Menu

Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Mapanganib ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit": Pagbubunyag sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao

Kahit alam ng mga taong nananalig sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay Diyos na naging tao, wala talagang nakakaunawa sa katotohanan ng pagkakatawang-tao. Ipinropesiya sa Biblia na muling paparito ...

Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong": Bakit Dalawang Beses na Naging Tao ang Diyos Upang Iligtas ang Sangkatauhan?

Sa Kapanahunan ng Biyaya, ang Diyos na nagkatawang-tao ay ipinako sa krus, taglay sa Kanyang Sarili ang mga kasalanan ng tao at kinukumpleto ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Sa mga huling araw,...

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong": Paano Uunawain ang Diyos na Nagkatawang-tao

Sa mga huling araw, ang Diyos ay nagkatawang-tao para gumawa upang iligtas ang tao. Ngunit dahil hindi natin nauunawaan ang katotohanan ng pagkakatawang-tao, itinuturing natin ang Diyos na nagkatawang...

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Sugo ng Ebanghelyo": Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao

Sa nakalipas na dalawang libong taon, bagama’t alam ng mga mananampalataya sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay si Cristo, na Siya ang Diyos sa katawang-tao, walang nakaunawa sa mga hiwaga ng katot...