Menu

Pagsisiyasat sa mga Ugat ng Kapanglawan ng mga Simbahan

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Mapalad ang Mapagpakumbaba": Pagsaliksik sa Dahilan ng Mapapanglaw na Iglesia

Sa nakalipas na mga taon, ang mundo ng relihiyon ay mas lalong pumapanglaw at mas lalong dumarami ang kasamaan, ang mga pastor at elder ay wala nang maipangaral at nawala na ang gawain ng Banal na Esp...

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono": Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon?

Kasalukuyang dumaranas ng malalang taggutom ang buong mundo ng relihiyon, hindi na nila kasama ang gawain ng Banal na Espiritu o ang presensiya ng Panginoon, parami nang parami ang ginagawa nilang mas...