Menu

Susunod

"Ang Diyos ay Napakamatuwid" Tagalog Testimony Video

1,836 2020-12-13

"Ang Diyos ay Napakamatuwid" Tagalog Testimony Video

Habang ginagawa ang kanyang tungkulin, natuklasan ng pangunahing tauhan na ang lider ng iglesia na si Yan Zhuo ay walang-puso at mapandikta, at walang pakundangan niyang pinipigilan ang sinumang may ibang opinyon. Isa siyang tunay na anticristo na namumuhi sa katotohanan! Sumulat ang bida ng liham para isumbong ang lider, pero ang laking gulat niya nang ang sulat niya ay mapunta sa mga kamay ng anticristo. Dahil sa pagkakapigil at paghihiwalay sa kanya, nalubog siya sa pagdurusa at paghihirap. Sa pamamagitan ng pananalangin, paghahanap, at pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, naunawaan niya na kung naaayon man o hindi ang mga gawa ng Diyos sa mga haka-haka ng mga tao, hindi nagbabago kailanman ang matuwid na diwa ng Diyos, at hindi magtatagal ay maaalis ang mga puwersa ng kasamaan sa bahay ng Diyos. Napagtanto niya rin na pinapahintulutan ng Diyos ang pag-iral ng mga anticristo at mga huwad na pinuno para maunawaan ng mga taong Kanyang pinili ang katotohanan at magkaroon sila ng pagkilala. Oras na naunawaan niya ang kalooban ng Diyos, nagpasya ang pangunahing tauhan na sumulat ng isa pang liham para isumbong ang anticristong ito. Magtagumpay na kaya siya sa pagkakataong ito? Mapatalsik kaya ang anticristo mula sa iglesia? Panoorin ang Ang Diyos ay Napakamatuwid para malaman.

Mag-iwan ng Tugon