Menu

Mga Tauhan sa Bibliya

Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?

Naitala ng Bagong Tipan: “At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, ‘Kahabagan Mo ako, Oh Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na...

Ano ang Malalaman Natin Tungkol sa Diyos Sa Pamamagitan ng Kwento ni Abraham na Pag-alay kay Isaac?

Lahat ng ginagawa ng Diyos, ginagawa Niya nang may layunin at karunungan. Ano ang matututunan natin tungkol sa Diyos mula sa kuwento ni Abraham?...

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Pag-aralan ang Mateo 16:19 upang malaman kung bakit inaprubahan ng Panginoong Jesus si Pedro at ibinigay sa kanya ang susi ng langit....

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ano ang tunay na pananampalataya? Paano natin patatatagin ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga mahihirap na sandali? Ang tagalog sermon tungkol sa pananampalataya na ito ay magpapakita sa iyo ng ...

Paano Harapin ang Pagsubok at Ano ang Kalooban ng Diyos sa Loob Nito

Bilang mga Kristiyano, wala sa atin ang hindi nakakakilala sa mga pagsubok. Sinasabi sa Biblia, “At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at ...

Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana

Sa pagbasa ngayong araw, basahin natin ang kuwento ng babaeng Samaritana at alamin ang tungkol sa kanyang karunungan. Marahil marami sa atin na mga mananampalataya ay pamilyar sa kwento ng babaeng Sam...

Ang Kuwento ni Haring David: Bakit si Haring David ay Isang Tao na Ayon sa Puso ng Diyos

Quick Navigation Tunay na Nagsisi si Haring David sa Diyos Ang Buong-Buhay na Hinahangad ni Haring David ay Bumuo ng Templo para sa Diyos Sa tuwing nababanggit si Haring David, ang a...

Pagninilay sa Juan 20:29—Paano Maiwasan ang Pagkabigo ni Tomas’

Narito na tayo sa panghuling yugto ng mga huling araw, at sa pinaka-mahalagang oras na ito upang batiin ang Panginoon, may tumutubong damdamin nang pagmamadali sa puso ng mga Kristiyanong nagdarasal p...

Ang Kwento ni Job: 3 Mga Paghahayag ng Kanyang Takot sa Diyos

Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos at iniwasan ang kasamaan, nagpatotoo siya para sa Di...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos" I Anumang bagay sa buhay ni Pedro na 'di kinalugdan ng Diyos ay bumagabag sa kanya. Kung 'di nalugod an...