Menu

Paliwanag ng Mateo 11:28 – Kaginhawaan sa Gitna ng Kahirapan

Bible Verse of the Day Tagalog

Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y Aking papagpapahingahin.

Sa madilim at masamang lipunang ito, ang bawat tao ay nakakatagpo ng iba't ibang mga pressure at pagdurusa, hindi alam kung paano haharapin. Ngunit huwag mag-alala, habang binabasa mo nang mabuti ang sumusunod na nilalaman, makakatanggap ka ng kaginhawaan mula sa Diyos, mahahanap ang isang paraan pasulong, at magkakaroon ng pagkakataong maranasan ang tunay na kapahingahan!

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y Aking papagpapahingahin(Mateo 11:28). Sa tuwing binabasa ko ang mga salitang ito ng Panginoon, nakaramdam ako ng init sa aking puso dahil ipinapahayag nito ang Kanyang pangangalaga at pagmamalasakit sa atin bilang mga tao. Alam ng Panginoon na nabubuhay tayo sa isang walang tigil na mundo, puno ng iba't ibang mga pressure at paghihirap, at madalas tayong nakadarama ng sakit at pagkahapo. Nais Niya tayo, na mga pagod at nabibigatan, na lumapit sa Kanya at ialay ang ating mga pasanin sa Kanya. Nangangako Siya na aaliwin tayo at bibigyan tayo ng lakas, upang makatagpo tayo ng tunay na kapahingahan sa Kanya.

Tulad ng sabi ng Diyos, “Ang sangkatauhan, na lumayo mula sa panustos ng buhay ng Makapangyarihan sa lahat, ay hindi nakakaalam kung bakit sila nilikha, subalit takot pa rin sa kamatayan. Wala silang tulong o suporta, ngunit atubili pa ring ipikit ang kanilang mga mata, at determinadong mamuhay nang walang dangal sa mundong ito, mga sako ng laman na hindi nararamdaman ang kanilang sariling kaluluwa. Sa ganitong paraan ka namumuhay, walang pag-asa, walang layunin na tulad ng iba. Tanging ang Banal na Isa ng alamat ang magliligtas sa mga tao, na habang nananaghoy sa kanilang pagdurusa, ay lubhang umaasam sa Kanyang pagdating. Sa ngayon, ang gayong paniniwala ay hindi pa rin nagaganap sa mga yaong walang kamalayan. Gayunpaman, patuloy pa ring inaasam ito ng mga tao. Ang Makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa nang labis; kasabay nito, nanghihinawa na Siya sa mga taong ito na walang kamalayan, dahil kinailangan Niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad Niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu, bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauhaw at magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Tatanggapin ng Makapangyarihang Diyos, ang Tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka, naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinihintay Niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala: na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos, at minsa’y nawalan ka ng direksyon, at minsa’y nawalan ka ng malay sa daan at minsa’y nagkaroon ng ‘ama,’ at na iyong matatanto, bukod pa riyan, na ang Makapangyarihan sa lahat ay laging nagbabantay, naghihintay nang napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Noon pa man ay binabantayan ka at lubhang umaasam, naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang Kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan, at marahil ang mga ito ay malapit nang magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito.

Sa salita ng Diyos, mararamdaman natin ang Kanyang habag at inaasam para sa atin. Nabubuhay tayo sa mundong ito, nakikibaka sa iba't ibang pressure, pasakit, at kalituhan. Ang lahat ng paghihirap na ito ay bunga ng pagiging malayo ng ating mga puso sa Diyos. Ang Diyos lamang ang tunay na nakakaunawa sa malalim na pasakit at kawalan ng kakayahan sa loob ng ating mga kaluluwa. Ang Diyos lamang ang tunay na nagdadalamhati at nag-aalala tungkol sa ating kamangmangan at pagiging manhid. Tanging ang Diyos lamang ang patuloy na naghahanap sa atin kapag tayo ay naliligaw, at ang Diyos lamang ang tahimik na naghihintay sa ating tabi, gumagabay, umaalalay, at nagtutustos para sa atin. … Nais Niyang makabalik tayong lahat sa Kanyang piling, tanggapin ang Kanyang yakap, at matamo ang Kanyang panustos at kaligtasan. Sa pamamagitan nito ay unti-unti tayong makakawala sa pagdurusa at makakahanap ng tunay na kapahingahan. Pagnilayan natin: Maliban sa Diyos, sino pa ang may gayong walang pag-iimbot na pagmamahal sa sangkatauhan?

Kung nais mong lumapit sa Diyos, upang matanggap ang Kanyang panustos at kaligtasan, at makahanap ng tunay na kapahingahan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Sama-sama, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, makipag-ugnayan online, at makakuha ka ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita.

Mag-iwan ng Tugon