Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Talaga bang Hindi Nagbabago ang Pangalan ng Diyos? (Tampok na Extract)

4,805 2020-01-09

Madalas ipangaral ng mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga mananampalataya na ang pangalan ng Panginoong Jesus ay hindi maaaring magbago kailanman at na tanging sa pag-asa sa pangalan ng Panginoong Jesus tayo maaaring maligtas. Ang ganitong uri ba ng pananaw ay naaayon sa katotohanan? Sinabi ng Diyos na Jehova, "walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ni Jehova; at liban sa akin ay walang tagapagligtas" (Isaias 43:10-11). Sa Kapanahunan ng Biyaya, ginamit ng Diyos na nagkatawang-tao ang pangalang Jesus. Ang Diyos ay hindi nagbabago, kaya paanong magbabago ang Kanyang pangalan? Dagdag pa rito, nagpropesiya ang Pahayag na ang Diyos ay magkakaroon ng bagong pangalan sa mga huling araw, kaya tungkol saan ang lahat ng ito? Maraming tao ang hindi nakauunawa dito, ngunit ilalantad sa inyo ng maikling video na ito ang katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon