Menu

Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I)

Naniniwala akong maraming mga kapatid na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dumanas ng pagharang ng ating mga di-mananampalatayang kapamilya. Kapag hinaharap ang ganitong mga pangyayari, nakakaramdam tayo ng kawalan ng kakayahan, kahinaan, at walang malingunan. Gayunpaman, huwag mag-alala; Bibigyan tayo ng Diyos ng landas ng pagsasanay. Minsan, umasa ako sa Diyos upang mapagtagumpayan ang pagharang ng aking asawa …

Quick Navigation
Binalaan Ako ng aking Asawa na Huwag Maniwala sa Makapangyarihang Diyos Dahil sa Paniniwala sa mga Sabi-sabi
Isang Paraan Upang Makita ng Malinaw ang mga Sabi-sabi ay Ang Pagkilatis sa Kakanyahan ng CCP
Ang Aking Asawa ay Inimbita ang Aming Pastor Upang Subukan na Baguhin ang Aking Isipan
Ang mga salita ng Diyos ay Nagpapaunawa sa Akin sa Labanang Espirituwal at Pagkakaroon ng Pananalig

Binalaan Ako ng aking Asawa na Huwag Maniwala sa Makapangyarihang Diyos Dahil sa Paniniwala sa mga Sabi-sabi

Hawak ang aking telepono sa kanyang kamay, ang aking asawa ay pagalit na tinanong ako, “Naniniwala ka sa Makapangyarihang Diyos? Paanong mayroong apps ng Ang Iglesiya ng Makapangyarihang Diyos sa iyong cellphone? Nakita mo ba kung paano kondenahin ng CCP ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa online? Sinasabi dito na ang mga mananampalataya sa Makapangyarihang Diyos ay iniiwanan ang kanilang mga pamilya. Binabalaan kita, huwag kang maniwala sa Makapangyarihang Diyos; kung hindi ay mawawala ang ating pamilya.”

espiritwal-na-labanan-paghilig-sa-Diyos

Bago pa man ako makasagot, binura na niya ang apps ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at lahat ng mga kontaks ng aking mga kapatid sa iglesiya.

Nakaramdam ako ng parehong pagkabalisa at galit. Hindi kailanman niya ako sinigawan sa loob ng 10 taon ng aming pag-aasawa, ngunit ngayon ay ginawa nya dahil sa paniniwala sa mga alingawngaw online. Paano ako makikipag-usap sa kanya upang maalis ang maling pag-intindi niya tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Isang Paraan Upang Makita ng Malinaw ang mga Sabi-sabi ay Ang Pagkilatis sa Kakanyahan ng CCP

Naalala ko na habang nasa pagpupulong, ang mga kapatid ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagbahagi na ang mga alingawngaw online ay gawa-gawa ng CCP upang pasinungalingan at siraan ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang CCP ay ateyistang gobyerno, at sa kakanyahan ay isang satanikong rehimen laban sa Diyos. Kinamumuhian nito ng labis ang Diyos at ng mga tao na naniniwala sa Diyos. Simula pa man nang makuha ang kapangyarihan, hindi ito tumigil sa pag-usig ng relihiyosong pananalig, at lubhang inuusig partikular,ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Simula 1991 nang magpakita ang Makapangyarihang Diyos upang gumawa ng Kayang gawain sa Tsina, upang lubusang maipagbawal ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang CCP ay inangkin na ang itim ay puti at nag gawa-gawang mga insidente upang pabulaanan at atakihin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isa pa, nagmamadali nitong inaresto ang mga Kristiyano, na nagresulta sa maraming mga Kristiyano na nabilanggo—ang ilan ay pinarusahan; ang ilan ay nagdusa ng malupit na pagpapahirap; ang ilan ay ginulpi hanggang sa mabaldado o mamatay. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang mga Kristiyanong kabilang sa Ang Iglesiya ng Makapangyarihang Diyos ay dapat na iiwas ang kanilang sarili at magtago mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar; ang kanilang mga pamilya ay nagkawatak-watak at hindi sila makakabalik sa kanilang mga tahanan; ang ilan ay napilitang tumakas sa ibang bansa. Kaya’t hindi dahil iniwanan nila ang kanilang mga pamilya, ngunit sa halip ay dahil sa pang-uusig ng CCP na wala silang pagpipilian kundi tumakas sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, inilalagay ng CCP ang bintang sa mga biktima nito, gumagawa-gawa ng mga alingawngaw, dinudungisan, at sinabi na ang mga Kristiyano ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa kanilang pamilya. Hindi ba ito nakaliligaw sa mga katotohanan, binabaliktad ang tama at mali? Ang CCP ay ang masamang pasimuno na nagdulot ng pagkawatak-watak ng maraming pamilya ng mga Kristiyano, at nagdulot sa kanila na takasan ang kanilang mga tahanan at mabuhay bilang mga palaboy.

Sa pag-iisip nito, nagbigkas ako ng isang tahimik na dalangin sa Diyos: “O Diyos, alam ko na ang mga alingawngaw sa online ay ang mga kasinungalingan at walang katuturan ng CCP. Hindi sila ang mga simpleng katotohanan. Ngunit lamang ang aking asawa ay nalinlang nila at sinisikap na pigilan ako na maniwala sa Iyo. Diyos ko, ano ang dapat kong sabihin sa kanya upang malaman niya ang mga alingawngaw at sa gayon siyasatin ang Iyong gawain sa mga huling araw? Nawa’y gabayan Mo ako.”

Pagkaraan, sinabi ko sa aking asawa, ng walang pag-aalala, “Wala akong ideya kung ano ang iyong nakita sa online. Ngunit huwag magsalita nang walang kapararakan bago mo maunawaan ang katunayan ng mga katotohanan. Hindi mo alam na ang CCP ay isang ateyistang gobyerno at palaging inuusig ang paniniwala sa relihiyon. Kinondena din nito at inaapi ang mga naniniwala sa Panginoong Jesus. Mula sa panlabas sinasabi nito na ang mga mamamayan nito ay may karapatan sa kalayaan ng paniniwala sa relihiyon, ngunit sa pribado ay gumagamit ito ng iba’t ibang paraan upang higpitan ang kanilang kalayaan sa paniniwala. Ipinapahiwatig nito na ang mga salita ng CCP ay hindi maaaring mapagkakatiwalaan. Bukod dito, nakikita ng CCP na ang mga tao na tumanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nagbasa ng mga salita ng Diyos, ay nagsisimula na maunawaan ang ilang mga katotohanan, lumakad sa tamang landas ng buhay, at nakakakuha ng ilang pang-unawa sa masamang pamamahala nito at lumalaban sa diwa ng Diyos, kaya natatakot na matapos na magising ay tatanggihan nila ito. Upang mapanatili ang rehimeng awtoridad nito, magtatag ng isang walang-diyos na kaharian sa mundo, at mahigpit na hahawakan ang mga tao, ang CCP ay naggawa-gawa ng lahat ng uri ng alingawngaw upang siraan ng puri at dumihan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Gayunpaman, tungkol sa kung anong uri ng Iglesia Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay, hindi mo dapat paniwalaan ang mga alingawngaw sa online ngunit dapat mo itong pag-aralan nang praktikal, at pagkatapos ay malalaman mo nang malinaw.”

Ang aking asawa ay napahinto ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi, “Kahit na ang CCP ay hindi nagsasalita ng katotohanan, hindi pa rin ako naniniwala na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus.”

Pagkatapos ay sinabi ko, “Kung hindi ka naniniwala rito, ayos lang, ngunit ang aking pananalig sa Makapangyarihang Diyos ay nasa sa akin. Hindi ko ito bibitawan!”

Nang makita na ang aking saloobin ay hindi natitibag, ang aking asawa ay naghayag sa akin ng maraming negatibong publisidad na umiikot sa online na tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya dahil nakatamo ako ng ilang pagkakaunawa sa lumalaban sa Diyos na kakanyahan ng CCP’s at alam ko na ang lahat ng negatibong publisidad ay walang basehang mga sabi-sabi. Nang makita ito, direkta siyang umalis dala ang aking telepono at saka nag-iwan ng buntong-hininga. Nang makaalis siya, mabilis akong nanalangin sa Diyos, “O Diyos, hindi ko alam kung susubukan bang pigilan ako ng aking asawa o hindi. Nagmakaawa lamang ako sa Iyo na protektahan ang aking puso at bigyan ako ng pananalig. Gaano man niya ako pinipigilan, magpapatuloy ako sa pagdalo sa mga pagtitipon.”

Ang Aking Asawa ay Inimbita ang Aming Pastor Upang Subukan na Baguhin ang Aking Isipan

Isang araw, ang aming pastor ay dumating sa aking tahanan at sinabi, “Narinig ko na naniniwala ka sa Makapangyarihang Diyos. Hindi mo masyadong naiintindihan ang Bibliya, kaya bakit hindi mo kami tinanong na mga pastor bago mag-imbestiga? Hindi ba sinabi ko noon na ang mga salita at gawain ng Diyos ay nasa loob ng Bibliya? Ang gawain at mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay lumampas sa Bibliya, at ang anumang bagay na malayo sa kung ano ang nasa Bibliya ay maling paniniwala. Ipinapayo ko sa iyo na iwanan ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa lalong madaling panahon at pag-aralan ang Bibliya kasama namin.”

Sumagot ako, “Sa oras na iyon, ipinangaral ng Panginoong Jesus ang paraan ng pagsisisi, hindi pinananatili ang araw ng Sabath, pinapagaling ang mga maysakit at pinalayas ang mga demonyo, at iba pa. Ito ang lahat ng mga bagay na hindi naitala sa Lumang Tipan. Kung susuriin natin ang iyong sinasabi at sasabihin na ang anumang paglabas mula sa Bibliya ay maling pananampalataya, hindi ba natin hinatulan ang gawain ng Panginoong Jesus? Sinasabi sa Juan 21:25 na, ‘At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin.’ Ang Panginoong Jesus ay gumawa sa loob ng tatlo at kalahating taon at nagbigkas ng napakaraming mga salita. Ang Bibliya ay limitadong ulat lamang. Ang Diyos ay ang bukal ng buhay na tubig. Paano natin malilimitihan ang gawain at mga salita ng Diyos sa kung ano ang nasa loob ng Bibliya? Ang Panginoong Jesus ay matagal nang ipinropesiya, ‘Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na Kaniyang marinig, ang mga ito ang Kaniyang sasalitain: at Kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13).

“Mula sa mga talatang ito makikita natin na ang Panginoong Jesus ay nag-iingat ng maraming mga bagay mula sa mga tao noong Siya ay gumagawa noon, at na lamang kapag Siya ay muling pumarito ay sasabihin niya sa atin. Pinapatunayan nito na ang mga salitang ito ay hindi naitala sa Bibliya. Kaya, ang Diyos ay gumawa ng isang bagong gawain at nagsasalita ng mga bagong salita na lampas sa Bibliya kapag Siya ay muling dumating sa mga huling araw—ito ay ganap na sumasang-ayon sa mga hula ng Bibliya. Ang pagtanggap ko sa gawa ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay dumating pagkatapos ng isang panahon ng pagsisiyasat. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng maraming mga salita ng Makapangyarihang Diyos, sa wakas ay natitiyak kong ang Makapangyarihang Diyos ay bumalik ang Panginoong Jesus. Ipinapayo ko sa iyo na siyasatin din ito.”

Pagkarinig rito, ang pastor ay nagsabi na may kasamang kaunting galit, “Hindi ko ba palaging sinasabi sa iyo na huwag magkaroon ng anuman sa Iglesia na ito? Ang ating iglesia ay maraming klase ng teolohiya. Kung mayroon kang mga katanungan, maaari mo akong direktang tanungin o kaya ang iba pang mga pastor at sasabihin namin sa iyo ang mga kasagutan. Bakit pinipilit mong pag-aralan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?”

Nakikitang hindi ako nakikinig sa kanya, sinubukan ng pastor na gamitin ang mga negatibong video sa online upang linlangin ako. Sinabi niya, “Magpapakita ako sayo ng video at malalaman mo kung anong uri ng iglesia ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.” Nang matapos siya, ang aking asawa ay binuksan ang insidente noong Mayo 28 sa Shangong Zhaoyuan at ipinanood sa akin. Matapos ang ilang sandali, ang pastor ay may ibang mga bagay na kailangan gawin kaya lumisan na.

Sa kalagitnaan, itinuturo ang nakasulat na “Mga Mamamatay sa kaso ng Shandong Zhaoyuan” at “Miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos,” sinabi ng aking asawa sa akin, “Si Zhang Lidong at ang kanyang grupo, ay miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ay pinatay ang taong tumangging ibigay sa kanila ang kanyang numero. Hindi ka ba matatakot kung ikaw ito? Mangangahas ka pa rin bang kontakin ang mga taong ito mula sa iglesia?” Pagkarinig dito, nakaramdam ako ng kaunting kaba, nag-aalala na ang aking mga hindi naaayon na salita ay lalong magdadagdag sa kanyang maling paniniwala tungkol sa Iglesiang Makapangyarihang Diyos. Dahil dito, nanalangin ako sa Diyos nang tahimik at hiniling ko sa kanya na bigyan ako ng karunungan at tulungan akong ilantad ang mga alingawngaw na ito, upang maunawaan ng aking asawa ang katunayan ng mga katotohanan.

Matapos manalangin, naisip ko ang bidyong Nalantad ang Katotohanan sa Likod ng Kaso nung Mayo 28 sa Zhaoyuan. Nabanggit nito na ang Shandong Zhaoyuan Case ay isang kaso lamang na kriminal, walang kaugnayan sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na anuman, at isang kaso ng pagpatay sa tao na ginawa ng CCP upang i-frame, sisihin at i-entrap ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Lumikha ang CCP ng isang bagay na wala sa layunin upang salakayin at tanggalin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, upang linlangin ang maraming tao na hindi nakakaalam ng katotohanan, upang hindi sila maglakas-loob na tumingin sa gawain ng Makapangyarihang Diyos at sa gayon ay mawala ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw. Ito ang masamang hangarin ng gobyerno ng CCP. Bukod dito, may mga alituntunin sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa ebanghelyo. Maaari lamang itong ipangaral sa mga may mabuting katauhan, na taimtim na naniniwala sa Diyos, na handang maghanap ng totoong daan at kung sino ang maaaring tumanggap ng katotohanan. Hindi tayo nangangaral sa mga masasama o masamang tao. Tulad ng tungkol kay Zhang Lidong, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi kailanman mangangaral sa gayong masamang tao, higit na tanggapin siya.

Sa pag-iisip nito, sinabi ko sa aking asawa, “Mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga mamamatay-tao sa kasong ito ay hindi tinanggap na mga miyembro ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at sina Lyu Yingchun at Zhang Fan ay nagsabi ring sila ay Diyos. Ang mga taong katulad nila, na nagpahayag ng kanilang sarili na Diyos, ay malinaw na isang grupo ng mga may sakit sa utak na nawalan ng normal na sangkatauhan at pandahilan. Gayunpaman, ang pamahalaan ng CCP ay maliwanag na pinapagulo ang mga katotohanan. Halos tatlong araw pagkatapos mangyari ang kasong pagpatay na ito, minadali ng CCP ang lahat ng mga pangunahing media outlet na iulat ito at ikwalipika ito sa publiko nang walang anumang katibayan. Ang sinumang may pang-unawa ay maaaring maunawaan kaagad na ito ay ang pamahalaan ng CCP na nagsisikap na i-frame at pasinungalingan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at ang kasong ito ay planado. Lahat tayo ay nalinlang at niloko ng mga kasinungalingan na binubuo ng pamahalaan ng CCP. Nililito ng CCP ang katotohanan at kasinungalingan, pinag-uusig ang mga Kristiyano, at gumagamit din ng mga di-kanais-nais na paraan upang linlangin ang mga tao at patigilin ang mga ito sa pagsisiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ito ay talagang napakapang-insulto at tuso! Dapat mayroon tayong pang-unawa at hindi madaling maniwala sa mga alingawngaw na ito na kumakalat sa pamamagitan ng mga video na ito online. Upang matukoy kung ang gawa ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang tunay na daan, dapat kang pumunta sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos upang maghanap at magsaliksik.”

“Tumigil ka sa pagsasalita. Makikinig lang ako sa pastor. Sa madaling sabi, hindi ko ito titingnan kung hindi niya ito tatanggapin.”

Ang saloobin ng aking asawa ay nagpapalungkot sa akin. Mahigpit siyang naglingkod sa Panginoon ng maraming taon at naghihintay na tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon ay bumalik na ang Panginoon, ngunit nakikinig siya sa pastor at hindi man lamang mapagpakumbabang naghahanap ngunit sinubukan din na kasama ang pastor na pigilin ako sa paniwala sa Makapangyarihang Diyos. Pareho lang ng pastor. Kapag ang Diyos ay dumating upang magsagawa ng isang bagong gawain, hindi lamang siya ay hindi naniniwala sa Diyos, ngunit pinipigilan din niya tayong mga mananampalataya na tanggapin ang gawain ng Diyos—talagang umaabot siya dun. Natupad nito ang mga salita ng Panginoong Jesus na sinasaway ang mga Pariseo, “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok(Mateo 23:13)

Dahil hindi ako nagtatrabaho tuwing holidays, hindi ibinibigay sa akin ng aking asawa ang aking telepono upang mailayo ako sa pagdalo ng mga pagtitipon kasama ang aking mga kapatid. Dahil hindi maka-ugnay sa kanila, ang akin lamang nagagawa ay ang magdasal sa Diyos at hinihingi na buksan Niya ang daan para sa akin.

Ang mga salita ng Diyos ay Nagpapaunawa sa Akin sa Labanang Espirituwal at Pagkakaroon ng Pananalig

Matapos ang holiday ng tatlong araw, sa wakas ay nakuha ko na ang aking telepono. Pagdating ko sa paaralan, ginamit ko ito upang makipag-ugnay kay Sister Huang mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at sinabi sa kanya ang tungkol sa kung paano ginamit ng aking asawa at pastor ang mga sabi-sabi upang subukang pigilan ako sa mga panahong ito. Pagkatapos ay binasa niya sa akin ang isang sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, na nagbigay sa akin ng higit na pananampalataya upang maranasan ang paghihirap na ito. Sinabi ng mga salita ng Diyos, “Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas, mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Nguni’t sa likod ng mga eksena, bawat hakbang ng gawain, at lahat ng nangyayari, ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, at nangangailangan sa tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya nang si Job ay sinubukan, halimbawa: Sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos, at ang nangyari kay Job ay ang mga gawain ng tao, at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyo ay pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos—sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan.

Ibinahagi ni kapatid Huang ito, “Mula sa panlabas, ito ay mukhang katulad ng sagabal o pagpigil mula sa iyong asawa, ngunit sa katotohanan, sa likod ng lahat ng ito ay isang espiritwal na labanan at ito ay si Satanas na nakikipagpustahan sa Diyos. Nakita ni Satanas na tinanggap natin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at lumakad sa landas upang makamit ang kaligtasan, ngunit hindi nito nais na makamit natin ang kaligtasan ng Diyos, kaya’t ito ay nagagalit at gumagamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan at patagong pang-aabala at humadlang sa atin mula sa paniniwala sa Diyos. Sinusubukang gamitin ang paghadlang ng iyong asawa upang ilayo mo ang iyong sarili mula sa Diyos, ipagkanulo ang Diyos, at mapahamak kasama nito. Dapat nating makita sa pamamagitan ng kakanyahan ng bagay na ito. Nang makatagpo si Job ng mga tukso, halimbawa, mula sa labas, parang ang kanyang kayamanan ay nawala lahat at ang kanyang mga anak ay dumating sa kamalasan na mga pagtatapos at siya mismo ay nakabuo ng kakila-kilabot na mga sugat sa buong katawan, ngunit sa katotohanan, sa likod nito ay isang pustahan sa pagitan ni Satanas at nang Diyos. Tinangka ni Satanas na gumamit ng gayong paraan upang pilitin si Job na ipagkanulo ang Diyos. Ngunit natatakot si Job sa Diyos at umiwas sa kasamaan, at naniniwala na ang mga kapaligiran na kinakaharap niya ay pinahihintulutan ng Diyos, kaya hindi siya nagreklamo tungkol sa Diyos nang kahit kaunti. Nang pinayuhan siya ng kanyang asawa na talikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sinaway niya siya dahil sa pagiging isang babaeng hangal at sinabi, ‘Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios, at hindi tayo tatanggap ng masama?’ (Job 2:10). Siya ay tumatayong patotoo sa Diyos, na nagdudulot kay Satanas upang lumayo sa pagkakapahiya. Ang pagsubok ng iyong asawa upang pigilan ka ay hindi lamang temtasyon ni Satanas, ngunit pagsubok din ng Diyos upang makita kung mayroon kang pananalig at magpapatuloy sa Diyos. Kaya, dapat mayroon tayong pagkilatis sa mga masamang motibo ni Satanas, makitang malinaw ang mga tusong pakana, at magkaroon ng pananalig at umaasa sa Diyos upang tumayong patotoo.”

Matapos marinig ang mga sinabi ni kapatid Huang, Naintindihan ko na sa likod ng mga pagsubok ng aking asawa upang hadlangan at pilitin ako ay pustahan sa pagitan ni Satanas at ng Diyos, ngunit ito din ay pinahihintulutan ng Diyos. Nais ng Diyos na tumayo akong patotoo at ginagamit niya rin ang mga pangyayari upang bigyan ako ng tunay na pagkilatis sa kasamaan at kawalang kahihiyan at mapagbantang intensyon ni Satanas, at upang palaguin ang aking pananampalataya upang makipaglaban kay Satanas. Aking natanto na kailangan kong tularan si Job, magkaroon ng ugaling may takot sa Diyos, at hindi pagbagsak sa mga panlilinlang ni Satanas. Sa hinaharap gaano man subukan ng aking asawa na pigilan ako, dapat kong panghawakan ang aking pananalig sa Diyos at tumayong patotoo upang mapaluguran ang Diyos.

Nang magkaroon ako ng ilang pagkilatis sa mga panlilinlang ni Satanas at nakabuo ng antas ng pananalig sa Diyos, Hindi ito tinanggap ni Satanas ng hindi lumalaban at minsang muling ginamit ang aking asawa upang itaas ang pang-uusig sa akin. at kaya ang panibagong labanang espiritwal ay nagsimula …

Pinahabang Pagbabasa:

Mag-iwan ng Tugon