Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo”

4,183 2020-04-28

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo”

I

Wow ... wow … wow …

Pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu'y

ibig sabihi'y nauunawaan kalooban ng Diyos sa kasalukuyan,

kumikilos ayon sa utos Niya, sinusunod ang Diyos ng ngayon,

sinusunod ang kasalukuyan Niyang atas at tumutuloy

sa pamamagitan ng pinakabago Niyang pagbigkas.

Ang mga taong ganito'y sumusunod sa gawa ng Espiritu.

Sila'y nasa daloy ng Banal na Espiritu,

kita nila'ng Diyos at natatanggap Kanyang papuri.

Kaya nilang alamin ang Kanyang disposisyon,

pagkaintindi't pagsuway ng tao,

at ng kalikasa't diwa ng tao.

Bukod pa, ang kanilang disposisyo'y magbabago

sa pagseserbisyo nila sa Diyos.

Sadyang ganito'ng mga tao lang Diyos ay matatamo.

II

Sadyang ganito lang mga tao

na tunay na nakahanap ng nag-iisang tunay na daan.

Ang maangkin ang kaalaman

ng pinakahuling gawa ng Diyos ay mahirap.

Ngunit kung sadyang susundin at hahangarin ng tao ang gawa ng Diyos,

may pagkakataon silang makita Siya

at matamo ang bagong patnubay ng Banal na Espiritu.

Bukod pa, ang kanilang disposisyo'y magbabago

sa pagseserbisyo nila sa Diyos.

Sadyang ganito'ng mga tao lang Diyos ay matatamo.

Sadyang ganito lang mga tao

na tunay na nakahanap ng nagiisang tunay na daan.

Yung mga sinasadyang salungatin ang gawa ng Diyos

ay hindi makatatanggap ng kaliwanagan ng Banal na Espiritu

o gabay ng Diyos.

Kaya, kung ang tao'y makatatanggap ng pinakahuling gawa ng Diyos

ay nakasalalay sa biyaya N'ya't sa hangarin nila,

at sa layunin nila'y nakasalalay.

(Wow … wow … wow … wow …)

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon