Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpasok sa Buhay | Sipi 545

408 2021-07-31

Ang grupo ng mga tao na gustong makamit ng Diyos ngayon—sila yaong nagsisikap na makipagtulungan sa Diyos, na magagawang sundin ang Kanyang gawain, na naniniwala na ang mga salitang sinasalita ng Diyos ay totoo, at magagawang isagawa ang mga kinakailangan ng Diyos. Sila yaong mga mayroong tunay na pagkaunawa sa kanilang mga puso. Sila yaong maaaring gawing perpekto, at sila yaong walang pagsalang lalakaran ang landas ng pagiging perpekto. Yaong mga walang isang malinaw na pagkaunawa sa gawain ng Diyos, yaong mga hindi umiinom at kumakain ng mga salita ng Diyos, yaong mga hindi pumapansin sa mga salita ng Diyos, at yaong mga walang anumang pag-ibig para sa Diyos sa kanilang mga puso—ang mga taong kagaya nito ay hindi maaaring gawing perpekto. Yaong mga nag-aalinlangan sa Diyos sa katawang-tao, yaong mga nananatiling hindi nakatitiyak tungkol sa Kanya, yaong mga hindi kailanman naging seryoso tungkol sa mga salita ng Diyos, at yaong mga palaging nililinlang ang Diyos, ang mga taong ito ay lumalaban sa Diyos at panig kay Satanas—walang paraan upang gawing perpekto ang gayong mga tao.

Kung ninanais mong gawing perpekto, kailangan munang panigan ka ng Diyos, sapagkat ginagawang perpekto ng Diyos yaong Kanyang pinapanigan at kaayon ng Kanyang puso. Kung ninanais mong maging kaayon ng puso ng Diyos, ang iyong puso ay dapat maging masunurin sa Kanyang gawain, dapat kang magsikap na hangarin ang katotohanan, at dapat mong tanggapin ang pagmamasid ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang lahat ba ng iyong ginagawa ay sumailalim sa pagmamasid ng Diyos? Ang hangarin mo ba ay tama? Kung ang hangarin mo ay tama, sasang-ayunan ka ng Diyos; kung ang iyong hangarin ay mali, pinatutunayan lang nito na ang iniibig ng iyong puso ay hindi ang Diyos, kundi ang laman at si Satanas. Kung gayon, dapat mong gamitin ang panalangin bilang isang paraan upang tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos sa lahat ng bagay. Kapag ikaw ay nananalangin, bagamat hindi Ako personal na nakatayo sa harap mo, ang Banal na Espiritu ay kasama mo, at parehong nananalangin ka sa Akin Mismo at sa Espiritu ng Diyos. Bakit ka naniniwala sa katawang-taong ito? Sapagkat taglay Niya ang Espiritu ng Diyos. Maniniwala ka ba sa personang ito kung wala sa Kanya ang Espiritu ng Diyos? Kapag naniwala ka sa personang ito, naniniwala ka sa Espiritu ng Diyos. Kapag natatakot ka sa personang ito, natatakot ka sa Espiritu ng Diyos. Ang pananampalataya sa Espiritu ng Diyos ay pananampalataya sa personang ito, at ang pananampalataya sa personang ito ay pananampalataya rin sa Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay nananalangin, nararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos na kasama mo, at ang Diyos ay nasa harapan mo, samakatuwid nananalangin ka sa Espiritu ng Diyos. Sa panahong ito, ang karamihan sa mga tao ay masyadong takot na dalhin ang kanilang mga pagkilos sa harap ng Diyos, at samantalang maaari mong linlangin ang Kanyang katawang-tao, hindi mo malilinlang ang Kanyang Espiritu. Ang anumang hindi makakayanan ang pagmamasid ng Diyos ay hindi kaayon ng katotohanan at dapat na isantabi, kundi ito ay kasalanan sa Diyos. Kaya, hindi alintana maging ito man ay kapag nananalangin ka, kapag ikaw ay nakikipag-usap o nakikibahagi sa iyong mga kapatid na babae at mga kapatid na lalaki, o kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin at ginagawa ang iyong gawain, kailangan mong ilaan ang iyong puso sa harap ng Diyos. Kapag natupad mo ang iyong tungkulin, ang Diyos ay kasama mo, at hangga’t ang iyong hangarin ay tama at ito ay para sa gawain ng bahay ng Diyos, tatanggapin Niya ang lahat ng ginagawa mo; dapat buong taimtim mong ialay ang iyong sarili sa pagtupad ng iyong tungkulin. Kapag ikaw ay nananalangin, kung mayroon kang pag-ibig para sa Diyos sa iyong puso at kung ikaw ay naghahangad sa malasakit, pag-iingat, at pagmamasid ng Diyos, kung ito ang iyong mga hangarin, ang iyong mga panalangin ay magiging mabisa. Halimbawa, kapag ikaw ay nananalangin sa mga pagtitipon, kung bubuksan mo ang iyong puso at mananalangin sa Diyos at sasabihin sa Diyos kung ano ang nasa iyong puso nang hindi mangungusap ng mga kasinungalingan—kung gayon ang iyong mga panalangin ay magiging mabisa. Kung masugid mong iniibig ang Diyos sa iyong puso, kung gayon ay gumawa ng panunumpa sa Diyos: “Diyos, na nasa kalangitan at lupa at sa lahat ng bagay, isinusumpa ko sa Iyo: Nawa ang Iyong Espiritu ay siyasatin ang lahat ng aking ginagawa at ingatan at magmalasakit para sa akin sa lahat ng sandali. Gawin itong posible sa lahat ng aking ginagawa na makapanindigan sa Iyong harapan. Kung ang aking puso ay tumigil kailanman sa pag-ibig sa Iyo o pagtaksilan Ka, ibigay sa akin ang Iyong pinakamabigat na pagkastigo at sumpa. Patawarin Mo ako hindi sa mundong ito ni hindi sa susunod!” Nangangahas ka bang gumawa ng gayong panunumpa? Kung hindi ka makagagawa, pinatutunayan nito na ikaw ay duwag, at na iniibig mo pa rin ang iyong sarili. Taglay ba ninyo ang ganitong paninindigan? Kung ito talaga ang inyong paninindigan, dapat mong gawin ang panunumpang ito. Kung mayroon kang paninindigan na gumawa ng gayong panunumpa, pasisiyahin ng Diyos ang iyong paninindigan. Kapag ikaw ay nanunumpa sa Diyos, nakikinig ang Diyos. Pinapasyahan ng Diyos kung ikaw ay makasalanan o matuwid sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at iyong pagsasagawa. Ito ngayon ang proseso sa pagperpekto sa inyo, at kung mayroon ka talagang pananampalataya sa Diyos sa pagka-perpekto sa iyo, dadalhin mo ang lahat ng iyong ginagawa sa harap ng Diyos at tatanggapin ang Kanyang pagsisiyasat; kung gagawa ka ng isang bagay na labis na mapanghimagsik o kung pagtataksilan mo ang Diyos, kung gayon dadalhin Niya ang iyong panunumpa sa katuparan, at kung gayon maging anuman ang mangyari sa iyo, maging ito man ay paglipol o pagkastigo, ito ay sarili mong suliranin. Ginawa mo ang panunumpa, kaya dapat mong isakatuparan ito. Kapag gumawa ka ng panunumpa, ngunit hindi ito tinupad, ikaw ay mamamatay. Dahil ikaw ay gumawa ng panunumpa, dadalhin ng Diyos ang iyong panunumpa sa katuparan. Ang ilan ay natatakot matapos nilang manalangin, at sinasabi, “Oh hindi, ang aking pagkakataon sa kabuktutan ay nawala, ang pagkakataon ko na gumawa ng napakasamang bagay ay nawala, ang aking pagkakataon na hangarin ang aking makamundong kasakiman ay nawala!” Ang mga taong ito ay umiibig pa rin sa mundo at pagkakasala, at tiyak na sila ay mamamatay.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon