Mag-subscribe

Menu

Mga Tauhan sa Bibliya

Tungkol sa Buhay ni Pedro

Si Pedro ang huwaran ng Diyos para sa sangkatauhan, isang inspirasyon na kilala ng lahat. Bakit kaya itinaas ng Diyos ang isang taong lubhang pangkaraniwan bilang isang halimbawa at dinakila ng sunud-...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 92

Ang mga Biyaya ng Diyos (Genesis 17:4–6) Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abra...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos" I Anumang bagay sa buhay ni Pedro na 'di kinalugdan ng Diyos ay bumagabag sa kanya. Kung 'di nalugod an...

Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)

Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | "Paano Nakilala ni Pedro si Jesus" (Tagalog Dubbed)...

Ang Kuwento ni Haring David: Bakit si Haring David ay Isang Tao na Ayon sa Puso ng Diyos

Quick Navigation Tunay na Nagsisi si Haring David sa Diyos Ang Buong-Buhay na Hinahangad ni Haring David ay Bumuo ng Templo para sa Diyos Sa tuwing nababanggit si Haring David, ang...

Si Job Pagkatapos ng Kanyang mga Pagsubok

Job 42:7–9 At nangyari, na pagkatapos na masalita ni Jehova ang mga salitang ito kay Job, sinabi ni Jehova kay Eliphaz na Temanita, Ang Aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang ...

Ang Pananampalataya ni Job sa Diyos ay Hindi Nayayanig ng Katotohanan na ang Diyos ay Nakatago sa Kanya

Narinig ni Job ang Diyos sa pamamagitan ng Pagdinig ng Tainga Job 9:11 Narito, Siya’y dumaraan sa siping ko, at hindi ko Siya nakikita: Siya’y nagpapatuloy rin naman, nguni’t hindi ko Siya namamata...

Ang Babala at Kaliwanagan ng Patotoo ni Job na Ibinigay sa mga Sumunod na Henerasyon

Kasabay ng pagkaunawa sa proseso kung paano ganap na nakakamit ng Diyos ang isang tao, mauunawaan din ng mga tao ang mga layunin at kabuluhan ng ginawa ng Diyos nang ibigay Niya si Job kay Satanas. An...

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Quick Navigation Baffled From Reading the Bible Pagsangguni sa Isang Kasamahan at Paghahanap sa Sagot Iniibig ni Pedro ang Panginoon at Natamo niya ang Kanyang Pagsang-ayon K...

Pinupuri ni Job ang Pangalan ng Diyos at Hindi Iniisip ang mga Pagpapala o Kapahamakan

May isang katotohanan na hindi kailanman tinutukoy sa mga kuwento ni Job sa Kasulatan, at ito ang magiging paksa natin ngayon. Kahit na hindi pa kailanman nakikita ni Job ang Diyos o naririnig ang...

Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagpasa ng Diyos kay Job Papunta kay Satanas at ang Mga Layunin ng Gawain ng Diyos

Kahit na karamihan sa mga tao ngayon ay kumikilala na si Job ay perpekto at matuwid, at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, ang pagkilalang ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng mas mat...

Tungkol Kay Job (II)

Ang Pagkamakatwiran ni Job Ang tunay na mga karanasan ni Job at ang kanyang matuwid at tapat na pagkatao ay nangahulugan na ginawa niya ang pinaka-makatwirang paghatol at mga pagpili nang nawala sa...

Tungkol Kay Job (I)

Pagkatapos matutunan kung paano nalampasan ni Job ang mga pagsubok, malamang ang karamihan sa inyo ay nais nang malaman ang higit pang detalye tungkol kay Job mismo, lalo na ang patungkol sa lihim kun...

Tinalo ni Job si Satanas at Naging Tunay na Lalaki sa Paningin ng Diyos

  Noong unang dinanas ni Job ang kanyang mga pagsubok, kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at lahat ng kanyang anak, subalit hindi ito nagbunga ng pagbagsak o pagsabi ng anumang kasalana...

Ang Maraming Di-Pagkakaunawa ng mga Tao Tungkol kay Job

Ang paghihirap na naranasan ni Job ay hindi gawain ng mga sugong ipinadala ng Diyos, at hindi rin ito dahil sa kamay ng Diyos. Sa halip, ito ay dulot mismo ni Satanas, ang kaaway ng Diyos. Bilang resu...

Muling Tinukso ni Satanas si Job (Naglitawan Ang Mahapding mga Pigsa sa Buong Katawan ni Job)

a. Ang mga Salitang Binigkas ng Diyos Job 2:3 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang Aking lingkod na si Job? Sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na ...

Tinukso ni Satanas si Job sa Unang Pagkakataon (Ninakaw ang Kanyang mga Alagang Hayop at Nakaranas ng Kalamidad ang Kanyang mga Anak)

a. Ang mga Salitang Binigkas ng Diyos Job 1:8 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang Aking lingkod na si Job? Sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na ...

Ang mga Pagsusuri ng Diyos kay Job sa Biblia

Job 1:1 May isang lalake sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job; at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Job 1:5 At nangyari, nang makaraan ang mg...