Menu

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Nahantad ang Kasinungalingan ng CCP at Matatag Kong Sinunod ang Landas ng Pananampalataya sa Diyos

Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ni Sister Feng, nagkaroon ako ng ilang pag-unawa tungkol sa mga panlilinlang na pakana ni Satanas na nagkubli sa likod ng pagsubok ng aking asawa na pigilan ako sa pananampalataya ko sa Diyos. Noon sinabi sa akin ni Sister Feng, “Sister, kahit nangako ang iyong asawa na hindi na niya muling susubukang pilitin kang isuko ang paniniwala mo sa Diyos kahit kailan, hindi ibig sabihin nito hindi ka na niya tututulan sa paniniwala mo sa Diyos sa hinaharap. Dahil hindi niya maunawaan ang diwa ng mga kasinungalingang ito, dapat mo siyang tulungan nang may pag-ibig upang maunawaan niya ang mga ito, ipakita mo sa sa kanya ang masamang hangarin sa likod ng mga kasinungalingan ng CCP at hayaan mong makita niya ang mga kasuklam-suklam na pakana ni Satanas!”

Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas-1

Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, ako ay tumango, at nagsalita, “Sister, nag-aalala na ako dito! Alam ko na dahil lamang sa prinotektahan ako ng Diyos sa pagkakataong ito kung kaya’t hindi ako nalinlang ng mga kasinungalingan ng CCP at hindi napigilan ng aking asawa. Ngunit alam ko lang kung anong sinasabi ng CCP, na ‘Kapag may nagsimulang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, sila ay humahayo upang ipangaral ang ebanghelyo, at iniiwan ang kanilang pamilya’ ay isang kasinungalingan, at hindi ko alam kung anong mga katotohanan ang aking gagamiting paraan upang makilala at pabulaanan ang mga kasinungalingang ito. Sister, maaari bang magbahagi ka sa akin tungkol sa kasinungalingang ito at himayin para sa akin?”

Sinabi ni Sister Feng, “Nalalaman natin na ang pahayag na, ‘Kapag may nagsimulang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, sila ay humahayo upang ipangaral ang ebanghelyo, at iniiwan ang kanilang pamilya,’ ay isang kasinungalingang ipinakalat ng CCP tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at ang Diyos ang nagturo sa atin at gumabay sa atin sa pagkaunawang ito! Salamat sa Diyos! Kasabay nito, napakahalaga na hanapin natin ang katotohanan nang sa gayon ay makita natin ang mga kasinungalingan at maunawaan nang lubos ang mga motibo at layunin sa likod ng CCP na gumagawa ng mgaa kasinungalingang ito patungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Dahil kung hindi natin nauunawaan ang katotohanan at hindi nakikilala ang mga kasinungalingan, madali tayong maloloko, at maaaring mawala sa atin ang pagkakataon na matanggap ang tunay na pagliligtas ng Diyos! Kaya’t kung nais nating maunawaan nang lubos ang isyung ito, nararapat lamang dapat muna nating maunawaan na ang pangangaral sa ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos sa ating pananampalataya ay isang batas ng langit at isang prinsipyo sa mundo, at sa paggawa ng mga bagay na ito ay natutupad natin ang mga komisyon ng Diyos, at ito ang pinakamatuwid na bagay na maaaring magawa ng sangkatauhan.

“Tulad ng ating nalalaman, sa Panahon ng Biyaya, inutusan ng Panginoong Jesus ang Kanyang mga alagad at sinabi: ‘Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal(Marcos 16:15). ‘Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko(Lucas 14:33). Ang Kristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos ay sinabi rin, ‘Bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating isipan at katawan para sa katuparan ng tagubilin ng Diyos, dahil ang ating buong pagkatao ay nagmula sa Diyos, at ito ay umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang mga isipan at katawan natin ay hindi para sa tagubilin ng Diyos at hindi para sa matuwid na dahilan ng sangkatauhan, sa gayon ang ating mga kaluluwa’y hindi magiging karapat-dapat sa mga taong naging martir para sa tagubilin ng Diyos, mas hindi karapat-dapat sa Diyos, na naglaan sa atin ng lahat ng bagay(‘Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan’ sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin na ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay na ay nilikha ng Diyos, at nilikha Niya ang sangkatauhan. Higit pa rito, ibinibigay Niya sa atin ang lahat ng bagay na ating kailangan para mabuhay, at ang paniniwala sa Diyos at pagsamba sa Diyos ay isang batas sa langit at prinsipyo sa lupa. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagpapatotoo sa ebanghelyo ng Diyos, ginagabayan natin ang maraming tao sa harap ng Diyos upang matanggap nila ang pagliligtas ng Diyos. Ito ay isang komisyon na bigay sa atin ng Diyos, ang ating takdang tungkulin, ang pinakadakilang gawa ng kabutihan at katuwiran, at ito ay higit na naaayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang ang mga alangad at mga apostol ng Panginoong Jesus. Upang magawa ang kalooban ng Diyos, ipinakalat nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Handa silang iwan ang kanilang pamilya, kasal at mga pisikal na kisayahan, tiisin ang mga paninirang-puri at pangungutya ng mga makamundong tao, at ang iba sa mga ito ay nagiging martir sa huli. Ngunit walang sinumang nakasira o humatol sa kanila. Bagkus, sila ay pinuri at ginawang halimbawa na dapat tularan, at sinabi ng mga tao na ang kanilang ginawa ay ang pinakamatuwid na magagawa ng sangkatauhan. Ngayon, ang Panginoong Jesus na matagal na nating pinakahihintay ay nagbalik na bilang Makapangyarihang Diyos. Upang sa wakas ay mailigtas tayo sa mga gapos ng kasalanan, ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang mga salita at isinasagawa ang paghatol umpisa sa bahay ng Diyos. Ginagawa Niya ang lahat ng mga ito upang tayo ay baguhin at dalisayin mula sa ating mga tiwaling disposisyon, at sa wakas ay gabayan ang sangkatauhan papasok sa Kanyang kaharian. Mula sa mga salita ng Diyos, mauunawaan ng mga kapatid na ang kagyat na hangarin ng Diyos ay ang maligtas ang tao, at maging handa tayong iwan ang ating mga pisikal na kasiyahan, upang harapin ang panganib na mahuli at usigin ng CCP, at gawin ang lahat nang ating makakaya upang ipalaganap at magpatotoo sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, upang mas maraming tao ang makatanggap ng pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw at sa wakas ay makamit ang tunay na pagliligtas ng Diyos at maiwan. Ito ay isang matuwid na gawain, at ito ay kalooban ng Diyos itong isinasagawa! Gayunpaman, ang CCP, ay alam ng pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama ngunit gumagawa pa rin sila ng kasamaan, at kanilang ipinipilit na ang mga Kristiyano na nagpapalaganap ng ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos ay iniiwanan ang kanilang tahanan at inaabandona ang kanilang mga pamilya. Maliwanag na ito ay maling akusasyon at pagbabaluktot sa katotohanan, at ang CCP ang nagpapakalat ng mga mapanlinlang na sabi-sabi at mga kamalian!”

Habang nakikinig ako sa pagbabahagi ni sister, nagnilay ako, at naisip ang mga banyagang misyonaryo ng nakaraan. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya at isinuko ang kanilang pisikal na kaligayahan upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa atin. Kung hindi nila iniwan ang kanilang pamilya para mangaral ng ebanghelyo sa Tsina, paano pa natin mapakikinggan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus? Noon ko naunawaan na, bilang isang Kristiyano, ang kakayahang isuko ang lahat at maging handa sa pagdurusa upang ipangaral ang ebanghelyo ay isang mabuting gawa—ito ay paggawa ng kalooban ng Diyos, at ito ay isang bagay na kapuwa naaayon sa kalooban ng Diyos at nakakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos

Noon din nagpatuloy sa pagbabahagi si Sister Feng, sinasabing, “Ang pangangaral ng ebanghelyo ay isang bagay na palaging kapuri-puri at naaalala ng Diyos, at ang pinakadakilang gawain ng kabutihan at katuwiran ba magagawa ng isang tao. Gayunman ay nakakatanggap pa rin iyon ng paghatol at paninirang-puri ng CCP. Bakit ganoon? Tulad ng nalalaman ng lahat, ang CCP ay isang samahan ng mga hindi naniniwala sa Diyos, at ito ay isang satanikong rehimen na kinamumuhian at lumalaban sa Diyos. Kaya paano nito hahayaang maniniwala ang mga Tsino sa Diyos at sumunod sa tamang landas? Mula nang magkaroon ng kapangyarihan ang CCP, hayagan nilang binansagang mga kulto ang Kristiyanismo at Katolisismo, tinawag nitong libro ng mga kulto ang Bibliya, at inalis ang maraming kopya ng Bibliya at sinunog ang mga ito. Binansagan din nito ang maraming mga bahay-iglesia bilang samahan ng mga kulto at inusig, pinigilan at pinagbawalan ang mga ito. Marami na sa mga dayuhang misyonaryo ang pinaalis nila sa bansang Tsina, at walang-habas na inaresto, ikinulong, pilit binago at paulit-ulit na sinaktan ang hindi mabilang na mga Kristiyano at mga Katoliko.

“Dahil ang Kristo ng mga huling araw—Ang Makapangyarihang Diyos—ay nagpakita at sinimulan ang Kanyang gawain sa Tsina noong 1991, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay mabilis na lumago. Hindi lamang naitatag sa bawat probinsiya ng Tsina Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos kundi pati na rin ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos ay mabilis ring kumalat maging sa ibang bansa. Parami nang parami sa mga taong naghahangad ng pagpapakita ng Diyos ang nagsasaliksik sa gawain ng Diyos ng mga huling araw, at nagiging matatag na rin ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa iba’t ibang bansa, paisa-isang bansa. Samakatuwid, Ang CCP, ay galit na galit na pinipigilan at inusig ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kung may mga kapatid na Tsino sa kabisera ang naniniwala sa Diyos o nangangaral ng ebanghelyo, kung gayon ay nanganganib silang maaresto, usigin at pagmalupitan ng CCP. Hanggang ngayon, maraming mga kapatid sa kabisera ng Tsina ang napilitang tumakas sa kanilang mga tahanan. Ilan sa mga naaresto ng CCP ay isinailalim sa malupit na pagpapahirap, ang iba ay hinatulan at ikinulong, at ang ilan ay nalumpo o namatay bilang resulta ng pambubugbog sa kanila. Libu-libong mga Kristiyano ang hindi na makauwi sa kanilang tanahan, at ang kanilang pamilya ay nagkalat at nawasak. Hindi lamang iyon, walang habas na gumagawa ng mga kuwento ang CCP upang magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at kanilang pamilya. Binabantaan at tinatakot pa ng CCP ang mga miyembro ng pamilya ng mga Kristiyano at ipinagkakait sa kanila ang kanilang karapatang mabuhay upang usigin nila ang mga Kristiyano sa kanilang pamilya, kaya naman maraming pamilya ang nawasak. Ipinakikita lamang ng mga katotohanang ito na ang CCP ay masamang pinuno na nagdudulot ng pagkawasak ng pamilya ng mga Kristiyano!

“Hindi lamang inaaresto at inuusig ng CCP ang mga Kristiyano, ngunit ginagamit din nito ang internet at media upang ipahayag ang lahat ng uri ng kasinungalingang para siraan, alipustahin, at dungisan ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. At ano ang kanilang layunin at intensiyon sa paggawa nito? Ang nais ng CCP ay lokohin ang lahat ng mga tao sa mundo, upang dayain at linlangin ang lahat ng mga hindi nakakaintindi sa katotohanan na lumaban, matakot at mag-ingat laban sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pagtatangkang patigilin ang mga tao mula sa pagsasaliksik at pagtanggap sa tunay na landas, upang mawala sa mga tao ang pagkakataon na makamit ang tunay na pagliligtas ng Diyos! Bukod dito, alam din ng CCP na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, na ipinahayag ng Kristo ng mga huling araw—ang Makapangyarihang Diyos—ay naglalaman ng katotohanan, at na sinuman ang makabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ay mauunawaan nila ang masamang diwa nilang lumalaban sa Diyos at napopoot sa katotohanan, at kanilang tutuligsahin at tatanggihan ang CCP. At kapag nangyari iyon, ang mabangis nitong ambisyon, ang pagnanais nito na malinlang at maloko ang mga tao sa mundo at kontrolin ang buong mundo ay mawawasak. Ang lahat ng klase ng kasamaang ginagawa ng CCP ay nagpapakita lamang sa atin na ang diwa nito ay diwa ni Satanas, at ito ay ang mapang-aping lumalaban sa Diyos at nilalamon ang tao, kung saan nagpapatunay lamang sa propesiya mula sa Biblia na sinasabing ‘At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan(Pahayag 12:9). Sa simula pa lang nagsalita na ng mga kasinungalingan ang Demonyo upang linlangin ang tao at upang itakwil ng tao ang Diyos at sa halip ay sumunod dito. Kailangan nating maunawaan ang diwa ng CCP, dahil noon lamang tayo nito hindi malilinlang!”

Dahil sa pagbabahagi ng kapatid ay nakita ko ang liwanag. Hindi iniiwan ng mga Kristiyano ang kanilang pamilya. Sa halip, ang galit na pag-aresto at pang-uusig ng gobyerno ng CCP sa mga Kristiyano ang siyang dahilan ng kanilang sapilitang paglisan sa kanilang mga tahanan, hindi nagagawang makabalik. Ang CCP ang masamang pinuno na siyang sumisira sa mga pamilya, ngunit binabaligtad nila ang mga bagay at sinasabi na ang mga Kristiyano ang nag-aabandona sa kanilang pamilya. Tunay na masama ang CCP! Naintindihan ko rin na ang CCP ay hindi lamang pumipigil at nang-uusig sa mga kapatid na Tsino sa kabisera sa kanilang pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Diyos, kundi ginagamit din nila ang internet sa pagpapalaganap ng mga sabi-sabi at iba’t ibang uri ng maling pananampalataya at mga kamalian nang sa gayon ay malinlang ang lahat ng mga tao sa mundo, dahil noon ay walang magtatangkang maghanap o magsaliksik ng tunay na landas. Ang mga miyembro ng pamilya na hindi nauunawaan ang katotohanan ay hinihimok din ng CCP upang hadlangan ang mga Kristiyano sa pananampalataya sa Diyos, at ginagawa ito ng CCP upang subukang ilayo sila at ipagkanulo ang Diyos at mawalan sila ng pagkakataong matanggap ang totoong pagliligtas ng Diyos. Noon ko lamang naunawaan na ang CCP ay hadlang at sagabal sa ating landas ng pananampalataya sa Diyos! Naisip ko na sa sampung taon at higit pa na pagmamahalan naming mag-asawa, ngunit ngayon, dahil nalinlang siya ng mga kasinungalingan ng CCP, sinubukan niya akong pilitin na isuko ang aking pananampalataya sa Diyos at naghatid ng alitan sa aming pamilya. Kung hindi ko nakita ang diwa ng mga kasinungalingang iyon, kung gayon ay mapipigilan ako ng aking asawa at tuluyang mawawala ang pagliligtas ng Diyos! Noon din ay nagpasya ako, na kahit ano mang gawin ng aking asawa para ako ay hadlangan sa pananampalataya sa Diyos sa hinaharap, mananatili pa rin akong nananampalataya at sumusunod sa Diyos!

Nagbalik ang Temptasyon at ang Aking Asawa ay Nagbanta ng Diborsyo

Pagkatapos, kahit na ang aking asawa ay hindi humadlang sa aking paniniwala sa Makapangyarihang Diyos sa hayagang paraan, paminsan-minsan ay pinagsasabihan niya ako sa pamamagitan ng pagpapahiwatig. Sa tuwing nakikita niya akong dumadalo sa mga partikular na pagtitipon, naiinis siya sa akin at hindi niya ako kikibuin. Maghahanap siya ng mga mali upang kami ay mag-away, at sinabi lalo naming hindi nauunawaan ang isa’t isa, at lalo naming hindi nauunawaan ang sinasabi ng isa’t isa. Sinabi rin niya na kung ipagpapatuloy ko ang pananampalataya ko sa Diyos, hihiwalayan niya ako. Noong marinig ko ang sinabi niya, sumama nang husto ang loob ko. Naisip ko kung gaano pa kabata ang aming anak, at kung paanong tumatanda na ang aking mga magulang at hindi na maganda ang kanilang kalusugan. Kung hiniwalayan talaga ako ng aking asawa, paano ko sila maaalagaan nang mag-isa? Ngunit kung hindi man kami naghiwalay, patuloy pa rin akong hadlangan ng aking asawa at hindi ako papayagang manampalataya sa Diyos. Naiipit ako at ang aking puso ay nalito at mahina.

Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas-2

Wala akong ibang magagawa kundi ang manalangin muli sa Diyos: “O Diyos! Nais ngayon ng aking asawa na makipaghiwalay sa akin dahil sa paniniwala ko sa Iyo. Kakaunti ang aking pananampalataya at ako ay mahina, gayunman ay hindi ko nais na gumawa ng anumang bagay na magiging sanhi ng Iyong kalungkutan. Humihingi ako sa Iyo ng tulong, bigyan mo ako ng pananampalataya at lakas, at gabayan mo ako sa sitwasyong ito.” Pagkatapos kong manalangin, Naisip ko noong si Job ay makatagpo ang mga panunukso ni Satanas. Ang lahat ng kayamanan at pag-aari ng kanyang pamilya ay kinuha ng mga magnanakaw, ang buhay ng kanyang mga anak ay kinuha, ang buong katawan niya ay nabalot ng masasakit na bukol, at kahit ang kanyang asawa ay sinalakay siya, ang sabi sa Job 2:9 “Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? itakuwil mo ang Dios, at mamatay ka.” Nang makatagpo si Job ng mga tukso ni Satanas, hindi lamang siya hindi nahulog sa mga pakanang panlilinlang ni Satanas, ngunit sinaway din niya ang kanyang asawa, sinasabing “Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios? at hindi tayo tatanggap ng masama?” (Job 2:10). Nawala man ang lahat kay Job, patuloy pa rin siyang naniwala na ang lahat nang bagay ay nasa kamay ng Diyos, at kahit anumang pagsubok ang ibigay sa kanya ng Diyos, mananatili siyang isang nilikhang nilalang at pinupuri ang Lumikha. Hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ngunit naghatid ng pumapailanlang at magandang patotoo, kaya naman napahiya at natalo si Satanas. Ang sitwasyon ko ngayon ay katulad ng panunukso ni Satanas; ginagamit lamang ni Satanas ang aking asawa upang magbanta sa akin ng hiwalayan nang sa gayon ay mapilitan akong isuko ang tunay na landas, at nahulog ako sa pagiging negatibo at kahinaan—hindi nga ba ako tiyak na nahulog sa mga panlilinlang na pakana ni Satanas? Wala ba akong tunay na pananampalataya sa Diyos? “Ang Diyos ang Lumikha at ako ay isang nilikhang nilalang,” Naisip ko. “Ang maniwala sa Diyos at sumamba sa Diyos ay kautusan ng langit at isang prinsipyo sa lupa, at ito ang totoong landas sa buhay. Susunod Ako sa Diyos ano man ang mangyari!” Iniisip ito, nagpasya ako na tularan si Job, at nagpasya akong paluguran ang Diyos. Pagkatapos ay naisip ko kung paano pinangangasiwaan ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay at ang buong pagkatao ko ay nasa mga kamay ng Diyos, kasama na ang aming kasal. Ano pa man ang kalabasan ko sa akin sa huli, nais kong magpasakop sa soberanya at pagsasaayos ng Diyos, na hindi maloko ni Satanas, at magpatotoo para sa Diyos!

Nagdesisyon Akong Paluguran ang Diyos at Nasaksihan Ko ang mga Gawain ng Diyos

Nang maintindihan ko ang kalooban ng Diyos, natagpuan ko ang pananampalataya at ang lakas ng loob na magpatotoo at paluguran ang Diyos. Kung pilit akong papipiliin ng aking asawa na mamili sa pagitan ng aking pamilya at sa pananampalataya ko sa Diyos, kung gayo’y mas pipiliin ko na kami ay maghiwalay at manatiling sumusunod sa Diyos. Nang maglaon, mahinahon kong sinabi sa aking asawa, “Mahal ko ang pamilyang ito, ngunit hindi ko maaaring isuko ang pananampalataya ko sa Diyos. Gusto mong isuko ko iyon ngunit hindi ko kaya. Kung talagang nais mo akong hiwalayan, kung gayon ay handa akong ibigay iyon sa iyo. Kahit ayaw ko talagang makipaghiwalay, nalinlang ka ng mga kasinungalingan ng CCP at hindi mo malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi, at ginagamit mo ang diborsyo para pilitin ako, kaya wala akong mapagpipilian.” Matapos kong magsalita, napaka-kalmado at payapa ng aking pakiramdam.

Kinabukasan, nagpasa ako ng papeles para sa diborsyo. Sa gulat ko, nagpakumbaba ang aking asawa at mahinanon akong kinausap. “Hindi ko inasahan na ikaw ipipilit mo ang pananampalataya mo sa Makapangyarihang Diyos, kaya ngayon ay talagang nakumbinsi mo ako. Maaari kang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, hindi na kita hahadlangan muli.” Naririnig siyang sinasabi ito, alam ko na ito ay gawa ng Diyos at nagpasalamat ako sa Kanya ng tahimik sa aking puso. Nakita ko na, nang magkusa akong nanalig sa Diyos at nagpatotoo, napahiya si Satanas. Kung kaya’t, minsan pang nagpatotoo ako sa aking asawa sa intensyon ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan, at ibinahagi ko sa kanya ang mga diwa ng mga bulung-bulungan ng CCP at ang bunga ng paniniwala sa ganoong uri ng kasinungalingan. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, hindi pinabulaanan ang aking asawa ang aking sinasabi, kundi tahimik lamang na nakinig. Matapos ang araw na iyon, hindi na nabanggit muli sa akin ng aking asawa ang tungkol sa diborsyo, at hindi na siya nakikipag-away sa’kin kapag nakikita niya akong dumadalo sa mga pagtitipon sa iglesia.

Isang araw, makalipas ang tatlong buwan, nag-uusap kaming mag-asawa tungkol sa pananampalataya, bigla niyang sinabi sa akin, “Mula nang sabihin mo sa akin ang tungkol sa pahayag na ‘Ang taong naniniwala sa Makapangyarihang Diyos ay iniiwan ang kanilang pamilya’ ay isang kasinungalingan lamang na pinalabas ng CCP, inoobserbahan ko ang inyong iglesia at palihim na nanuod ako ng mga pelikula ng iyong iglesia, lalo na iyong mga pelikula tungkol sa kung paano inuusig ng CCP ang mga Kristiyano. Matapos ko lamang mapanuod ang pelikulang iyon ay saka ko naintindihan na kayong mga mananampalataya sa Makapangyarihang Diyos ay hindi inaabandona ang inyong mga pamilya, ngunit sa halip ay ang pag-aresto at pag-uusig sa inyo ng CCP ay naging dahilan upang ang maraming tao sa inyong iglesia ay umalis sa kanilang tahanan upang makatakas sa pang-aaresto. At upang maitago ang mga masasamang gawaing ito ng pag-uusig sa mga relihiyosong paniniwala at pagkait sa mga tao ng kanilang karapatang pantao, ipinipilit ng CCP na ang mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang nangiiwan sa kanilang pamilya. Ito ay bulung-bulungan at paninirang-puri, ganoon ka-simple! Sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon na hindi nararapat na basta na lamang maniwala ang isang tao sa sinasabi ng Partido ng Komunistang Tsino, at nagpasya ako na pumunta sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at saliksikin iyon mismo.” Sa mga salita ng aking asawa, minsan ko pang nasaksihan ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. Ang aking puso ay naantig sa sobrang init ng pag-ibig sa akin ng Diyos, at wala akong masabi kung gaano ka saya ang aking kalooban. Pagkatapos noon, sa pamamagitan ng panahon ng paghahanap at pagsasaliksik, natanggap rin ng aking asawa ang gawain ng Diyos ng mga huling araw at nagsimula na rin siyang dumalo ng mga pagtitipon.

Nang maglaon, nabasa ko sa salita ng Diyos: “Sa Aking plano, si Satanas ay laging nakasunod sa bawat hakbang, at, bilang kalaban ng Aking karunungan, ay laging nasubok na maghanap ng mga daan at paraan upang gambalain ang Aking orihinal na plano. Ngunit makasusuko ba Ako sa mapanlinlang na pamamaraan nito? Ang lahat ng sa langit at ng sa lupa ay naglilingkod sa Akin—maaari bang ang mapanlinlang na pamamaraan ni Satanas ay may anumang pagkakaiba? Ito mismo ang pinagsangahan ng Aking karunungan, at ito mismo ang kamangha-mangha sa Aking mga gawa, at ito ang prinsipyo kung saan ang Aking buong plano ng pamamahala ay isinasakatuparan. Sa panahon ng pagtatayo ng kaharian, hindi Ko pa rin iniiwasan ang mapanlinlang na pamamaraan ni Satanas, ngunit patuloy pa rin sa gawain na dapat Kong gawin. Sa lahat ng bagay sa sanlibutan, napili Ko na ang mga gawa ni Satanas bilang Aking hambingan. Hindi Ko ba ito karunungan? Hindi ba ito mismo ang kamangha-mangha tungkol sa Aking gawain?(“Kabanata 8” ng Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Naantig muli ang aking puso sa mga salita ng Diyos, at ipinaunawa nila sa akin na ang mga salita ng Diyos ay ginagawa batay sa mga panlilinlang ni Satanas. Ginagamit ng Diyos si Satanas bilang isang palara, at sa pamamagitan ng paggambala na dulot ni Satanas, hinahayaan ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkaunawa, gayundin ang paglago sa ating buhay. Iniisip ang panahong iyon, noon sinubukan akong pigilan ng aking asawa sa pananampalataya ko sa Diyos dahil siya ay nalinlang ng mga kasinungalingan ng CCP, bagaman nagdusa ako ng kaunti dahil sa sitwasyong iyon at nakaranas ng panghihina at pagiging negatibo, dahil sa pagbabahagi sa mga salita ng Diyos ng aking mga kapatid, naunawaan ko ang tunay na diwa ng CCP; ito ay isang sagabal sa landas para na tinatahak natin habang nagbabalik-loob tayo sa Diyos, at higit pa doon ay isa itong mitsa na nagpapasiklab ng away sa pamilya, at hindi ko mapigilang mamuhi doon. Sa buong labanang ito ng espiritu, nakakaramdam ako ng pagiging negatibo at kahinaan, tanging sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos at sa kaliwanagan at sa gabay ng mga salita Diyos ay nakaya kong malampasan ang mga tukso ni Satanas at tumindig para magpatotoo sa Diyos. Dahil nakaligtas sa labanang ito, aking napahalagahan ang katapatan ng Diyos, at tunay kong naramdaman na ang Diyos ay nasa tabi natin at sumusuporta sa tuwing kailangan natin Siya. Hangga’t nananalig tayo at masigasig nating hinahanap ang Diyos, kung gayon ay kasama natin ang Diyos. Lalo pang lumaki ang pananampalataya kong sumunod sa Diyos, at naging mas handa pa akong ilaan ang kung ano pa mang natitirang oras sa buhay ko sa pagsunod sa katotohanan at pagsunod sa Diyos hanggang sa huli! Salamat sa Diyos!

Mag-iwan ng Tugon