Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | "Hindi Naglalaho ang Integridad"

27,242 2019-04-30

Nagpapatakbo ng isang tindahan ng damit si Wang Xinyu at ang kanyang asawa, at kahit sinikap nila noong una na patakbuhin ang kanilang tindahan nang may integridad at konsiyensya, hindi sila gaanong kumikita, at napakahirap ng buhay nila. Ngunit nang makita nila ang mga kabarkada nilang umaasa sa pagsisinungaling at panlilinlang sa negosyo na bumibili ng mga kotse at bahay at maluho ang pamumuhay, ipinasiya nila na hindi sila magpapaiwan. Sa paggabay ng kanilang mga kabarkada, sinunod nila ang kalakaran sa lipunan at nagsimulang magnegosyo sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pandaraya. Makalipas ang ilang taon, bagama’t kumita sila nang kaunti, madalas silang makonsiyensya at hungkag ang puso nila. Pagkatapos, tinanggap nila ang ebanghelyo ng Diyos, binasa ang Kanyang mga salita, na nakatulong upang matuklasan nila na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at kinasusuklaman ang mga manlilinlang at nalaman nila na pinagpapala ang matatapat na tao. Gayunman, nakita rin nila ang kasamaan at kadiliman sa mundo at nag-alala na baka hindi sila kumita sa pagnenegosyo nang may integridad, at manganganib pa silang malugi, pero kung magpapatuloy silang magsinungaling at mandaya para linlangin ang mga mamimili, alam nila na kamumuhian sila ng Diyos dahil doon…. Pagkaraan ng ilang pagpupunyagi at kabiguan, sa wakas ay pinili nilang maging matatapat na tao ayon sa mga salita ng Diyos, at nagulat sila nang pagpalain sila ng Diyos. Hindi lamang lumago ang kanilang negosyo, tinamasa rin nila ang kapayapaan at seguridad ng pagiging matatapat na tao.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

NASA

Videvo.net

Katepanomegas

SpaceEngine

Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, Bild 146-1968-101-20A / Heinrich Hoffmann / CC-BY-SA 3.0

RIA Novosti archive, image #851899 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0

NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Terry David Silvercloud

Trumps first day. RIOTS IN THE NATIONS CAPITAL. JAN,20,2017 By

jake westly anderson/CC BY 3.0

2017.04.10 退輔會首波拆大觀社區 不同意戶房舍毀損、聲援者掛彩 by 公民行動影音/CC BY 3.0

www.stockfootage.com

Mag-iwan ng Tugon