Menu

Bible Verse of the Day Tagalog - Zacarias 13:8 Pagninilay

Bible Verse of the Day Tagalog

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan

Ang talatang ito ay propesiya ng Diyos tungkol sa mga huling araw, ibig sabihin, malinaw na sinabi ng Diyos sa tao na sa huli ay hindi mananatili ang maraming tao. Isang-ikatlo lamang ng sangkatauhan ang makaliligtas, at dalawang-ikatlo ang mawawasak. Sino ang dalawang-ikatlo na mawawasak? Sino ang pangatlo na maiiwan? Maaaring isipin ng maraming tao na ang ikatlo ay yaong mga naniniwala sa Panginoong Jesus at kayang magtapat sa kanilang mga kasalanan at magsisi sa Panginoon, at ang dalawang-ikatlo ay tumutukoy sa mga Gentil na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero ganito ba talaga? Ipinropesiya ng Aklat ng Pahayag, “Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa’t nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan(Pahayag 22:14-15). Mula sa talatang ito, makikita natin na kapag tayo ay nalinis na sa kasalanan at hindi na nagkasala, tayo ay makakaligtas at makakapasok sa kaharian ng langit. Samakatuwid, ang ikatlo ay tumutukoy sa mga napalaya mula sa kasalanan at nadalisay. Kahit na ang mga tao ay pinatawad sa kasalanan nang sila ay naniwala sa Panginoon, sila ay madalas pa ring nagkakasala at hindi pa nalilinis. Kaya’t hindi sila kabilang sa ikatlo, lalo na ang mga hindi kumikilala na mayroong Diyos at lumalaban sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang matuwid, banal na Diyos, paano pahihintulutan ng Diyos na manatili ang mga makasalanan at makapasok sa Kanyang kaharian?

Sa puntong ito, maaaring malito ang ilang tao: “Kapag naniniwala tayo sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad, ngunit madalas pa rin tayong gumawa ng mga kasalanan, at hindi pa tayo nadalisay. Ito ay isang katotohanan. Kaya paano natin makakamit ang pagdadalisay, hindi na magkasala, at sa gayon ay mapabilang sa ikatlong mananatili?” Una, pag-usapan natin kung bakit madalas pa rin tayong magkasala kapag naniniwala tayo sa Panginoon at pinatawad ang ating mga kasalanan. Matapos tayong mapinsala ni Satanas, mayroon tayong makasalanang kalikasan sa loob natin. Sa ating paniniwala sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad, maaari tayong lumapit sa Diyos upang manalangin sa Diyos, hindi na tayo hinahatulan ng batas, at maaari nating matamasa ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Gayunpaman, ang ating makasalanang kalikasan ay umiiral pa rin sa loob. Nakatali sa ating makasalanang kalikasan, tayo ay nagkakasala at lumalaban sa Diyos nang hindi sinasadya. Hindi tayo nakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan at nakamit ang kabanalan, at hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Samakatuwid, maraming beses na ipinropesiya ng Panginoong Jesus na Siya ay babalik sa mga huling araw, ibig sabihin, Siya ay babalik sa mga huling araw upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12-13). “Pakabanalin Mo sila sa katotohanan: ang salita Mo’y katotohanan(Juan 17:17). Mayroon ding 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.” Makikita na ang gawaing paghatol na gagawin ng nagbalik na Panginoon ay ang ganap na lutasin ang makasalanang kalikasan ng tao, upang ang tao ay mapalaya mula sa kasalanan, dalisayin, iligtas ng Diyos, at madala sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong ito ang ikatlo na maiiwan. Kapag natapos na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, dadalhin ng Diyos ang malalaking sakuna at gagawin ang gawain ng paggantimpala sa mabuti at pagpaparusa sa kasamaan. Sa panahong iyon, yaong mga hindi pa rin tumanggap sa gawain ng paghatol at pagpapadalisay ng Diyos sa mga huling araw, at lumalaban pa sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ay mahuhulog sa mga sakuna, na magiging kabilang sa dalawang-ikatlo na mahihiwalay. Kaya, ang anim-na-libong taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay ganap na matatapos. Tulad ng sabi ng mga salita ng Diyos, “Ang Aking gawain ay tatagal lamang ng anim-na-libong taon, at Ako ay nangako na ang pagkontrol ng masama sa buong sangkatauhan ay hindi rin tatagal nang higit sa anim-na-libong taon. At ngayon, tapos na ang oras. Hindi Ko na ipagpapatuloy o ipagpapaliban pa: Sa panahon ng mga huling araw Aking lulupigin si Satanas, babawiin Ko ang lahat ng Aking kaluwalhatian, at babawiin Ko ang lahat ng kaluluwa sa lupa na kabilang sa Akin upang itong mga kaluluwang naghihinagpis ay maaaring makawala sa dagat ng pagdurusa, at sa gayon matatapos na ang Aking buong gawain sa lupa. Simula sa araw na ito, hindi na Ako kailanman magkakatawang-tao sa lupa, at hindi na muling gagawa pa sa lupa ang Aking Espiritu na nagkokontrol-ng-lahat. Ako ay gagawa lamang ng isang bagay sa lupa: Huhubugin Kong muli ang sangkatauhan, isang sangkatauhan na banal at siyang Aking tapat na lungsod sa lupa. Nguni’t alamin ninyo na hindi Ko lilipulin ang buong mundo, hindi Ko rin lilipulin ang buong sangkatauhan. Iingatan Ko yaong natitirang ikatlong bahagi—ang ikatlong bahaging nagmamahal sa Akin at lubusan Kong nalulupig, at sila ay Aking gagawing mabunga at mapagparami sa lupa kagaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilalim ng kautusan, binubusog sila ng masaganang mga tupa at baka at lahat ng kasaganaan ng lupa. Ang sangkatauhang ito ay mananatili sa Akin magpakailanman, nguni’t hindi ito ang magiging karumal-dumal na maruming sangkatauhan sa ngayon, kundi isang sangkatauhan na natipon mula sa lahat niyaong Aking mga natamo. Ang sangkatauhang iyon ay hindi mapipinsala, magagambala, o makukubkob ni Satanas, at magiging ang tanging sangkatauhan na mananatili sa mundo pagkatapos Kong nagtagumpay laban kay Satanas. Ito ang sangkatauhan na nalulupig Ko na ngayon at nagtatamo ng Aking pangako. At sa gayon, ang sangkatauhan na nalulupig sa panahon ng mga huling araw ay siya ring sangkatauhan na maliligtas at magtatamo ng Aking walang-hanggang mga pagpapala. Ito ang tanging magiging patunay ng Aking tagumpay laban kay Satanas, at ang tanging mga nasamsam sa Aking pakikipaglaban kay Satanas. Itong mga nasamsam sa digmaan ay Aking naililigtas mula sa sakop ni Satanas, at ang tanging pagkakabuu-buo at bunga ng Aking anim-na-libong-taong plano ng pamamahala. Sila ay nagmula sa bawat bansa at denominasyon, mula sa bawat lugar at bayan, sa buong sansinukob. Sila ay galing sa iba’t ibang lahi, may iba’t ibang wika, kaugalian at mga kulay ng balat, at sila ay nakakalat sa lahat ng bansa at denominasyon sa buong mundo, at maging sa bawat sulok ng mundo. Hindi magtatagal, sila ay magsasama-sama upang buuin ang isang ganap na sangkatauhan, isang pagtitipon ng tao na hindi kayang abutin ng mga puwersa ni Satanas. Yaong mga nasa gitna ng sangkatauhan na hindi Ko nailigtas at nalupig ay tahimik na lulubog sa kailaliman ng dagat, at masusunog ng Aking tumutupok na apoy nang walang-hanggan(“Walang Sinumang May Katawan ang Makakatakas sa Araw ng Poot”).

Mga kapatid, matapos basahin hanggang sa puntong ito, nais ba ninyong siyasatin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, at tanggapin ang huling pagliligtas ng Diyos para magkaroon ng pagkakataong mapabilang sa ikatlong mananatili? Kung oo, mangyaring i-click ang link upang makipag-ugnayan sa amin!

Mag-iwan ng Tugon