Kristiyanismo ay naniniwala sa iisang Diyos, ang nag-iisang totoong Diyos na lumikha ng mga langit at lupa at lahat ng mga bagay. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay sila ay isinilang mula sa gawain ng Diyos sa iba’t ibang kapanahunan. Ang Kristiyanismo ay ang simbahang Kristiyano sa Kapanahunan ng Biyaya, naniniwala sa Panginoong Jesus, kumakapit sa gawain ng pagtubos ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya, at nagsasagawa ng mga hinihiling ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan sa kapanahunang iyon; Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang iglesiang Kristiyano sa Kapanahunan ng Kaharian, tinatanggap ang gawain ng paghatol sa mga huling araw na isinagawa ng Makapangyarihang Diyos, ang nagbalik na Panginoong Jesus, at personal na tinubigan at tinustusan ni Cristo ng mga huling araw. Nang magpakita at gumawa ang Panginoong Jesus, ang mga tao ay naniwala sa Panginoong Jesus, ang unang Cristo. Gayunpaman, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, iyon ay, nang ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ay dumating upang magbukas ng bagong gawain, ang gawain ng Panginoong Jesus ay natapos na. Sa mga huling araw, tanging ang nagbalik na Panginoong Jesus, ang Makapangyarihang Diyos, ang nagpapakita at gumagawa sa lupa. Kaya, sa mga huling araw ang naniniwala lamang sa Makapangyarihang Diyos ay ang naniniwala kay Cristo sa katawang-tao, ang praktikal na Diyos; tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na naniniwala kay Cristo ng mga huling araw ay ang kapanabay na Kristiyanismo.

Ang Pagbabasa ba ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos ay Nangangahulugan ng Pagiging Nalinlang?

Ngayon na alam na natin na ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw, at na ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Kristiyanismo, sa gayon ay naiintindihan ba natin kung bakit binabasa ng mga mananampalataya ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang Biblia sa mga tao sa una ngunit kalaunan ay simpleng binabasa lamang ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos? Kung hindi nila ipaliliwanag muna sa atin ang Biblia at hindi tatalakayin ang tungkol sa kung anong propesiya ang natutupad sa pamamagitan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos, paano natin malalaman na bumalik na ang Panginoon? Kung hindi natin babasahin ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, kung gayon paano natin makakamit ang katotohanang ipinagkakaloob ng Diyos sa tao sa mga huling araw?

Alam ng lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon na itinatala ng Lumang Tipan ang gawain at mga salita ng Diyos na Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan, at itinatala ng Bagong Tipan ang gawain at mga salita ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya. Kung nais nating makilala ang nakaraang dalawang yugto ng gawain, dapat nating basahin ang Luma at Bagong Tipan. Ngunit hindi maikakaila na ang Biblia ay isang tala ng dalawang nakaraang yugto ng gawain ng Diyos, at nagtatala lamang ito ng isang napakalimitadong pagpili ng mga gawain at salita ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay maiintindihan lamang natin kung paano gumawa at nagsalita ang Diyos sa dalawang yugto ng Kanyang gawain, ngunit hindi mahahanap ang gawain at mga salita ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw, sapagkat hindi maaaring maunang maitala ang mga ito sa Biblia. Ang Panginoong Jesus ay nagpropesiya noong una: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). Maliban dito, pitong beses din itong naipropesiya sa Pahayag kabanata 2 at 3: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” Ipinapakita sa atin ng mga propesiyang ito na ang Panginoon ay babalik sa mga huling araw at ipapahayag ang mga salita ng Banal na Espiritu para sa mga Iglesia, na mga katotohanan na hindi natin alam sa Kapanahunan ng Biyaya.

Si Cristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay ang pangalawang pagparito ng Panginoong Jesus, at ito ang tumpak na katuparan ng mga propesiya na iyon. Ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ang milyun-milyong katotohanang mga salita, na ang karamihan ay kasama sa aklat na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay hindi lamang inilalantad ang misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos, ang misteryo ng mga pagkakatawang-tao, ang misteryo ng mga pangalan ng Diyos, ngunit sinasabi rin sa atin kung paano ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw at mga katotohanan tungkol sa kung paano malinis ang ating mga kasalanan at makamit ang buong kaligtasan. Kung nais nating malaman ang gawain at mga salita ng Diyos sa mga huling araw, dapat nating basahin ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, na ganap na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sinabi ng mga pastor at elder na sa una ay simpleng pagbabasa ng Biblia ngunit sa paglaon ay pagbabasa na ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay nangangahulugang pagiging nalinlang. Pag-isipan natin ito: Nang dumating ang Panginoong Jesus upang gampanan ang Kanyang gawain, hindi Niya pinanghahawakan ang mga kautusan ng Lumang Tipan ngunit nagdala ng bagong gawain at nagbigkas ng mga bagong salita, at lahat ng mga sumunod sa Panginoong Jesus sa panahong iyon ay nakinig sa tunay na mga salita ng Panginoong Jesus. Masasabi ba nating nalinlang sila dahil hindi nila binasa ang Lumang Tipan ngunit simpleng pinakinggan ang mga salita ng Panginoong Jesus? Hindi ba ito ganap na walang katotohanan? Pareho lamang, ang Makapangyarihang Diyos, ang nagbalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw, ay nagdala ng bagong gawain at nagpahayag ng mga bagong salita, kaya paano masasabing ang ating pagbabasa ng mga salitang sinabi ng Diyos sa mga huling araw ay matatawag na pagiging nalinlang? Kung tatanggihan nating basahin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Paano natin makakamit ang personal na pagtutustos at pagkakaloob ng Diyos? Paano natin makakamtan ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw, makatakas sa pagkaalipin ng kasalanan at madalisay?

Tayo ay binalaan ng Makapangyarihang Diyos: “Yamang mayroong mas mataas na daan, bakit mag-aaral ng mas mababa, makalumang daan? Yamang may bagong mga pagbigkas, at mas bagong gawain, bakit mamumuhay sa gitna ng lumang makasaysayang mga talaan? Ang mga bagong pagbigkas ay maaaring makapaglaan sa inyo, na nagpapatunay na ito ang bagong gawain; ang mga lumang talaan ay hindi magagawang pagsawain ka, o tutugon sa iyong kasalukuyang pangangailangan, na nagpapatunay na kasaysayan ang mga ito, at hindi gawain ng dito at ngayon. Ang pinakamataas na daan ay ang pinakabagong gawain, at sa bagong gawain, kahit gaano pa kataas ang daan ng nakaraan, ito pa rin ay kasaysayan ng mga pagninilay ng mga tao, at kahit gaano pa ang halaga nito bilang sanggunian, ito pa rin ay lumang daan. Kahit na ito ay naitala sa ‘banal na aklat,’ ang lumang daan ay kasaysayan; kahit na walang nakatala nito sa ‘banal na aklat,’ ang bagong daan ay ang dito at ngayon. Ang daan na ito ay maaari kang iligtas, at ang daan na ito ay maaari kang baguhin, dahil ito ang gawain ng Banal na Espiritu.” Sa tuwing sinisimulan ng Diyos ang gawain ng isang bagong panahon, magpapahayag Siya ng mga bagong salita, kaya’t ang lahat ng mga nakaraang salita at gawain ng Diyos ay magiging kasaysayan. Sa mga huling araw, ang Diyos ay dumating upang magsagawa ng isang bagong gawain at magpahayag ng mga bagong salita. Bilang mga nilikha na nilalang, kailangan nating makasabay sa bilis ng bagong gawain ng Diyos, sumunod at tanggapin ang mga salita ng Diyos para sa bagong panahon. Ito ang ibig sabihin ng maging isang taong sumusunod sa mga yapak ng Cordero, sumusunod sa Diyos at sinisimulan ang isang bagong landas.

Sa ating landas ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, kung hindi natin maaaninag kung ano ang sinasabi ng mga pastor at elder at sa gayon ay bulag na naniniwala at sinusunod ito, mawawalan tayo ng pagkakataon na tanggapin ang Panginoon, at mahuhulog lamang sa malaking sakuna, magnanangis at magngangalit ng ating mga ngipin. Sa puntong iyon, magiging huli na upang pagsisihan ito. Ang ating pinaka-agaran na gawain ay siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kung makukumpirma natin na ang mga salitang ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos ay lahat katotohanan, at ang mga salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia sa mga huling araw, dapat nating tanggapin at sundin ang mga ito. Sa gayon ay malugod nating sinasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Sa oras na iyon, ang anumang maling haka-haka o mapanlinlang na pahayag na maaaring narinig natin ay kusang guguho.

Tala ng Patnugot:

Kung ang artikulong ito ay naging kapaki-pakinabang sa iyo at pinahintulutan kang lutasin ang iyong pagkalito, mangyaring ibahagi ito sa iba. Kung mayroon kang anumang karagdagang kalituhan o nais mong siyasatin ang tunay na daan, mangyaring makipag-chat sa amin sa pamamagitan ng Messenger. Agad kaming tutugon upang matulungan kang malutas ang iyong kalituhan.

Mag-iwan ng Tugon