Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 109

1,198 2020-08-21

Ang gawa at pagpapahayag ni Cristo ang nagpapakita sa Kanyang sangkap. Siya ay may kakayahang kumpletuhin nang may totoong puso yaong naipagkatiwala sa Kanya. Siya ay may kakayahang sambahin ang Diyos sa langit na may totoong puso, at taglay ang totoong puso ay hinahanap ang kalooban ng Diyos Ama. Ito ay nalalamang lahat sa pamamagitan ng Kanyang sangkap. At gayundin ang Kanyang likas na pagbubunyag ay nalalaman sa pamamagitan ng Kanyang sangkap; ang dahilan na ang Kanyang likas na pagbubunyag ay tinatawag na ganyan ay sapagka’t ang kanyang pagpapahayag ay hindi gaya-gaya o bunga ng pag-aaral ng tao, o resulta ng maraming taong paglilinang ng tao. Hindi Niya ito natutunan o pinalamutihan ang Kanyang sarili nito; bagkus ito ay likas sa Kanyang kaloob-looban. Maaaring itanggi ng tao ang Kanyang gawain, Kanyang pagpapahayag, Kanyang pagkatao, at ang buong buhay ng Kanyang normal na pagkatao, subali’t walang makakatanggi na sinasamba Niya ang Diyos sa langit na may totoong puso; walang makakatanggi na dumating Siya upang tuparin ang kalooban ng Ama na nasa langit, at walang makakapagtanggi sa katapatan kung paano Niya hinahanap ang Diyos Ama. Bagaman ang kanyang imahe ay hindi kalugod-lugod sa mga pandama, ang Kanyang pagsasalita ay hindi nagtataglay ng di-pangkaraniwang paggawi, at ang Kanyang gawa ay hindi nakadudurog ng daigdig o nakayayanig sa kalangitan na tulad ng naguguni-guni ng tao, Siya talaga ay si Cristo, na siyang nagsasakatuparan sa kalooban ng Diyos Ama na may totoong puso, ganap na nagpapasakop sa Amang nasa langit, at masunurin hanggang kamatayan. Ito ay dahil sa ang Kanyang sangkap ay ang sangkap ni Cristo. Ang katotohanang ito ay mahirap paniwalaan ng tao subali’t ito ay tunay na umiiral. Sa panahong ang ministeryo ni Cristo ay ganap nang naisakatuparan, makikita na ng tao mula sa Kanyang gawa, na ang Kanyang disposisyon at Kanyang kabuuan ay kumakatawan sa disposisyon at kabuuan ng Diyos sa langit. Sa panahong yaon, ang kalahatan ng Kanyang gawa ay makapagpapatunay na Siya ay talagang ang katawang tao na kung saan ang Salita ay nagkakatotoo, at hindi katulad niyaong laman at dugong tao. Bawa’t hakbang ng gawain ni Cristo sa kalupaan ay may kinakatawang kabuluhan, subali’t ang tao na nakakaranas sa tunay na gawain ng bawa’t hakbang ay walang kakayahang tarukin ang kabuluhan ng Kanyang gawain. Ito ay lalo na sa ilang mga hakbang ng gawain na isinakatuparan ng ikalawang nagkatawang-taong Diyos. Halos lahat ng mga nakarinig lamang o nakakita sa mga salita ni Cristo subali’t hindi pa nila Siya nasilayan ay walang mga haka-haka tungkol sa kanyang gawa; silang mga nakakita kay Cristo at nakarinig sa Kanyang mga salita, gayundin ay naranasan ang Kanyang gawa, ay nahihirapang tanggapin ang Kanyang gawain. Hindi ba ito ay dahil sa ang anyo at ang normal na pagkatao ni Kristo ay hindi ayon sa panlasa ng tao? Silang mga tumanggap ng Kanyang gawain pagkatapos mawalay si Cristo ay hindi magkakaroon ng ganoong kagipitan, sa kadahilanang tinanggap lamang nila ang Kanyang gawain at hindi nagkaroon ng kaugnayan sa normal na pagkatao ni Cristo. Ang tao ay walang kakayahang bitawan ang kanyang mga haka-haka tungkol sa Diyos at bagkus ay sinisiyasat pa Siya nang maigi; ito ay dahil sa katotohanang ang tao ay nakatingin lamang sa Kanyang anyo at walang kakayahang mabatid ang Kanyang sangkap batay sa Kanyang gawa at mga salita. Kung ipinipikit ng tao ang kanyang mga mata sa anyo ni Kristo o iniiwasan ang pakikipagtalo sa pagkatao ni Cristo at nagsasalita lamang ng tungkol sa Kanyang pagka-Diyos, na kung saan ang gawa at mga salita ay hindi kayang maabot ng kahit sinong tao, kung gayon ang mga haka-haka ng tao ay bababa nang kalahati, hanggang sa ang lahat ng mga paghihirap ng tao ay malutas.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya


Ang diwa ni Cristo ay nalalaman sa gawa't pagpapahayag Niya. May isang pusong totoo, ginaganap Niya 'yong pinagkatiwala, sinasamba ang Diyos sa langit at hinahanap ang kalooban ng Ama. Nalalaman 'to sa diwa't natural na pagbubunyag Niya. Natural na pagpapahayag Niya'y hindi panggagaya, o mula sa mga taong pag-aaral ng tao. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas.


Maaaring ikaila ng tao ang gawa, pagpapahayag at pagkatao Niya, o ang normal na buhay Niya bilang tao, pero hindi ang Kanyang pusong tunay 'pag sinasamba ang Diyos sa langit. Walang magkakaila na pagparito Niya'y upang tupdin ang kalooban ng Ama. O ang sinsiridad Niyang hanapin ang Diyos Ama. Maaaring 'di kanais-nais ang Kanyang larawan sa pandama, ang pananalita Niya'y maaaring di kagila-gilalas, gawa Niya'y maaaring hindi nakakayanig sa langit at lupa, tulad ng inaakala ng imahinasyon ng tao. Pero Siya nga si Cristo, na tumutupad sa kalooban ng Ama, may tunay na puso, ganap na pagsuko at pagsunod hanggang kamatayan. Ito'y dahil ang diwa Niya'y yaong diwa ng Cristo. Katotohanang ito'y mahirap paniwalaan ngunit umiiral. Katotohanang mahirap paniwalaan ngunit umiiral. Katotohanang mahirap paniwalaan ngunit umiiral.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon