Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 105

781 2020-07-01

Ang nagkatawang-taong Diyos ay tinatawag na Cristo, at si Cristo ay ang katawang-tao na isinuot ng Espiritu ng Diyos. Ang laman na ito ay hindi katulad ng kahit sinong taong galing sa laman. Ang pagkakaibang ito ay dahil si Cristo ay hindi nagmula sa laman at dugo kundi Siya ang pagkakatawang-tao ng Espiritu. Siya ay may kapwa normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Ang Kanyang pagka-Diyos ay hindi taglay ng kahit sinong tao. Ang Kanyang normal na pagkatao ang Siyang umaalalay sa lahat ng Kanyang karaniwang mga gawain sa katawang-tao, habang ang Kanyang pagka-Diyos ang nagsasakatuparan ng gawain ng Diyos Mismo. Maging ang Kanyang pagkatao o pagka-Diyos, kapwa itong nagpapasakop sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sangkap ni Cristo ay ang Espiritu, iyon ay, ang pagka-Diyos. Samakatuwid, ang Kanyang sangkap ay yaong sa Diyos Mismo; ang sangkap na ito ay hindi gagambala sa Kanyang sariling gawain, at hindi Siya posibleng makagawa ng anumang bagay na nakasisira sa Kanyang sariling gawain, ni hindi rin Siya bibigkas ng anumang bagay na sumasalungat sa Kanyang kalooban. Samakatuwid, ang nagkatawang-taong Diyos ay siguradong hindi kailanman gagawa ng kahit anong gawain na nakagagambala sa Kanyang sariling pamamahala. Ito ang dapat maintindihan ng lahat ng tao. Ang kakanyahan ng gawain ng Banal na Espiritu ay upang iligtas ang tao at ito ay para sa kapakanan ng sariling pamamahala ng Diyos. Gayundin, ang gawain ni Cristo ay upang iligtas ang tao at ito ay alang-alang sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang-tao, Kanyang napapaging-tunay ang Kanyang sangkap sa loob ng Kanyang laman, sa gayon ang Kanyang katawang-tao ay sapat upang isagawa ang Kanyang gawain. Samakatuwid, lahat ng gawain ng Espiritu ng Diyos ay pinapalitan ng gawain ni Cristo sa loob ng panahon ng Kanyang pagkakatawang-tao, at ang kaibuturan ng buong gawain sa buong panahon ng pagkakatawang-tao ay ang gawain ni Cristo. Ito ay hindi maaaring maihalo sa gawain mula sa kahit anong ibang kapanahunan. At mula nang nagkatawang-tao ang Diyos, Siya ay gumagawa sa pagkakakilanlan ng Kanyang katawang-tao; yamang Siya ay nagkatawang-tao, tinatapos din Niya sa katawang-tao ang gawain na dapat Niyang gawin. Maging ito man ay ang Espiritu ng Diyos o ito man ay si Cristo, Sila ay kapwa Diyos Mismo, at ginagawa Niya ang gawain na dapat Niyang gawin at ginagampanan ang ministeryong dapat Niyang gampanan.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya


Ang diwa ni Cristo ay nalalaman sa gawa't pagpapahayag Niya. May isang pusong totoo, ginaganap Niya 'yong pinagkatiwala, sinasamba ang Diyos sa langit at hinahanap ang kalooban ng Ama. Nalalaman 'to sa diwa't natural na pagbubunyag Niya. Natural na pagpapahayag Niya'y hindi panggagaya, o mula sa mga taong pag-aaral ng tao. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas.


Maaaring ikaila ng tao ang gawa, pagpapahayag at pagkatao Niya, o ang normal na buhay Niya bilang tao, pero hindi ang Kanyang pusong tunay 'pag sinasamba ang Diyos sa langit. Walang magkakaila na pagparito Niya'y upang tupdin ang kalooban ng Ama. O ang sinsiridad Niyang hanapin ang Diyos Ama. Maaaring 'di kanais-nais ang Kanyang larawan sa pandama, ang pananalita Niya'y maaaring di kagila-gilalas, gawa Niya'y maaaring hindi nakakayanig sa langit at lupa, tulad ng inaakala ng imahinasyon ng tao. Pero Siya nga si Cristo, na tumutupad sa kalooban ng Ama, may tunay na puso, ganap na pagsuko at pagsunod hanggang kamatayan. Ito'y dahil ang diwa Niya'y yaong diwa ng Cristo. Katotohanang ito'y mahirap paniwalaan ngunit umiiral. Katotohanang mahirap paniwalaan ngunit umiiral.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon