Menu

Susunod

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Babae?

37,218 2021-10-30

Ang Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, ay nagpahayag ng maraming katotohanan at ginimbal ang buong mundo. Habang sinisiyasat nila ang tunay na daan, maraming tao ang nakakakita na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ma-awtoridad, makapangyarihan, at ang katotohanan, at sila'y kumbinsido. Pero nang marinig nilang babae ang Cristo ng mga huling araw, tumanggi silang tanggapin Siya. Naniniwala silang ang Panginoong Jesus ay lalaki, at pinatotohanan din ng Banal na Espiritu na ang Panginoong Jesus ay ang "pinakamamahal na Anak na Lalaki." Kung kaya, inakala nilang tiyak na magiging isang lalaki ang Panginoon pagparito Niyang muli, at napakaimposibleng maging isa Siyang babae. Ang pananaw ba na ito ay naaayon sa mga biblikal na propesiya? May batayan ba sa salita ng Diyos? Sinabi ba ng Panginoong Jesus na Siya'y magiging isang lalaki o babae pagbalik Niya? Siyempre hindi. Kaya, bakit isang babae ang Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw, at hindi isang lalaki? Ang episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya ay gagabayan kayo sa pag-unawa ng katotohanan at pag-unawa sa pagpapakita at gawain ng Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon