Menu

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi)

Tala ng Patnugot:

Si Hu Yang, isang Kristiyano, ay tinanggap ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Gayunpaman, sapagkat naloko ang kanyang asawa ng mga salit-saling kwento ng CCP, ay sinubukang pigilan ang kanyang paniniwala sa Diyos. Paano umasa ni Hu Yang sa Diyos at nagpatotoo sa gitna ng laban sa espiritu? Ating basahin ...

Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kapatid, nalaman ko ang katotohanan ng pagtitiwali sa sangkatauhan ni Satanas, anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan at ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain. Natutunan ko rin kung paano makapasok sa kaharian ng langit ang isang tao at ang patutunguhan sa hinaharap at ang wakas ng sangkatauhan, gayundin ang ibang mga katotohanan. Matapos ang isang panahon ng paghahanap at pagsasaliksik, lubos akong nakatiyak na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, matapos iyon ay aktibo akong dumalo sa mga pagtitipon sa iglesia. Habang dumarami ang nababasa kong mga salita ng Diyos, naintindihan ko ang mga paghihirap na ginagawa ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, at gusto kong ibahagi ang ebanghelyo sa aking asawa upang sa lalong madaling panahon ay matanggap din niya ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Hindi inaasahan, sa hapon kung saan nakipagkasundo ako sa mga kapatid kong babae sa iglesia na ipangaral ang ebanghelyo sa aking asawa, may nangyari na hindi ko mahuhulaan ...

Ang Aking Asawa ay Naloko ng mga Kasinungalingan at Sinubukan Niya Akong Pigilan sa Paniniwala sa Diyos

Tinukso ni Satanas

Nang hapong iyon, nakaupo ang asawa ko sa sopa habang nanunuod ng isang bidyo sa kanyang telepono gaya ng kanyang palaging ginagawa, nang madaanan niya ang mga kwento ng pamahalaang Komunistang Tsino tungkol sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos: “Kapag nagsimulang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos ang isang tao, humahayo sila at namamahayag ng ebanghelyo, at iniiwan nila ang kanilang pamilya…” Agad na nagalit ang asawa ko, at kanyang sinabi na hindi na niya ako pahihintulutan na maniwala sa Makapangyarihang Diyos. Ako’y sumagot ng mahinahon sa kanya, at aking sinabi, “Iyan ay pawang mga kasinungalingan lamang na ipinakalat ng CCP. Ang mga kapatid na nangangaral ng ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos ay hindi inaabandona ang kanilang pamilya….” Subalit ang aking asawa ay tuluyan nang nahulog sa mga kasinungalingan at ayaw nang makinig. Galit na sinabi sa akin ng aking asawa, “Wala akong pakialam! Maari kang maniwala sa Diyos na Jehova kung gusto mo, o maaari kang maniwala sa Panginoong Jesus, at susuportahan kita. Hangga’t hindi ka naniniwala sa Makapangyarihang Diyos, gagawin ko kung ano ang iyong gusto!” Ako’y mahinahong nagsalita, “Kahit na ang Diyos na Jehova, ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ay magkakaiba ng pangalan, Sila ay iisang Diyos lamang. Tatlong magkakaibang pangalan lamang sila na ginamit ng Diyos sa Kanyang Gawain sa magkakaibang panahon. Upang maligtas ang sangkatauhan, nagsasagawa ang Diyos ng tatlong yugto ng gawain. Ang unang yugto ay ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan na isinagawa ng Diyos na Jehova. Ang ikalawang yugto ay ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya na isinagawa ng Panginoong Jesus. At ang ikatlong yugto ay ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian na isinagawa ng Makapangyarihang Diyos. Matapos makumpleto ng Panginoong Jesus ang ikalawang yugto ng gawain, iyon ay ang gawain ng pagtubos, Kanyang sinabi, ‘Ako’y madaling pumaparito(Pahayag 22:12). Ngayong ang Panginoong Jesus ay nagbalik bilang Makapangyarihang Diyos, Kristo ng mga huling araw. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng milyun-milyong salita at isinasagawa Niya ang gawain ng paghuhukom na nagsisimula sa bahay ng Diyos upang linisin at mabago ang tao, upang ganap na maligtas ang tao sa kamay ni Satanas at sa huli ay mapunta ang tao sa kaharian Niya. Dahil dumaan sa panahon ng paghahanap at pagsasaliksik, nakita ko na ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay totoo at isiniwalat ang lahat ng ito sa Biblia. Nakasisiguro ako na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, at ang aking paniniwala sa Makapangyarihang Diyos ay nagbibigay sa akin ng daan upang makasabay sa mga yapak ng Kordero. Hindi mo hinanap o sinaliksik ang gawa ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw at hindi mo nabasa ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, kaya paanong agad kang naniwala sa mga kasinungalingang iyon at tututulan mo ang paniniwala ko sa Diyos?”

Hindi makasagot sa akin ang asawa ko at, sa galit ay itinapon niya ang kanyang telepono sa mesa, tumayo, at mababa ang tinig na sinabi sa akin, “Sabihin mo kung anong gusto, pero hindi kita pinapayagang maniwala sa Makapangyarihang Diyos!” Nabigla akong makita ang ganitong asal ng aking asawa. Sampung taon na kaming kasal at siya ay naging mabuting asawa sa akin. Kahit minsan hindi niya ako tinutulan sa mga bagay na nais ko o sa mga bagay na gusto kong gawin, mas lalo na ang magalit tulad ngayong araw na ito. Hindi ko inasahan ang masamang gawi niya sa akin matapos siyang maloko ng mga kasinungalingan ng CCP o na tututol siya ng husto sa paniniwala ko sa Diyos—hindi ako makapaniwala. Naisip kong malapit nang dumating ang mga kapatid kong babae sa iglesia para mangaral ng ebanghelyo sa aking asawa. Ngayong matigas na tumututol ang aking asawa sa pananampalataya ko sa Diyos, wala akong magawa kundi tahimik na kunin ang aking telepono at magpadala ng mensahe sa aking mga kapatid na babae na huwag nang tumuloy. Hindi nagtagal matapos kong maipadala ang mensahe sa aking mga kapatid na babae sa iglesia ay agad na hinablot ng aking asawa ang aking telepono at tinanggal app ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos kasama na rin ang mga software na aking ginagamit upang makipag-ugnayan sa aking mga kapatid na babae sa iglesia, at minsan pang binalaan niya ako na huwag nang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos kahit kailan.

Nakikita kung paano nalinlang nang husto ng mga kasinungalingan ng CCP ang aking asawa, labis akong nabalisa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa susunod upang puwersahin akong itigil ang aking pananampalataya, o kung magagawa ko pa bang dumalo sa pagtitipon ng aking mga kapatid kahit kailan…. Labis akong nakaramdam ako ng takot at kawalan ng pag-asa, at tanging nagawa ko lamang ay tawagin ang Diyos nang paulit-ulit sa aking puso: “O Makapangyarihang Diyos! Ako ay nakakaramdam nang panghihina ngayon at hindi ko alam kung ano ang pinakamagandang gawin. Maliit lamang ang aking tayog at kakaunti lamang ang katotohanang nauunawaan ko. Mangyaring tulungan mo ako at magbukas ng daan para sa akin. O Diyos! Kahit ano pa man ang itrato sa akin ng aking asawa, ako ay maniniwala pa rin sa Iyo at susunod sa Iyo. Hindi kita ipagkakanulo kahit anong mangyari. Ang aking hiling ay bigyan mo ako ng pananampalataya at lakas. Magpapatotoo ako para sa Iyo. Mangyaring paliwanagin mo ako at gabayan upang maunawaan ko ang Iyong kalooban. Salamat sa Iyo Diyos ko!” Pagkatapos manalangin, agad akong nakaramdam ng kapayapaan sa loob ko, at hindi na ako nakaramdam ng anumang takot. Sinulyapan ko ang aking asawa na hindi na gaanong nakakatakot kumpara kanina, sa pagkabigla ko, natulog na lamang siya. Noon at noon din ay nalaman ko na na rinig ng Diyos ang aking panalangin. Sa panahon na ako’y walang magawa, binigyan ako ng Diyos ng pananampalataya at lakas ng loob at nagbukas Siya ng daan para sa akin. Ang Diyos ay tunay at buhay na Makapangyarihang Diyos, at mula sa aking puso, iniaalay ko ang aking pasasalamat at papuri sa Diyos. Natulog lamang buong maghapon ang aking asawa, ngunit nakakaramdam pa rin ako ng alinlangan, alinlangang baka magalit siya sa akin kapag nagising siya, kaya naman tahimik akong nanalangin sa Diyos sa aking puso.

Sa pagkabigla ko, nang magising ang aking asawa, nakita niya akong nakaupo pa rin sa sopa at nauna siyang nagsalita kahit na wala akong sinasabing kahit ano, “Mali ako kanina. Binalik ko na ang software sa iyong sa telepono. Maaari ka nang manampalataya sa Diyos kung nais mo. Hindi na kita hahadlangan kahit kalian.” Tuwang-tuwa ako nang marinig ko ang sinabi niya at alam ko na ang lahat ng nangyari ay ayon sa pagsasaayos ng Diyos. Noon ko lamang tunay na napahalagahan ang kapangyarihan at soberanya ng Diyos, at naisip ko ang mga salita sa Diyos na sinasabing: “Ang puso’t espiritu ng tao ay nasa kamay ng Diyos, lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man dito o hindi, anuman at lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat, magbabago, mapapanibago, at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay(“Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Oo,” naisip ko. “Buhay man o patay, lahat ng mga bagay ay hawak ng kamay ng Diyos. Ang bawat iniisip at ideya natin ay nagbabago sa ilalim ng soberanya at pagsasaayos ng Diyos. Gawain ng Diyos ang nagpabago sa ugali ng aking asawa, at iyon ay pakikinig ng Diyos sa aking mga panalangin. Alam ng Diyos na maliit lamang ang aking tayog at, sa panahong ako ay walang magawa, binigyan Niya ako ng pananampalataya at lakas ng loob at nagbukas Siya ng daan para sa akin.” Patuloy akong nagpapasalamat sa Makapangyarihang Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso.

Ang Lahat ng Ito ay Labanan Pala sa Daigdig ng Espiritu

Sa isang pagtitipon sa iglesia nang sumunod na araw, ikinuwento ko sa aking mga kapatid kung ano ang nangyari kahapon. Matapos nilang makinig sa akin, napuno ng emsosyon si Sister Feng at sinabing, “Salamat sa Diyos! Ang nangyari sa iyo ay nagpapahintulot sa ating makita na ang Diyos ay nasa tabi natin at Siya ang ating suporta sa pangangailangan. Hangga’t tumatawag tayo sa Kanya ng matapat, kung ganoon ay palagi Siyang makikinig sa ating mga panalangin at magbubukas ng daan para sa atin. Gayunpaman, kasabay nito ay dapat nating malaman na nang sinubukan kang pigilan ng asawa mo sa pananampalataya mo sa Diyos, kahit na tila lamang iyon isang miyembro ng iyong pamilya na sinusubukan kang guluhin, ang totoo talaga ay isa itong matinding labanan ng espiritu! Hindi natin nakikita at naiintindihan ang mga bagay gamit ang ating pisikal na mata, ngunit sa halip ay dapat nating matutunang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng mga salita ng Diyos at katotohanan!” Gulat na napatingin ako kay Sister Feng, “Labanan ng espiritu?” naisip ko, “Ano kayang ibig sabihin noon?”

Noon din, binasa ng kapatid ang isang sipi ng mga salita ng Diyos sa akin: “Ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay nagmamalasakit sa isang tao, nagmamasid sa isang tao, at binubuntutan ni Satanas ang Kanyang bawat hakbang. Sinumang pinapaboran ng Diyos, binabantayan din ni Satanas, nakabuntot sa likod. Kung nais ng Diyos ang taong ito, gagawin lahat ni Satanas ang makakaya nito upang hadlangan ang Diyos, gagamitin ang iba’t ibang masasamang kaparaanan upang tuksuhin, guluhin at wasakin ang gawain ng Diyos upang kamtin ang natatagong layunin nito. Ano ang layunin nito? ... Si Satanas ay nakikipagdigma sa Diyos, sumusunud-sunod sa likuran Niya. Ang layunin nito ay ang buwagin ang lahat ng gawain na nais gawin ng Diyos, sakupin at kontrolin ang mga nais ng Diyos, ganap na puksain ang mga nais ng Diyos. Kung hindi sila mapupuksa sila kung gayon ay maaangkin ni Satanas upang magamit nito—ito ang layunin nito(“Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Noon nagbahagi ang kapatid, sinasabing, “Mula sa mga salita ng Diyos, nagawa nating makita ang katotohanan ng labanan sa daigdig ng espiritu, at nakikita natin ang masamang diwa ni Satanas. Nilikha ng Diyos ng sangkatauhan, at umaasa Siya na maririnig natin ang Kanyang mga salita at susunod sa Kanya. Gayunman, mula pa nang tayo ay tiniwali ni Satanas, napalayo sa Diyos at tayo ay nahulog sa masamang impluwensya ni Satanas. Tayo ay iginapos at inalipin ni Satanas, at nabubuhay tayo ng mga buhay ng matinding sakit. Hindi nakakaya ng Diyos na tayo ay makita Niyang winawasak at sinisira ni Satanas, kung kaya’t sinimulan Niya ang Kanyang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala upang sagipin ang sangkatauhan sa mga kamay ni Satanas. Upang sa wakas ay magawa nating iwaksi ang mga gapos, ang mga kontrol at pamiminsala ni Satanas, upang matamo ang totoong pagliligtas ng Diyos, upang maakay sa kaharian ng Diyos at tamasahin ang mga biyaya at pangako ng Diyos. Gayunpaman, ayaw ni Satanas na makamit natin ang totoong pagliligtas ng Diyos, kung kaya’t ginagawa nito ang lahat ng paraan at ginagawa ang makakaya linlangin at hadlangan tayo sa pagsunod sa Diyos at pagsamba sa Diyos. Ginagawa nito ang lahat ng ito sa pagtatangka na gawin tayong negatibo at mahina at mawalan ng pananampalataya sa Diyos sa puntong lumalayo tayo sa Diyos at ipinagkakanulo Siya, at nawawala sa atin ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw.

“Halimbawa, may ilang mga kapatid na, matapos nilang tanggapin ang paggawa ng Diyos ng mga huling araw, ay nakatagpo ng patutol sa kanilang pananampalataya sa Diyos mula sa mga miyembro ng kanilang pamilya dahil nakita nila ang mga sabi-sabing ipinapakalat online ng CCP. Kapag dumadalo sa mga pagtitipon ang ilan sa mga kapatid at nagbabasa ng mga salita ng Diyos, sila ay bahagyang tulog at ang kanilang puso ay naguguluhan, at ang ilan sa ating mga kapatid o sa kanilang pamilya ay nagkakasakit. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng hindi kanais-nais na pamamaraang ginagamit ni Satanas upang istorbuhin at tuksuhin ang mga tao. Hu Yang, nais mong ipamahayag sa iyong asawa ang ebanghelyo upang matanggap rin niya ang pagliligtas ng Diyos, ngunit nang gagawin mo na iyon, ginamit ni Satanas ang mga kasinungalingan nito upang linlangin ang iyong asawa, upang labanan niya ang gawain ng Diyos ng mga huling araw at upang mag-ingat ito. Hindi lamang sa hindi niya hinanap o sinaliksik ang tamang daan, ngunit sinubukan ka rin niyang pigilan sa pananamapalataya sa Diyos sa Diyos. Sa ibabaw nito, tila sinusubukan kang pigilan ng iyong asawa, ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Satanas ang nagpapakilos sa mga mapanlinlang nitong gawain. Ginagamit ni Satanas ang iba’t-ibang uri ng kasinungalingan upang malinlang ang ating pamilya na hindi nananampalataya sa Diyos upang sila hadlangan at pilitin nila tayo, sa sa pagsubok na gawin tayong negatibo at maging mahina at isuko natin ang tamang daan, upang sa wakas ay mawala sa atin ang pagliligtas ng Diyos at sa huli ay lalamunin ni Satanas. Sister, kapag sinusubukan tayong hadlangan ng mga miyembro ng ating pamilya, dapat nating makita ang mga bagay mula sa pananaw ng mundo ng espiritu, dahil sa likod ng mga ikinikilos ng mga miyembro ng ating pamilya ay nagtatago ang kasuklam-suklam na mga layunin ni Satanas!”

Matapos makinig sa pagbabahagi ng kapatid sa paraang ito, biglang napuno ng kaliwanagan ang aking puso. Kung ganoon, sa umpisa pa lang ay hinaharap ko ang matinding paglalaban sa daigdig ng espiritu! Naisip ko kung paanong ang aking asawa ay nagsimulang subukan akong isuko ang paniniwala ko sa Diyos matapos niyang makita ang mga kasinungalingan sa CCP, at alam ko na ang lahat ng ito ay dala ng panlilinlang ni Satanas. Tunay ngang kasukla-suklam at kapoot-poot si Satanas!

Mag-iwan ng Tugon