Mag-subscribe

Menu

Susunod

"Ano ang Iyong Pagkaunawa sa Diyos?" | Sipi 205

538 2020-08-22

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | “Ano ang Iyong Pagkaunawa sa Diyos?” | Sipi 205
Dapat ninyong ibigay ang lahat para sa Aking gawa. Dapat kayong gumawa ng gawaing kapaki-pakinabang sa Akin. Gusto Kong sabihin sa inyong lahat ng bagay na hindi malinaw sa inyo nang sa gayon ay maaari kang makakuha ng lahat ng kakulangan sa inyo mula sa Akin. Kahit na ang inyong mga depekto ay masyadong marami upang bilangin, handa Akong ipagpatuloy ang Aking mga gawa na dapat Kong gawin sa inyo, pagbibigay sa inyo ng Aking mga huling awa nang sa gayon ay maaari kang makinabang mula sa Akin at makakuha ng kaluwalhatiang wala sa inyo at hindi pa kailanman nakikita ng mundo. Ako ay nagtrabaho nang maraming taon, ngunit wala sa mga tao ang kailanman nakakilala sa Akin. Gusto Kong sabihin sa inyo ang lihim na hindi Ko kailanman sinabi kanino man.

Sa mga tao, Ako ang Espiritu na hindi nila makita, ang Espiritu na hindi nila kailanman mahahawakan. Dahil sa Aking tatlong yugto ng gawain sa lupa (paglikha ng mundo, pagtubos, at pagsira), lalabas Ako sa gitna nila sa iba’t ibang panahon (hindi kailanman publiko) upang gawin ang Aking gawain sa mga tao. Ang unang pagkakataon na Ako ay dumating sa mga tao ay sa Panahon ng Katubusan. Mangyari pa, Ako ay nagmula sa pamilya ng Hudyo; samakatuwid ang unang nakakita sa pagdating ng Diyos sa lupa ay ang mga taong Hudyo. Ang dahilan kung bakit ginawa Ko ang akdang ito nang personal ay dahil nais Kong gamitin ang Aking naging tao na katawan bilang handog sa kasalanan sa Aking gawa ng pagtubos. Kaya ang unang nakakita sa Akin ay ang mga Hudyo sa Kapanahunan ng Biyaya. Iyon ay ang unang pagkakataon na Ako ay nagtrabaho sa katawang-tao. Sa Panahon ng Kaharian, Ang Aking gawa ay manlupig at gawing perpekto, kaya Ko ginawa ulit ang pagpapastol sa katawang-tao. Ito ang Aking ikalawang pagkakataon na magtratrabaho sa katawang-tao. Sa huling dalawang yugto ng gawa, ang nakasalamuha ng tao ay hindi na ang di-nakikita, di nahahawakang Espiritu, bagkus isang tao na ang Espiritu ay nagkatawang-tao. Kaya sa mata ng tao, Ako ay muling naging tao na walang hitsura at pakiramdam ng Diyos. Bukod dito, ang Diyos na nakita ng mga tao ay hindi lamang lalaki, kundi pati na rin babae, na kung saan ay pinaka-lubhang kataka-taka at nakalilito sa kanila. Muli’t muli, ang Aking pambihirang gawa ay bumasag sa lumang paniniwalang ginawa sa napakaraming taon. Ang mga tao ay nasindak! Ang Diyos ay hindi lamang ang Banal na Espiritu, ang Espiritung iyon, pitong beses na pinatinding Espiritu, ang sumasaklaw ng lahat sa Espiritu, kundi isa ring tao, isang ordinaryong tao, isang napakakaraniwang tao. Hindi lamang Siya lalaki, kundi pati na rin babae. Sila ay may pagkakapareho kung saan pareho silang ipinanganak sa tao, at magkaiba dahil ipinanganak ang isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ang isa ay ipinanganak bilang tao ngunit nagmula mismo sa Espiritu. Sila ay magkatulad kung saan sila ay parehong nagkatawang-tao na Diyos na ipinapatupad ang Gawa ng Diyos Ama, at magkaiba dahil ang isa ay gumagawa ng gawain ng pagtubos at ang isa ay gumagawa ng gawain ng panlulupig. Parehong