Menu

Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos

Tagalog Christian Movie | Ang mga Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Diyos ay Nahayag Na (Tampok na Extract)

Kahit alam ng mga taong nananalig sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay Diyos na naging tao, wala talagang nakakaunawa sa katotohanan ng pagkakatawang-tao. Ipinropesiya sa Biblia na muling paparito ...

Tagalog Christian Movie | Bakit Dalawang Beses na Naging Tao ang Diyos Upang Iligtas ang Sangkatauhan? (Tampok na Extract)

Sa Kapanahunan ng Biyaya, ang Diyos na nagkatawang-tao ay ipinako sa krus, taglay sa Kanyang Sarili ang mga kasalanan ng tao at kinukumpleto ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Sa mga huling araw,...

Tagalog Christian Movie | Ang Karugtong": Paano Uunawain ang Diyos na Nagkatawang-tao (Tampok na Extract)

Sa mga huling araw, ang Diyos ay nagkatawang-tao para gumawa upang iligtas ang tao. Ngunit dahil hindi natin nauunawaan ang katotohanan ng pagkakatawang-tao, itinuturing natin ang Diyos na nagkatawang...

Tagalog Christian Movie | Paano Makikilala ang Diyos sa Katawang-tao (Tampok na Extract)

Sa nakalipas na dalawang libong taon, bagama’t alam ng mga mananampalataya sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay si Cristo, na Siya ang Diyos sa katawang-tao, walang nakaunawa sa mga hiwaga ng katot...