Menu

Larawan ng Pananampalataya sa Diyos

Mga Katangian ng Tinig ng Diyos (4): Maibubunyag ng mga Salita ng Diyos ang Lahat ng mga Misteryo sa Planong Pamamahala ng Diyos

Sabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papat...

Mga Katangian ng Tinig ng Diyos (2): Ang mga Salita ng Diyos ang Katotohanan, Daan, at ang Buhay

Sabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Sabi ng Diyos, “Kung ang mga salita man na sinabi...

Mga Katangian ng Tinig ng Diyos (1): Ang mga Salita ng Diyos ay ang mga Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon at Nagtataglay ng Awtoridad at Kapangyarihan

Paano ba talaga natin makikilala ang tinig ng Diyos? Una, isipin natin ang tungkol sa dalawang katanungan: Paano nilikha ng Diyos ang kalangitan, ang mundo, at lahat ng mga bagay doon? Paano binuhay...

Ang Tanging Paraan Upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon—Pagtutuon sa Pakikinig sa Tinig ng Diyos

Ito ay nakapropesiya sa Bibliya, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, a...

Mga Larawan sa Biblia – Santiago 1:2-4

Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan n...

Mga Larawan sa Biblia - Santiago 1:12

Santiago 1:12 Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya.   Re...

Kung May Pananampalataya ka, Gagawin Kang Perpekto ng Diyos

Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin" (Marcos 11:24)....

Huwag Matakot, Dahil Kasama Natin ang Diyos

"Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon" (Jeremias 1:8). Kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok, kahit na nakakaramdam ka ng panghihi...

Mga Larawan sa Biblia - Juan 14:1

"Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin." (Juan 14:1) Kaugnay na Babasahin: Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kagalakan-Man...

Mga Larawan sa Biblia - 1 Pedro 1:20-21

"Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na ma...

Mga Larawan sa Biblia - Juan 14:14

"Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin." (Juan 14:14)   Kaugnay na Babasahin: May Silbi ba Talaga ang Panalangin? Paano Manalangin sa Pinak...

Mga Larawan sa Biblia - Isaias 41:10

"Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking ...

Mga Larawan sa Biblia - 1 Pedro 1:21

"Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay map...

Mga Larawan sa Biblia - Ano ang Tunay na Paniniwala

Ano ang Tunay na Paniniwala? Sinabi ni Jesus:"Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya." (Juan 20:29) Rekomendasyon: ...

Mga Larawan sa Biblia - Ang Diyos ay Magiging Kasama Namin

"At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay" (Deuteronomio 31:8). Sa ating buhay, makikipag...

Mga Larawan sa Biblia - Sumasagot ang Diyos sa ating paghahanap

Bersikulo sa Bibliya: Sinabi ni Jesus: "Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan"(Mateo 7:7).   Matuto nan...