Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpasok sa Buhay | Sipi 547

208 2021-07-31

Yaong mga walang pagkaunawa sa Diyos ay hindi kailanman lubos na makasusunod. Ang mga taong kagaya nito ay mga anak ng pagsuway. Sila ay masyadong ambisyoso, at mayroong masyadong paghihimagsik sa kanila, kaya inilalayo nila ang kanilang mga sarili sa Diyos at ayaw nilang tanggapin ang pagmamasid ng Diyos. Ang mga taong kagaya nito ay hindi maaaring kaagad-agad gawing perpekto ng Diyos. Ang ilang tao ay mapili kung paano nila kakainin at iinumin ang salita ng Diyos at sa pagtanggap nila nito. Tinatanggap nila ang mga bahagi ng mga salita ng Diyos na umaayon sa kanilang mga pagkaunawa habang itinatakwil yaong mga hindi. Hindi ba sila tahasang naghihimagsik at lumalaban sa Diyos? Kung ang isang tao ay naniniwala sa Diyos sa maraming taon nang hindi nagkakamit maging ng kaunting pagkaunawa sa Diyos, siya ay isang hindi sumasampalataya. Yaong mga nakahandang tanggapin ang pagmamasid ng Diyos ay yaong mga naghahangad ng pagkaunawa sa Diyos, na nakahandang tanggapin ang mga salita ng Diyos. Sila yaong makatatanggap ng mana at mga pagpapala ng Diyos, at sila yaong pinakapinagpala. Sinusumpa ng Diyos yaong mga walang puwang para sa Kanya sa kanilang mga puso. Kanyang kinakastigo at iniiwan ang gayong mga tao. Kung hindi mo iniibig ang Diyos, iiwanan ka ng Diyos, at kapag hindi ka nakinig sa Aking sinasabi, ipinangangako Ko na iiwanan ka ng Espiritu ng Diyos. Subukin ito kung hindi ka naniniwala! Sa araw na ito sinasabi Ko sa iyo ang isang landas sa pagsasagawa, ngunit nasa sa iyo kung ito ay isasagawa mo. Kung ikaw ay hindi nananampalataya, kung hindi ka magsasagawa, makikita mo kung ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa iyo o hindi! Kung hindi mo hahangarin ang pagkaunawa sa Diyos, ang Banal na Espiritu ay hindi gagawa sa iyo. Ang Diyos ay gumagawa sa kanila na naghahangad at pinahahalagahan ang mga salita ng Diyos. Habang lalo mong pinahahalagahan ang mga salita ng Diyos, lalong mas gagawa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Habang lalong pinahahalagahan ng isang tao ang mga salita ng Diyos, lalong mas lalaki ang kanyang pag-asa na gagawing perpekto ng Diyos. Ginagawang perpekto ng Diyos yaong tunay na umiibig sa Kanya. Ginagawa Niyang perpekto yaong ang mga puso ay panatag sa harapan Niya. Kung pinahahalagahan mo ang lahat ng gawain ng Diyos, kung pinahahalagahan mo ang kaliwanagan ng Diyos, kung pinahahalagahan mo ang presensiya ng Diyos, kung pinahahalagahan mo ang pagmamalasakit at pangangalaga ng Diyos, kung pinahahalagahan mo kung paano ang mga salita ng Diyos ay maging iyong realidad at panustos sa iyong buhay, higit mong hinahangad na kaayon ng puso ng Diyos. Kung pinahahalagahan mo ang gawain ng Diyos, iyon ay, kung pinahahalagahan mo ang lahat ng gawain na ginawa ng Diyos sa gitna mo, pagpapalain ka ng Diyos at itutulot na ang lahat ng sa iyo ay dumami. Kung hindi mo pahahalagahan ang mga salita ng Diyos, hindi gagawa ang Diyos sa iyo, tutulutan ka lang Niya ng mga sandali ng biyaya para sa iyong pananampalataya, o pagpapalain ka ng kaunting materyal na kayamanan o ng kaligtasan para sa iyong pamilya. Dapat mong pagsikapang gawin ang mga salita ng Diyos na iyong realidad bigyang-kasiyahan Siya at maging kaayon ng Kanyang puso, at hindi ka lamang dapat magsikap upang tamasahin ang biyaya ng Diyos. Wala ng iba pang lalong mahalaga sa mga mananampalataya kaysa sa pagtanggap sa gawain ng Diyos, makamit ang pagka-perpekto, at maging isang tao na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ito ang layunin na dapat mong hangarin.

Ang lahat ng hinangad ng tao sa Kapanahunan ng Biyaya ay lipas na, sapagkat mayroon ngayong isang mas mataas na pamantayan ng paghahangad, isang paghahangad sa isang bagay na kapwa mas nakahihigit at mas praktikal, kung anong hinahangad ay mas mapapalugod kung ano ang kinakailangan ng tao sa loob. Para sa kanila sa mga lumipas na kapanahunan, hindi ginawa ng Diyos ang gawain sa araw na ito para sa kanila, hindi Siya nakipag-usap sa kanila ng ganoon kadalas gaya ng nakikipag-usap Siya sa araw na ito, ni ang Kanyang mga kinakailangan sa kanila ay kasing taas tulad sa ngayon. Ang pagsasabi ng Diyos sa mga bagay na ito sa inyo ngayon ay nagpapatunay na ang sukdulang layunin ng Diyos ay upang ituon sa inyo, ang grupong ito. Kung tunay mong ninanais na gawing perpekto ng Diyos, kung gayon ay hangarin ito bilang iyong pinakasentrong layunin. Hindi alintana maging ikaw man ay tumatakbo, gumugugol sa iyong sarili, tumutupad ng isang tungkulin, o kung natanggap mo na ang tagubilin ng Diyos, ang layunin ay palaging maging perpekto at upang mapalugod ang kalooban ng Diyos, Dapat mong hangarin ito sa lahat ng iyong ginagawa. Kung sinasabi ng isang tao na hindi siya naghahangad ng pagperpekto ng Diyos o pagpasok sa buhay, ngunit hinahangad lamang ang kapayapaang panlaman at kagalakan, kung gayon siya ay masyadong bulag. Yaong mga hindi naghahangad sa realidad ng buhay, ngunit hinahangad lamang ang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay at kaligtasan sa mundong ito ay masyadong bulag. Kaya, ang lahat ng iyong ginagawa ay dapat gawin para sa layuning maging perpekto at makamit ng Diyos.

Ang gawain na ginagawa ng Diyos sa mga tao ay upang maglaan para sa kanila batay sa kanilang magkakaibang mga kinakailangan. Habang mas lumalaki ang buhay ng isang tao, mas lalo siyang mangangailangan, at mas lalo siyang maghahangad. Kung sa yugtong ito ay wala kang mga paghahangad, pinatutunayan nito na iniwan ka na ng Banal na Espiritu. Yaong lahat ng naghahangad sa buhay ay hindi kailanman iiwanan ng Banal na Espiritu—sila ay palaging maghahangad, at palaging mananabik. Ang mga taong kagaya ng mga ito ay hindi kailanman napapanatag na magpahinga kung nasaan sila. Ang bawat yugto ng gawain ng Banal na Espiritu ay naglalayon na makamtan ang isang resulta sa iyo, ngunit kapag ikaw ay nagiging kampante, kung hindi ka na nangangailangan, kung hindi mo na tinatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu, iiwan ka Niya. Kinakailangan ng mga tao ang pagmamasid ng Diyos sa araw-araw, kinakailangan nila ang masaganang pagtustos mula sa Diyos sa araw-araw. Makagagawa ba ang tao nang walang pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos sa araw-araw? Kung nararamdaman ng isang tao na hindi siya makakakain at makakainom nang sapat sa salita ng Diyos, kung palagi niya itong hinahangad at nagugutom at nauuhaw para rito, ang Banal na Espiritu ay palaging gagawa ng gawain sa gitna nila. Habang lalong nananabik ang isang tao, mas maraming praktikal na bagay ang maaaring lumabas sa kanyang pagababahagi. Habang lalong tumitindi ang paghahangad ng isang tao sa katotohanan, mas lalong mabilis na umuunlad ang kanyang buhay, magbibigay sa kanya ng mayamang karanasan at gagawin siyang mayaman sa bahay ng Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala

Yaong mga handang tumanggap sa pagmamasid ng Diyos ay yaong mga habol ang pagkakilala sa Diyos. Sila'y handang tanggapin ang salita ng Diyos. Kanilang makakamit, pamana't mga pagpapala ng Diyos. Sila yaong mga pinaka-pinagpala. Isinusumpa ng Diyos ang mga walang puwang para sa Kanya. Kinakastigo Niya't iniiwan sila. Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos, minamahal ang kaliwanagan N'ya, kung minamahal mo ang presensya ng Niya, minamahal ang pag-iingat N'ya, kung minamahal mo ang salita ng Diyos bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay, kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos. Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo, pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

Gumagawa ang Diyos sa mga habol ang salita N'ya, at gumagawa S'ya sa nagmamahal sa mga 'yon. Mas minamahal mo ang mga iyon, mas gumagawa S'ya. Mas pinahahalagahan ang salita ng Diyos, mas may pag-asa silang magawang perpekto. Pineperpekto ng Diyos, mga tunay na mahal S'ya, yaong ang mga puso ay panatag sa harap Niya. Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos, minamahal ang kaliwanagan N'ya, kung minamahal mo ang presensya ng Niya, minamahal ang pag-iingat N'ya, kung minamahal mo ang salita ng Diyos bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay, kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos. Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo, pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

Sikaping maging realidad mo ang salita ng Diyos, pasayahin S'ya, maging ayon sa puso N'ya. H'wag lamang sikaping biyaya N'ya'y tamasahin. Tanggapin gawa Niya't pagka-perpekto, maging s'ya na nagsasakatuparan ng nais N'ya. Wala nang mas mahalaga pa kaysa rito. Kung minamahal mo ang gawain ng Diyos, minamahal ang kaliwanagan N'ya, kung minamahal mo ang presensya ng Niya, minamahal ang pag-iingat N'ya, kung minamahal mo ang salita ng Diyos bilang realidad mo at bilang panustos ng buhay, kung gayon ika'y ayon sa puso ng Diyos. Kung minamahal mo ang gawa ng Diyos sa iyo, pagpapalain ka N'ya, darami ang pag-aari mo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon