Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan (Tampok na Extract)

6,226 2020-08-04

Maraming taong sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na: Dahil ang Biblia ay isang talaan ng salita ng Diyos at patotoo ng tao at makapagbibigay ng malaking katatagan sa tao, ang pagbabasa ng Biblia ay dapat magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngunit sabi ng Panginoong Jesus, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa Akin. At ayaw ninyong magsilapit sa Akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay" (Juan 11:25–26). Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na walang buhay na walang hanggan sa Biblia? Ano ang dapat nating gawin para makamit natin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan?

Mag-iwan ng Tugon