kumakatawan sa Diyos Ama, ngunit ang isa ay ang Panginoon ng pagtubos na puno ng kagandahang-loob at awa, at ang isa naman ay ang Diyos ng katuwiran na puspos ng galit at paghatol. Ang isa ay ang Kataas-taasang Tagapagpatupad upang ilunsad ang gawa ng pagtubos, at ang isa ay ang matuwid na Diyos upang matupad ang gawa ng panlulupig. Ang isa ay ang Simula, at ang isa naman ay Wakas. Ang isa ay walang kasalanang katawan, ang isa naman ay katawan na tumatapos ng pagtubos, nagpapatuloy ng gawa, at hindi kailanman nagkasala. Ang dalawa ay ang parehong Espiritu, ngunit tumira Sila sa iba’t ibang katawang-tao at parehong ipinanganak sa iba’t ibang mga lugar. At Sila ay pinaghiwalay nang ilang libong taon. Gayon man, ang lahat ng Kanilang mga gawa ay magkasangga, hindi magkasalungat, at maaaring sambitin sa parehong hininga. Pareho Silang tao, ngunit ang isa ay batang lalaki at ang isa naman ay batang babae. Sa lahat ng maraming taon na ito, ang nakita ng mga tao ay hindi lamang ang Espiritu at hindi lamang isang tao, isang lalaki, ngunit maraming bagay na hindi tugma sa paniniwala ng tao, at sa gayon ang mga ito ay hindi kailanman magagawang lubos na maarok Ako. Ipinagpatuloy nila ang hating paniniwala at hating pag-aalinlangan sa Akin, na Ako ay mistulang nabubuhay at sa gayon isa lamang panaginip. Iyon ay kung bakit sa araw na ito, ang mga tao ay hindi pa rin alam kung ano ang Diyos. Maaari mo ba Akong ibuod sa isang simpleng pangungusap? Kaya mo bang maglakas-loob na sabihing “Si Jesus ay walang iba kundi ang Diyos, at ang Diyos ay walang iba kundi si Jesus”? Ikaw ba ay matapang na magsasabing “Ang Diyos ay walang iba kundi ang Espiritu, at ang Espiritu ay walang iba kundi ang Diyos”? Ikaw ba ay kumportable na sabihing “Ang Diyos ay tao lamang na nadaramitan ng katawang-tao”? Ikaw ba ay mayroong tapang igiit na “Ang imahe ni Jesus ay ang mahusay na imahe lamang ng Diyos?” Kaya mo bang ipaliwanag nang lubusan ang katangian at larawan ng Diyos gamit ang lakas ng iyong talento sa pagsasalita? Mayroon ka bang lakas ng loob upang sabihing “Lalaki lamang ang nilikha ng Diyos, hindi babae, sa Kanyang sariling larawan”? Kung sasabihin mo ito, kung gayon walang babae ang magiging kabilang sa Aking pinili at magiging higit na mas mababang uri ang mga kababaihan sa sangkatauhan. Ngayon tunay mo bang nalalaman kung ano ang Diyos? Ang Diyos ba ay tao? Ang Diyos ba ay isang Espiritu? Ang Diyos ba ay talagang isang lalaki? Si Jesus lamang ba ang makakakumpleto sa gawain na nais Kong gawin? Kung isa lamang ang pinili mo sa itaas upang sabihin nang buo ang Aking kakanyahan, sa gayon ikaw ay isang lubhang mangmang na tapat na mananampalataya. Kung Ako ay gagawa bilang naging tao na katawan nang isang beses at isang beses lamang, maaari niyo ba Akong limitahan? Kaya mo bang tumingin sa Akin nang isang sulyap at makakita sa pamamagitan Ko? Kaya mo ba talagang sabihan Ako ng ganap na pasasalamat kagaya ng ipinakita mo sa panahon ng iyong pamumuhay? At kung sa Aking dalawang pagkakatawang-tao gagawin Ko ang parehong gawa, paano ninyo Ako mararamdaman? Iiwan mo ba Akong magpakailanman na nakapako sa krus? Maaari bang maging kasing simple ng sinasabi mo ang Diyos?

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon