Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Sino ang Aking Panginoon": Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan

5,170 2020-08-04

Maraming taong sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na: Dahil ang Biblia ay isang talaan ng salita ng Diyos at patotoo ng tao at makapagbibigay ng malaking katatagan sa tao, ang pagbabasa ng Biblia ay dapat magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngunit sabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man” (Juan 11:25-26). Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na walang buhay na walang hanggan sa Biblia? Ano ang dapat nating gawin para makamit natin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan?

Mag-iwan ng Tugon