Menu

1 Pedro 5:7 Paliwanag - Paano Mapagtagumpayan ang Pagkabalisa

Bible Verse of the Day Tagalog

Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya.

Sa madilim at masamang lipunang ito, ang bawat tao ay nakakaharap ng maraming hamon at paghihirap, na nagdudulot ng pagkabalisa at kawalan ng kakayahan. Kaya, paano natin mapagtatagumpayan ang pagkabalisa at makakawala sa mga pakikibakang ito? Ang paliwanag na ito ng 1 Pedro 5:7 ay magbibigay sa iyo ng landas. Pakibasa ito!

Sa mundong ito na nailalarawan sa materyalismo at pagmamalabis, ang bawat isa ay nakakaranas ng mga pressure mula sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng trabaho, pag-aaral, at pang-araw-araw na mga hamon, na humahantong sa pag-aalala at kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, huwag nating kalimutan na mayroon tayong isang matalino, makapangyarihan, nagmamalasakit, at matulungin na Diyos na tanging pag-asa at tulong natin. Nauunawaan Niya ang mga paghihirap at kawalan ng kakayahan na ating nararanasan, at handa Siyang pasanin ang ating mga alalahanin at pasanin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya ng lahat ng ating mga alalahanin at tunay na pagtitiwala sa Kanya, maaari tayong maniwala na babantayan tayo ng Diyos, gagabay sa atin na malampasan ang mga hadlang, at magdadala ng kapayapaan sa loob at katahimikan sa ating mga puso. Sabi ng Diyos, “Manahimik sa loob Ko, sapagkat Ako ang inyong Diyos, ang inyong tanging Manunubos. Dapat ninyong payapain ang inyong mga puso sa lahat ng sandali at mabuhay sa loob Ko; Ako ang inyong bato, ang inyong tagapagtaguyod. Huwag magkaroon ng ibang isip, ngunit buong-pusong sumandal sa Akin at Ako ay tiyak na magpapakita sa inyo—Ako ang inyong Diyos!

Napakasimple nito ngayon: Tumingin ka sa Akin gamit ang iyong puso at kaagad na magiging malakas ang iyong espiritu. Magkakaroon ka ng landas sa pagsasagawa, at gagabayan Ko ang bawat hakbang mo. Mabubunyag sa iyo ang Aking salita sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako. Saanman o kailanman, o gaano man kasama ang kapaligiran, bibigyan Kita ng malinaw na pagtingin, at mabubunyag sa iyo ang Aking puso kung titingin ka sa Akin gamit ang iyong puso; sa ganitong paraan ay tatakbo ka sa iyong patutunguhan at hindi kailanman maliligaw.

Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang pag-asa at paghingi ng tulong sa Diyos ay isang landas sa paglutas ng mga hamon at paghihirap na dumarating sa atin. Tapat ang Diyos, at kapag buong puso tayong umasa sa Kanya at ipinagkatiwala ang lahat sa Kanya, matatanggap natin ang Kanyang patnubay at pamumuno. Ito ay magbibigay-daan sa atin na maglakbay sa kadiliman at kasamaan ng mundo, na tinitiyak na anuman ang mga pangyayari, mayroon tayong daan pasulong nang hindi naliligaw.

Kung nais mo pa ring matuto ng higit pang mga katotohanan tungkol sa pag-asa sa Diyos, para magkaroon ng paraan sa pagharap sa anumang hamon o problema, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Sama-sama nating alamin ang mga salita ng Diyos at magkaroon ng online na komunikasyon.

Mag-iwan ng Tugon