Menu

Susunod

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Ang Ideya ba ng Trinidad ay Katanggol-tanggol?

4,231 2021-11-15

Simula nang isagawa ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ang Kanyang gawain ng pagtubos, sa loob ng 2,000 taon, tinukoy ng Kristiyanismo ang Diyos bilang ang "Trinidad." Dahil binabanggit ng Biblia ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu, bumuo lamang sila ng mga haka-haka mula roon at nagpasyang isang Trinidad ang Diyos, iniisip na ang Banal na Ama, Anak, at Espiritu ay ang tatlong bahagi na bumubuo sa nag-iisang tunay na Diyos, at na kung wala ang isa man sa tatlong bahagi, hindi Sila ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang ideya ba ng Trinidad ay makatwiran? Maaari bang ang Diyos na si Jehova ay hindi ang nag-iisang tunay na Diyos? O na ang Panginoong Jesus ay hindi ang nag-iisang tunay na Diyos, at ang Banal na Espiritu ay hindi rin ang nag-iisang tunay na Diyos? Sa totoo, ang konsepto bang ito ng Trinidad ay pagtanggi at paghahati ng nag-iisang tunay na Diyos? Sa episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya, tutulungan namin kayong isiwalat ang katotohanan tungkol dito, nang sa gayon malaman natin ang tungkol sa nag-iisang tunay na Diyos.

Mag-iwan ng Tugon