Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpasok sa Buhay | Sipi 546

1,313 2021-07-31

Upang maging isang mananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan na ang lahat ng iyong ginagawa ay dapat dalhin sa harap ng Diyos at isailalim sa pagmamasid ng Diyos. Kung ang iyong ginagawa ay maaaring dalhin sa harap ng Espiritu ng Diyos ngunit hindi sa harap ng katawang-tao ng Diyos, pinatutunayan nito na hindi mo pa isinasailalim ang iyong sarili sa pagmamasid ng Espiritu ng Diyos. Sino ang Espiritu ng Diyos? Sino ang personang pinatotohanan ng Diyos? Hindi ba Sila iisa at pareho? Karamihan ay nakikita Sila bilang dalawa, naniniwalang ang Espiritu ng Diyos ay sa Kanya lamang, at ang persona na pinatotohanan ng Diyos ay isang tao lamang. Ngunit ikaw ay mali, hindi ba? Sa kaninong pangalan gumagawa ang personang ito? Yaong mga hindi nakaaalam sa Diyos na nagkatawang-tao ay hindi taglay ang pagkaunawang espirituwal. Ang Espiritu ng Diyos at ang Kanyang nagkatawang-taong laman ay iisa, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay natutupad sa katawang-tao. Kung ang personang ito ay hindi mabuti sa iyo, magiging mabuti ba ang Espiritu ng Diyos? Hindi ka ba nalilito? Sa araw na ito, wala sa mga hindi maaaring tumanggap sa pagmamasid ng Diyos ang makatatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos, at sinuman ang hindi nakakakilala sa Diyos na nagkatawang-tao ay hindi magiging perpekto. Tingnan ang iyong sarili at itanong kung lahat ng iyong ginagawa ay maaaring dalhin sa harapan ng Diyos. Kung hindi mo madadala ang lahat ng iyong ginagawa sa harapan ng Diyos, ipinakikita nito na ikaw ay manggagawa ng masama. Ang mga manggagawa ba ng masama ay maaaring gawing perpekto? Ang lahat ng iyong ginagawa, bawat pagkilos, bawat layunin, at bawat tugon ay dapat na dalhin sa harapan ng Diyos. Kahit ang iyong pang-araw-araw na buhay espirituwal—ang iyong mga panalangin, ang iyong pagiging malapit sa Diyos, ang pagkain at pag-inom sa mga salita ng Diyos, ang pakikibahagi sa iyong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, ang pamumuhay ng buhay sa iglesia, at ang iyong paglilingkod sa iyong tambalan—ay dapat dalhin sa harapan ng Diyos at mamasid Niya. Ito ang uri ng pagsasagawa na makatutulong sa iyo na umunlad sa buhay. Ang proseso ng pagtanggap sa pagmamasid ng Diyos ay ang proseso ng pagdadalisay. Habang lalo mong tinatanggap ang pagmamasid ng Diyos, mas lalo kang dinadalisay, at lalo kang umaayon sa kalooban ng Diyos, kaya hindi ka maaakit sa kabuktutan, at ang iyong puso ay mabubuhay sa harap Niya. Mas lalo mong tinatanggap ang pagmamasid Niya, mas lalong nahihiya si Satanas at mas nakakaya mong talikdan ang laman. Kaya, ang pagtanggap sa pagmamasid ng Diyos ay isang landas na dapat isagawa ng mga tao. Maging anuman ang iyong ginagawa, maging sa panahon ng iyong pagbabahagi sa iyong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, kung dadalhin mo ang iyong mga pagkilos sa harap ng Diyos at hahangarin ang Kanyang pagmamasid, at kung ang iyong hangad ay upang sundin ang Diyos Mismo, ang iyong pagsasagawa ay magiging mas tama. Kung dinadala mo lamang ang lahat ng iyong ginagawa sa harapan ng Diyos at tinatanggap ang Kanyang pagmamasid saka ka pa lamang magiging isang tao na tunay na nabubuhay sa harapan ng Diyos.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Dapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa Mo

Ngayon, karamihan sa mga tao'y takot na dalhin ang pagkilos nila sa harap ng Diyos. At kahit malinlang mo ang Kanyang katawang-tao, 'di mo malilinlang ang Kanyang Espiritu. Ang 'di makatagal sa pagmamasid ng Diyos ay 'di nakaayon sa katotohanan, at kaya dapat itong itapon. Kung hindi, kasalanan ito sa Diyos. Ito ma'y kapag nagdarasal ka, nagsasalita, nakikibahagi sa mga kapatid, o ginagawa ang tungkulin, inaasikaso ang gawain, dapat mong ilahad ang puso mo sa Diyos. Kapag tinutupad mo ang iyong tungkulin, kasama mo ang Diyos. Kung tama ang hangarin mo para sa gawain ng Diyos, tatanggapin Niya ang lahat ng ginagawa mo. Kaya't masigasig na gampanan ang iyong tungkulin. Lahat ng ginagawa mo, bawat kilos, hangarin, reaksyon, ang iyong espirituwal na buhay sa araw-araw, iyong pagkain, pag-inom sa mga salita ng Diyos, ay dapat dalhin lahat sa harap ng Diyos. Ang paraan ng pagpapatuloy mo ng buhay-iglesia, ang serbisyo mo sa pakikipagtambalan, ay dapat dalhin lahat sa harap at mapagmasdan ng Diyos. Tutulungan ka ng pagsasagawang ito na lumago sa buhay.

Ang pagtanggap sa pagmamasid ng Diyos ay proseso ng pagdadalisay. Tumanggap pa at ikaw ay dadalisayin pang lalo, at mas aayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't 'di mo maririnig ang tawag ng kabuktutan, pagkagumon sa kasamaan, at puso mo'y mabubuhay sa Kanyang presensya, puso mo'y mabubuhay sa Kanyang presensya. Habang lalo mong tinatanggap ang Kanyang pagmamasid, lalong nahihiya si Satanas, at lalo mong matatalikuran ang laman. Kaya't tanggapin ang pagmamasid ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo, bawat kilos, hangarin, reaksyon, ang iyong espirituwal na buhay sa araw-araw, iyong pagkain, pag-inom sa mga salita ng Diyos, ay dapat dalhin lahat sa harap ng Diyos. Ang paraan ng pagpapatuloy mo ng buhay-iglesia, ang serbisyo mo sa pakikipagtambalan, ay dapat dalhin lahat sa harap at mapagmasdan ng Diyos. Tutulungan ka ng pagsasagawang ito na lumago sa buhay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon